Novinky v DPH pro rok 2020

Změny v oblasti DPH se citelně dotknout zejména výše sazeb u některých služeb a zboží – ty se od 1.5.2020 přesouvají do 10% sazby DPH. Další výrazné změny v oblasti DPH se dotýkají hlavně obchodování se zbožím mezi členskými státy EU. Více aktuálních informací z problematiky DPH můžete získat z kurzu DPH v roce 2020 a DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2020

Začne platit „reverse charge“

Od druhé poloviny roku 2020 by měl začít platit režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Původně český návrh schválila Evropská komise i Rada EU ve druhé polovině roku 2019. V praxi bude tento režim fungovat tak, že v případě veškerého dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě překračující 17,5 tisíce eur (přibližně 450 tisíc korun) za plnění bude povinnost přiznat DPH přesunuta z dodavatele na odběratele.

Snížená sazba DPH

K první změně došlo již od 1.1.2020, a to u dodání tepla a chladu, kdy se 15% sazba DPH snížila na 10 %.

Spolu se se spuštěním poslední vlny EET od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH následující plnění:

 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dnes 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (dnes 21 %)
 • Půjčování knih (dnes 21 %)
 • Omalovánky, mapy (dnes 15 %)

také některé služby:

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (dnes 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (dnes 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (dnes 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (dnes 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dnes 21 %)
 • Opravy jízdních kol (dnes 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (dnes 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (dnes 15 %), a to včetně točeného piva (dnes 21 %)

Quick fixes a DPH – sjednocení některých pravidel pro přeshraniční transakce se zbožím v rámci EU

Od 1.1.2020 byly změněny základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU (všechny členské státy EU mají povinnost implementovat do své národní legislativy tzv. quick fixes pravidla). Tento krok má přispět ke sjednocení a zjednodušení DPH pravidel obchodování se zbožím v rámci EU. Změny jsou následující:

1.Kupující musí sdělit prodávajícímu platné daňové identifikační číslo, aby došlo k osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH.

2. Prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení, aby došlo k osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH.

3. Dochází ke zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v případě konsignačních skladů. Zákazník, který zboží odebírá z konsignačního skladu, musí nyní samovyměřovat DPH nikoliv v okamžiku naskladnění, ale v okamžiku vyskladnění, tedy ve chvíli, kdy skutečně nabývá práva nakládat se zbožím jako vlastník. Zboží nesmí být v konsignačním skladu (tj. ve státě zákazníka) uskladněno déle než 12 měsíců – poté bude muset dodavatel přemístit zboží do dané členské země. Zboží nesmí být ukradeno, ztraceno ani zničeno (včetně technologických úbytků) – v těchto případech bude zboží vyreportováno klasickou cestou, nikoliv zjednodušeným režimem.

4. Quick fix řeší i tzv. řetězové obchody – zde dochází k jednomu pohybu zboží mezi více obchodními partnery. Nové pravidlo obecně stanovuje, že přeprava je automaticky přiřazena k první dodávce, tedy k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem, a tím pádem potenciálně osvobozena od DPH. Druhá dodávka pak už je zdaněna. Ovšem v případě, kdy prostřední osoba předá dodavateli své DIČ, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v zemi zahájení přepravy, je přeprava přiřazena až k druhé dodávce.

Nadměrné odpočty DPH se budou vracet později

V novele daňového řádu také došlo ke změně v rámci daňového odpočtu. Daňovým subjektům vzniká nárok na zálohu na odpočet daně ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Po ukončení daňové kontroly a stanovení daně poté dojde k vypořádání zálohy.

Aby měli správci daně víc času na posouzení, zda a v jakém rozsahu zahájit kontrolní postup, došlo v rámci novely k úpravě některých lhůt. Důsledkem je např. posunutí okamžiku konkludentního vyměření daně o 15 dnů – z nynějších 30 dní na 45 dní.