Daňové přiznání k dani z příjmů PO – jak vyplnit jednotlivé řádky?

Daňové přiznání z příjmů právnických osob je nutné na finanční úřad odevzdat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Dá-li ale poplatník plnou moc daňovému poradci nebo advokátovi, prodlužuje se mu lhůta pro odevzdání daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Stejně tak v případě zákonné povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem. A není žádnou novinkou, že se daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podává elektronicky přes datovou schránku.

Dejte si pozor zejména na to, abyste měli daňové přiznání ve správném formátu xml. V opačném případě by se správci daně vaše přiznání nemuselo automaticky načíst. Neziskové organizace a veřejně prospěšní poplatníci mohou přiznání k dani posílat v papírové podobě poštou.

Nyní si můžete pohodlně díky Videolektorovi projít obsah některých řádků daňového přiznání.

 • řádek č. 10

Obsahuje účetní výsledek hospodaření před zdaněním – sečteme všechny výnosy (účtová třída 6) a odečteme od nich všechny náklady (účtová třída 5). Při účetní ztrátě uvádíme číselný údaj se znamínkem mínus. Výši údaje v řádku 10 nesmí ovlivnit částky zaúčtované na účtech účtové skupiny 59. Obsah řádku 10 daňového přiznání musí odpovídat údajům z výkazu zisku a ztráty.

Na řádcích 20 až 70 daňového přiznání nesmí údaje nabývat záporných hodnot, protože zvyšují účetní výsledek hospodaření za účelem tvorby základu daně.

 • řádek č. 20

Zde je prostor pro zaznamenání hodnot, které vznikly v případě, kdy v účetnictví některé výnosy podléhající dani nebyly proúčtovány – jedná se o částky neoprávněně zkracující příjmy a hodnotu nepeněžních příjmů. Zaznamenáme zde zdanitelné nepeněžní příjmy pronajímatele, kdy např. nájemce odpisoval technické zhodnocení pronajatého objektu a byl ukončen nájemní vztah. Částkou, která neoprávněně zkracuje příjmy rozumíme případy, kdy o výnosu mělo být účtováno, ale k zaúčtování nedošlo (není známo, že výnos nastal, přesto se však vztahuje ke zdaňovanému účetnímu období).

 • řádek č. 30

Na tomto řádku se jedná o částky, které zvyšují výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na řádku 10. Jedná se zejména o bezúplatné příjmy, neodvedení peněz při tvorbě rezervy, dodanění závazků. Také o uhrazené smluvní sankce a nesplněné podmínky odčitatelné položky na podporu odborného vzdělávání. Neodvedené částky za „sociální a zdravotní“ pojištění a důchodové spoření sražené zaměstnancům.

 • řádek č. 40

Tento řádek daňového přiznání slouží k zaznamenání „nedaňových“ nákladů. Jedná se o náklady, které neslouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů (z hlediska zákona o daních z příjmů, nikoliv jednatele). Patří sem náklady na reprezentaci, pohoštění, ale také úroky z úvěrů a půjček u spojených osob. Dále pak nedaňové zaměstnanecké benefity, nedaňový odpis pohledávek, tvorba účetních (nedaňových) rezerv a pohledávek, nezaplacená daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, náklady na PHM při využití paušálu.

 • řádek č. 50

Zde uvedeme kladný rozdíl účetních a daňových odpisů. Přitom účetní odpisy by měly být vyšší. Pokud by tomu bylo naopak a daňové odpisy by převyšovaly odpisy účetní, uvedeme hodnotu rozdílu na řádku č. 150.

 • řádek č. 61

Tento řádek daňového přiznání použijeme v případě společnosti v likvidaci.

 • řádek č. 63

Na tomto řádku dochází k úpravě základu daně dle směrnice ATAD.

Na řádcích 100 až 170 (řádek 170 je součtový) se uvádějí položky, které snižují účetní výsledek hospodaření za účelem tvorby základu daně, nesmí se objevit v záporných hodnotách.

 • řádek č. 100

Na tomto řádku se objeví příjmy, které nejsou předmětem daně, pokud jsou zahrnuty ve výsledku na řádku č. 10. Jedná se o minimum případů.

 • řádek č. 101

Příjmy veřejně prospěšného poplatníka, které nejsou předmětem daně a nebyly zahrnuty na řádku č. 10.

 • řádek č. 110

Zde uvedeme příjmy, které jsou předmětem daně, ale pro poplatníka jsou osvobozeny. Může se jednat o příjmy z dividend a prodeje podílů nebo o majetkový prospěch do 100 000 Kč.

 • řádek č. 111

Na tomto řádku se objeví položky snižující výsledky hospodaření – odvedené pojistné za zaměstnance, zaplacené nákladové smluvní sankce, neuhrazené výnosové smluvní sankce, náklady uznatelné zaplacením (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, zaplacené úroky fyzické osobě).

 • řádek č. 112

Položky, o které lze snížit základ daně – rozpuštění účetních rezerv a opravných položek, uhrazené závazky dříve “dodaněné”, bezúplatné příjmy použitelné k dosažené zdanitelných příjmů, rezerva na likvidaci solárních panelů.

 • řádek č. 120

Na tento řádek uvádějí poplatníci se sídlem na území České republiky, s výjimkou penzijních fondů a stálé provozovny, úhrn příjmů, z nichž je daň vybíraná zvláštní sazbou (dividendy, podíly ze zisku, vypořádací a likvidační rozdíly – příjmy zdaněny srážkovou daní).

 • řádek č. 130

Výnosy dividendového charakteru, které pochází ze zdrojů v zahraničí.

 • řádek č. 140

Zde je možné vykázat již jednou zdaněné příjmy – částky zaúčtované do výnosů, pokud souvisejí s náklady neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích nebo výnosy z úhrady odepsané pohledávky.

 • řádek č. 150

Jedná se o řádek opačný k řádku č. 50 – na něj uvedeme hodnotu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy v případě, že odpisy daňové převyšují odpisy účetní.

 • řádek č. 163

Na tomto řádku dochází k úpravě základu daně dle směrnice ATAD.

Řádky č. 200 až 330 slouží pro úpravu základu daně.

 • řádek č. 201

Určen pro komanditní společnosti. V rámci zdanění komanditní společnosti se na řádek vyčlení z celkového základu daně část připadající podle smlouvy na komplementáře, se kterou se dále v daňovém přiznání nepracuje. K řádku náleží tabulka J přílohy.

 • řádek č. 210

K zápisu úhrnu vyňatých příjmů zdaňovaných v zahraničí.

 • řádek č. 230

Slouží k odečtu dříve vzniklých daňových ztrát nebo jejich částí. Ke zpřehlednění poslouží tabulka E v příloze daňového přiznání.

 • řádek č. 242

Na tomto řádku dojde k odpočtu z titulu výzkumu a vývoje.

 • řádek č. 243

Jedná se o odpočet na podporu odborného vzdělávání.

 • řádek č. 251

Řádek důležitý pro veřejně prospěšné poplatníky – k zápisu položky snižující základ daně.

 • řádek č. 260

Určen pro odečet darů, které právnické osoby věnují na veřejně prospěšné účely. Pro vyčíslení darů slouží tabulka G v příloze daňového přiznání.

 • řádek č. 300

Slouží pro uplatněné slev na dani. A to při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a také až 100 % uplatnění slevy na základě splnění podmínek zákona o investičních pobídkách.

 • řádek č. 320

Zde je možné uplatnit zápočet daně zaplacené v zahraničí. Povinností je přiložit potvrzení o zaplacení daně.

Na řádcích č. 331 až č. 360 v daňovém přiznání naleznete prostor pro zápis samostatného základu daně a započtení záloh na daň.

 • řádek č. 331

Zde je uveden samostatný základ daně, který se zaokrouhluje na celé tisíce dolů.

 • řádek č. 340

Zapisuje se zde celková daňová povinnost.

 • řádek č. 360

Poslední známá daňová povinnost – údaj, ze kterého se budou po následující zálohové období platit zálohy na daň. Po odevzdání daňového přiznání tedy víte z jaké hodnoty budeme počítat zálohy na daň z příjmů pro následující zálohové období.


Víte, že….

Povinnou přílohou daňového přiznání je přehled transakcí se spojenými osobami. Verzi pro rok 2019 si můžete stáhnout zde. Přílohu nemusí vyplňovat všechny právnické osoby. Pouze ty, které splňují jedno z daných kritérií:

 1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč
 2. roční úhrn čistého obratu větší než 80 mil. Kč
 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50

Pokud právnická osoba uskutečnila transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, bude příloha vyplněna jen ve vztahu k těmto zahraničním osobám. Za předpokladu, že v daňovém přiznání na řádku č. 200 je vykázaná daňová ztráta, bude příloha vyplněna ke všem spojeným osobám. Právnická osoba je příjemcem investiční pobídky, příloha bude vyplněna ke všem spojeným osobám.