Daňově uznatelné náklady: Účetní a daňové odpisy hmotného/nehmotného majetku

Nejčastějším okruhem nákladů, se kterými se podnikatelé a potažmo i jejich účetní v praxi setkávají, spadá do problematiky majetku. Odpisování dlouhodobého majetku přitom plní dvě důležité funkce. Jednak reflektuje postupný pokles hodnoty majetku, a jednak jsou tyto daňově uznatelné náklady důležitým nástrojem optimalizace v oblasti daně z příjmů.

I přestože fyzické a právnické osoby se v drtivé většině zajímají o odpisy majetku z pohledu snížení základu daně (daňové odpisy), jsou to právě účetní odpisy majetku, které jim vypoví důležité informace o reálném ocenění (výši hodnoty) majetku a jeho opotřebení v důsledku jeho užívání nebo zastarávání po technické stránce (vlivem vývoje nových technologií), stavu účetnictví a finančního stavu účetní jednotky.

Účetní odpisy daňovým nákladem pochopitelně nejsou. Pokud pořídíte nějaký majetek (hmotný či nehmotný), který lze daňově odpisovat, nákladem jsou jeho daňové odpisy.

Účetní odpisy majetku

Účetní odpisy majetku vyjadřují, jak je majetek opotřeben v průběhu jeho užívání, a to buď mechanicky nebo morálně – tzn. zastaráváním v důsledku vývoje nových technologií. Příkladem je počítač, který nemusí být příliš opotřeben užíváním, ale od jeho pořízení postoupil vývoj počítačů natolik, že je již zastaralý).

Podle odpisového plánu provádíme účetní odpis:

 • časový
 • nebo výkonový.

Příklad časového odpisu:

Plán daňových odpisů hmotného majetku (karta majetku)

Název majetku: počítač 
Vstupní cena: 20 000,00 Kč
Rok pořízení: 2018
Odpisová skupina: 1
Životnost: 3
Způsob odepisování: Rovnoměrný
Roční odpisové sazby: první rok: 20% / další: 40% / zvýš.vst.c.: 33.3%
Rok-plán Rok
skutečnost
Zvýš. Vstupní cena Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena
1. 2018 20.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2. 2019 20.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00
3. 2020 20.000,00 8.000,00 20.000,00 0,00

Výkonový odpis majetku je používán většinou u majetku, jehož hodnota se snižuje mírou jeho skutečného využívání (odvedené práce, odpracované doby). Dobrým příkladem je výrobní stroj, u kterého je životnost dána počtem zhotovených výrobků, popřípadě také třeba najetými kilometry automobilu apod.

Příklad výkonového odpisu:

Společnost nakoupila strojní zařízení za 80 000 Kč. Předpokládaný výkon za celou dobu životnosti je 10 000 kusů.
Výpočet: (Odpis na 1 ks:  80 000/10 000 = 8 Kč/1 ks)

v prvním roce společnost vyrobila 1 000 ks, ve druhém roce 1 500 ks
účetní odpis v 1. roce:            8 x 1 000 =   8 000 Kč
účetní odpis ve 2. roce:          8 x 1 500 = 12 000 Kč

atd..


Videolektor se problematice daňových odpisů majetku ve svých kurzech věnuje pravidelně. Pokud vás zajímá aktuální a ucelený rozbor nákladů (výdajů) z pohledu jejich daňové uznatelnosti, podívejte se na kurz Daňově uznatelné náklady 2021. Ten je určen účetním, daňovým poradcům, podnikatelům a dalším osobám, které se ve firmách zabývají daňovými náklady.


Zůstatková cena majetku

Pokud se nám majetek nepodaří odepsat během toho, kdy ho využíváme ke své zdaňované činnosti, musíme přemýšlet, co s tím v okamžiku, když ho vyřazujeme.

Zůstatková cena je totiž daňově účinnou v podstatě v plné výši bez ohledu na to, že jej musíme zlikvidovat, neprodáváme ho, nebo i v případě prodejů, kdy prodejem dosáhneme ztráty. Zůstatková cena je plně účinná v případě:

 • pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat při jejich vyřazení. Takže pokud likvidujeme nějaký ovocný sad anebo nám uhyne zvíře, daňově dostaneme všechno do nákladů, i když pochopitelně z hlediska ztráty toho majetku je to škoda.
 • Pokud máme prodaný či zlikvidovaný hmotný majetek, který lze daňově odpisovat, i v tomto případě máme z prodeje či prokazatelné likvidace bezproblémově zůstatkovou cenu daňově účinným nákladem. V tomto případě hovoříme o daňově zůstatkové ceně, která je zmíněna v paragrafu 29 ods. 2 ZDP. – vezmeme vstupní cenu a veškeré uplatněné odpisy od ní odečteme. Tímto způsobem dostaneme daňově zůstatkovou cenu, kterou posuzujeme z hlediska daňových nákladů.
 • Majetek, který je předán povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, případně jeho zůstatková cena by měla být ponížena o dotace na jeho pořízení.

Pusťte si ukázku ze školení Daňově uznatelné náklady 2020 s lektorkou Mgr. Ing. Dagmar Christophovou

Ukázky dalších kurzů najdete na našem YouTube kanále

Daňové odpisy majetku

Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmu. Náklad na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku, ale rozhodně nemůže být nikdy daňově účinným nákladem. Ale i zde existuje výjimka, protože zákon o dani z příjmů je hodně zaplevelený různými nestandardnostmi, takže i v tomto případě jednu nestandardnost nalezneme, ale v zásadě se dá říci, že pokud pořídíme nějaký hmotný nebo nehmotný majetek vymezený v zákoně o daních z příjmů, tak rozhodně se nebude jednat o daňově účinný náklad. Za daňový výdaj (náklad) se považují právě odpisy hmotného majetku.

Mezi nejčastější položky hmotného majetku, který uplatňujeme postupně formou daňových odpisů, jsou:

 • samostatné movité věci (nebo jejich soubory), jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
 • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory (bez ohledu na vstupní cenu),
 • stavby (s výjimkou provozních důlních děl a „drobných staveb v lesnictví“),
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč,
 • technické zhodnocení.

V prvním roce odpisování je potřeba hmotný majetek zatřídit do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 zákona o daních z příjmu. Každé odpisové skupině je přiřazena nejnižší doba odepisování.

Zajímavé otázky a odpovědi, které položili účastníci kurzu Daňově uznatelné náklady 2021:

„Dobrý den, na služební cestě – firemní poradě – poskytne zaměstnavatel jídlo zaměstnancům v restauraci. O toto poskytnuté jídlo bude kráceno stravné. Může být cena jídla v restauraci alespoň částečně daňově uznatelná? Na poradě v pronajatém salónku je zaměstnavatelem také poskytnut coffebreak – káva + zákusek. Může být prosím toto občerstvení pro zaměstnance daňově uznatelné? Moc děkuj za vysvětlení.“

Pokud se jedná o jídlo, o které krátíte stravné – plníte zákonnou povinnost zajistit jídlo zaměstnanci, nevidím v daňové uznatelnosti žádný problém. To je stejné jako např. u ubytování + stravě, která je poskytnuta hotelem. U „coffebreaku“ už vidím problém, zda na to nemůže být nahlíženo jako Náklady na reprezentaci (účet 513) a tím by to bylo daňově neuznatelné.

„Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když budeme zaměstnancům platit pojištění odpovědnosti za škodu, jak toto můžu účtovat? Podle mě je to nedaňový výdaj. Někde jsem se ovšem dočetla, že se to musí dodaňovat ve výplatě. Jak na to? Budeme vyřizovat pojištění pro všechny zaměstnance, které bude platit firma, ať máme jistotu, že jej budou mít všichni v pořádku zaplacené. Za odpověď předem mockrát děkuji.“

Na každý zaměstnanecký benefit, jako je například toto pojištění, se musíte dívat z hlediska:
– vás jako firmy, pro kterou to je náklad (Jedná se o daňový náklad?),
– zaměstnance jako příjemce (Jde o příjem nepeněžní osvobozený nebo se musí dodaňovat ke mzdě?).

Při posouzení tohoto případu není důvod, aby bylo pojištění daňově uznatelné (snad jedině na základě vnitropodnikové směrnice). Jedná se tedy o nedaňový náklad. A u zaměstnance jsem nenašel titul pro osvobození. Pojištění tedy bude příjem zvyšující základ daně.

„Jsme spediční firma a zajišťujeme přepravu zboží pro naše zákazníky. Zákazník si u nás objedná přepravu z Itálie do určitého místa v ČR. Námi najatý dopravce pro nás vykoná přepravu z Itálie do našeho skladu v ČR v roce 2020, kde zboží vyloží a jiný dopravce odveze zboží zákazníkovi na místo určení, ale až v roce 2021. První dopravce nám fakturuje službu v roce 2020, druhý dopravce na nás fakturuje službu v roce 2021. My na zákazníka fakturujeme celou službu v roce 2021, protože až v roce 2021 byla dokončena. Ale náklady a výnosy nejdou proti sobě. Jak řešit? Nebo je to takto správně?“

V tomto případě je to de facto nedokončená služba, projekt apod. Je vhodné buď alikvótně přes náklady daných let rozdělit i výnosy přes dohadné položky, aby částečné náklady měly proti sobě částečné výnosy. Nebo přes účtování nedokončené výroby náklady přenášet do roku 2021, kde se vše vyfakturuje. Je samozřejmě potřeba postupovat v podobných případech stejně.

„Fyzická osoba koupila auto do podnikání, ale v TP je uvedené rodné číslo ne IČO. Odpisy tohoto auta nedostanu do nákladů? A ostatní opravy a PHM? „

Otázka, zda mám IČO nebo rodné číslo v technickém průkazu a jestli mám auto zahrnuté v obchodním majetku, či nemám, jsou zcela jiné věci upravené v jiných předpisech. Nás prakticky nezajímá pohled zákona, který upravuje registr vozidel, nás zajímá v tomto případě zákon o daních z příjmů. A ten říká: jestliže chci coby fyzická osoba dát auto do svého obchodního majetku, musím ho uvádět v daňové evidenci nebo ho účtovat.