Co přinese novela zákona o dani z přidané hodnoty, daních z příjmů nebo účetnictví v roce 2017?

Daňoví poradci, účetní i ekonomové se musí vždy s příchodem nového roku začít rychle orientovat v legislativních změnách týkajících se daní a účetnictví, aby mohli dobře odvádět svou práci. Abyste o všech podstatných změnách měli co nejlepší informace, připravili jsme pro vás webinář Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2017 s RNDr. Ivanem Brychtou, který proběhne 9.2.2017. Právě v tomto on-line školení se budeme změnám v daňové a účetní oblasti v roce 2017 věnovat. A to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými změnami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH nebo změnami v účetnictví. Malou ochutnávku najdete v našem článku.

Změny v účetnictví

Novela zákona o účetnictví pro rok 2017 nepřinesla tak zásadní změny jako v roce 2016, kdy mluvíme například o zavedení čtyř kategorií účetních jednotek. Hlavní význam současné novely spočívá v uvádění nefinančních informací pro účetní jednotky, které jsou subjekty veřejného zájmu. A kromě jiných změn také umožňuje i pro následující účetní období vykazovat v účetní závěrce aktiva členěná na oběžná a stálá.

Novinky provázející zákon o daních z příjmů 2017

V letošním roce můžeme očekávat spoustu změn a novinek, týkajících se zdanění příjmů fyzických i právnických osob, které přinese novela zákona o daních z příjmů, jedna z částí daňového balíčku pro letošní rok. Ten byl schválen na začátku roku s účinností od 1.4.2017. Novela zákona v roce 2016 příliš významná nebyla, ale novela v tomto roce je rozsáhlá a obsahuje řadu přechodných ustanovení a  pozměňovacích návrhů.

  • některé změny týkající se poplatníků daně z příjmů právnických osob

Na základě novely zákona o daních z příjmů bude možné, aby si poplatník odpisoval nehmotný majetek po delší dobu, než je dáno zákonem. Stále bude ovšem platit, že u nehmotného majetku nelze odpisování přerušit, na rozdíl od hmotného majetku. Dále pak novela řeší odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu – a to v případě nabytí nového spoluvlastnického podílu a jeho sloučení se stávajícím majetkem.

Novela zákona se také dotkne nájemních smluv a podnájemních vztahů. Nově je totiž možné odpisovat technické zhodnocení ekonomickým uživatelem i v případě, že danou věc má v užití jiný subjekt. A to za stejných podmínek, za jakých mohl podle minulého znění zákona odpisovat technické zhodnocení nájemce. Nové znění zákona se využije na technické zhodnocení dokončené a způsobilé k užívání ke dni nabytí účinnosti novely.

  • některé změny týkající se poplatníků daně z příjmů fyzických osob

Důležitou změnou pro velké množství plátců daně z příjmů je zjednodušené zdanění malých příjmů. Při zdanění příjmů ze závislé činnosti tzv. malého rozsahu se nově podle novely uplatní srážková daň přímo u zaměstnavatele ve výši 15 %. A to jak při dohodě o provedení práce do 10 000 Kč, tak při příjmech ze závislé činnosti do 2 500 Kč (odměna za výkon funkce nebo dohoda o pracovní činnosti).

Do loňského roku omezovalo osvobození příjmů z prodeje podílu v obchodních korporacích podmínka, podle které se osvobození nevztahuje na příjem z prodeje podílu odpovídající vkladu společníka ve prospěch vlastního kapitálu učiněného do pěti let před prodejem. Podle aktuální novely zákona o daních z příjmů, ale dojde ke zmírnění tohoto pravidla – pětiletá lhůta se bude vztahovat pouze na nepeněžité vklady.

Školení od předních odborníků

 

Nová pravidla pro daň z přidané hodnoty

Novela, která s účinností od 1.4.2017 upravuje zákon o dani z přidané hodnoty v sobě zahrnuje třeba koncepční změny u DPH pro osoby, které společně podnikají na základě smlouvy o společnosti. Jelikož se jedná o nová pravidla (osoby např. budou mezi sebou navzájem uplatňovat DPH), mohou společnosti na nová pravidla přejít během dvouletého přechodného období.

Novela zákona také upravuje pravidla odpočtu DPH:

1. počítá např. se zvláštními úpravami, pokud by mělo dojít k vrácení odpočtu v případě nedoložené ztráty, zničení nebo odcizení,   

2. bude možné provést jednorázový odpočet daně u dlouhodobého majetku i v průběhu kalendářního roku.

Zároveň dochází v návaznosti na zavedení EET ke snížení DPH na stravovací služby (na 15%) a na noviny (na 10%). Další změnou je rozšíření režimu nespolehlivého plátce i o fyzické osoby, od kterého si zákonodárci slibují eliminaci účelového vyvázání těchto osob z tzv. black listu (dlouhodobí dlužníci DPH).

 

Zdroje:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nejdulezitejsi-zmeny-v-danove-oblasti-v-roce-2017-85284.html#p-content

http://www.behounek.eu/news/dph-2017/