Jak na daně a účetnictví společenství vlastníků jednotek?

V jednom z prvních zářijových webinářů jsme se věnovali nepříliš častému tématu – a to zpracování účetnictví a daní společenství vlastníků jednotek, zkráceně SVJ. Lektor RNDr. Ivan Brychta se během živého vysílání školení Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek věnoval nejen samotné problematice SVJ, ale i praktickým ukázkám některých postupů na příkladech. A také zdůraznil aktuální výklady a novinky pro rok 2017. Školení tak bylo přínosné pro všechny, kdo nějakým způsobem během své praxe přijdou do styku s problematikou účtování nebo zpracování daňového přiznání právě pro společenství vlastníků jednotek. Důležité informace ale získali i funkcionáří SVJ, správcovské firmy a jednotliví vlastníci bytových a nebytových prostor. A díky pořízenému videozáznamu o tyto informace nepřijdou ani ti, kteří se webináře zúčastnit nemohli.

 

Povinnosti společenství vlastníků jednotek ve vztahu k účetnictví jsou pevně zakotveny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví a musí postupovat podle prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., podle které se provádí některá ustanovení pro zákon o účetnictví ve vztahu k jednotkám, jejichž hlavní činností není podnikání. A ze stejného důvodu musí dodržovat i zásady zakotvené v ČÚS č. 401 a 414.

Zákon o účetnictví umožňuje vést účetnictví v hospodářském roce, ale účetní období SVJ se vždy počítá na kalendářní rok. A to z toho důvodu, že společenství vlastníků jednotek stejně jako jiné účetní jednotky vznikají na základě zvláštního zákona a účtování v hospodářském roce mají z ustanovení zákona o účetnictví přímo zakázáno.

Kdy zahájit účetnictví společenství vlastníků jednotek?

Při zahájení účetnictví by SVJ mělo sestavit zahajovací rozvahu a v ní představit účetní případy od založení do dne vzniku. Jak tyto dva okamžiky od sebe oddělit? Pokud vaše SVJ vzniklo do konce roku 2013 na základě zákona o vlastnictví bytů, tak se okamžik založení rovná okamžiku vzniku, protože tyto společenství vznikly jen zpětným zápisem do rejstříku. Zahajovací rozvaha tak byla prázdná.

Podle nového občanského zákoníku může SVJ od roku 2014 vzniknout, pokud jej založí vlastníci jednotek, kde je alespoň 5 jednotek, z nichž 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků. Oficiální vznik je datován k zápisu do veřejného rejstříku po přijetí stanov. Mezi přijetím stanov a tímto zápisem, ale vzniká vždy prodleva, v níž už probíhají účetní operace. A právě ty se do zahajovací rozvahy musí zanést. Tyto operace jsou označovány jako zřizovací výdaje, které souvisely se založením a zřízením jednotky před oficiálním vznikem právního subjektu. Nastaví se do zahajovací rozvahy a zaúčtují se jako první účetní zápisy po otevření účetních knih v prvním účetním období při vzniku. Do konce roku 2015 bylo možné se zřizovacími výdaji při překročení 60 000 Kč počítat jako s nehmotným majetkem a daňově ho odepsat. V současné době už zřizovací výdaje jako majetek (ani účetně, ani daňově) brány nejsou.

Zpracování účetní závěrky

V podkladových materiálech měli účastníci školení Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek vložený i dokument s obsahem jednotlivých částí nutných ke zpracování účetní závěrky. Ta by měla obsahovat rozvahu (bilance), výkaz zisku a ztráty a přílohu, v níž lze dodat důležité informace a podrobnější vysvětlení údajů, které jsou obsaženy v rozvaze. Důležité je, aby ona příloha byla opravdu zpracována podrobně a kvalitně. O schválení rozvahy totiž hlasuje shromáždění vlastníků a pokud v ní požadované informace nenaleznou, schválit ji nemusí. Podstatné je uvést takové podklady, které vypovídají o činnosti SVJ tak, aby na jejich základě mohli vlastníci rozhodovat o opravách, rekonstrukcích společných prostor domu nebo celkové údržbě.

Stejně jako účetnictví i účetní závěrku lze sestavit dvěma způsoby. V závislosti na účetnictví, které je vedeno v plném rozsahu je možné sestavit i závěrku v plném rozsahu. Druhou možností je účetní závěrka ve zkráceném rozsahu, kterou může sestavit malá a mikro účetní jednotka bez povinného auditu a je jedno jestli má účetnictví v plném nebo zkráceném rozsahu. Ten typ účetní závěrky má určitě mnoho výhod, protože rozvaha i výkaz zisku a ztráty je méně podrobná. I přesto, že je zpracování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu jednodušší s ohledem na účetní praxi, opět je důležité myslet na to, že do přílohy se musí všechny potřebné informace podrobně zpracovat. Do přílohy neuvedeme pouze stanovení reálné hodnoty, způsob použitého modelu a techniku přecenění reálnou hodnotou, výši a povahu svým objemem, původem významnou v jednotlivých položkách výnosů a nákladů a samozřejmě odměnu pro auditorské společnosti.

Vztah společenství vlastníků jednotek k daním z příjmů

Ve vztahu k zákonu o daních z příjmů chápeme SVJ jako poplatníka ale i plátce. Plátce v tom případě, kdy je SVJ pod vlastní majetkovou odpovědností nuceno odvádět správci daně daň vybranou od poplatníků nebo poplatníkům sraženou – třeba v případě, že je SVJ zaměstnavatelem nebo vyplácí odměny statutárním orgánům.

Pro společenství vlastníků jednotek pochopitelně platí registrační povinnost daňových subjektů k dani z příjmů právnických osob a stejně jako další právnické osoby musí podat přihlášku u příslušného správce daně. A stejně jako veřejně prospěšní poplatníci mají povinnost podat přihlášku do 15 dní od doby, kdy začnou vykonávat činnost, z níž mají zdroj příjmů nebo začnou příjmy přijímat. Ovšem přijímá-li SVJ pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozené nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně nejsou povinny přihlášku k registraci podávat vůbec. Lektor RNDr. Ivan Brychta během školení ale doporučoval zaregistrovat se nejen jako plátce ale i poplatník, aby bylo SVJ kryté v případě, že přijme třeba úrok z prodlení a bude nutné ho zdanit.

Předmětem daně u společenství vlastníků jednotek jsou příjmy z veškeré činnosti a až na drobné výjimky i z nakládání s veškerým majetkem. A co tedy není předmětem daně? Příjem z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, příjem z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor a příjem z dotací. A nesmíme zapomenout na jednu výjimku, která byla přijata novelou zákona o daních z příjmů a vejde v platnost v účetním období od začátku roku 2018 – příjem z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

 

Během webináře Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek se RNDr. Ivan Brychta věnoval také daňovým problémům vlastníků jednotek ve vztahu k daním z příjmů i k dani z nemovitých věcí. Ale i speciálním účetním a daňovým postupům pro společenství vlastníků jednotek jako je vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim apod. Jelikož jsme ze školení pořídili plnohodnotný videozáznam můžete si školení nyní pustit kdykoliv.