Daňově uznatelné náklady: Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

Nejčastějším okruhem nákladů, se kterými se podnikatelé a potažmo i jejich účetní v praxi setkávají, spadá do problematiky majetku. Odpisování dlouhodobého majetku přitom plní dvě důležité funkce. Jednak reflektuje postupný pokles hodnoty majetku, a jednak jsou tyto daňově uznatelné náklady důležitým nástrojem optimalizace v oblasti daně z příjmů.

I přestože fyzické a právnické osoby se v drtivé většině zajímají o odpisy majetku z pohledu snížení základu daně (daňové odpisy), jsou to právě účetní odpisy majetku, které jim vypoví důležité informace o reálném ocenění (výši hodnoty) majetku a jeho opotřebení v důsledku jeho užívání nebo zastarávání po technické stránce (vlivem vývoje nových technologií), stavu účetnictví a finančního stavu účetní jednotky.

Účetní odpisy daňovým nákladem pochopitelně nejsou. Pokud pořídíte nějaký majetek (hmotný či nehmotný), který lze daňově odpisovat, nákladem jsou jeho daňové odpisy.

Účetní odpisy majetku

Účetní odpisy majetku vyjadřují, jak je majetek opotřeben v průběhu jeho užívání, a to buď mechanicky nebo morálně – tzn. zastaráváním v důsledku vývoje nových technologií (příkladem je počítač, který nemusí být příliš opotřeben užíváním, ale od jeho pořízení postoupil vývoj počítačů natolik, že je již zastaralý).

Podle odpisového plánu provádíme účetní odpis:

 • časový
 • nebo výkonový.

Příklad časového odpisu:

Plán daňových odpisů hmotného majetku (karta majetku)

Název majetku: počítač 
Vstupní cena: 20 000,00 Kč
Rok pořízení: 2013
Odpisová skupina: 1
Životnost: 3
Způsob odepisování: Rovnoměrný
Roční odpisové sazby: první rok: 20% / další: 40% / zvýš.vst.c.: 33.3%

 

Poř. Rok-plán Rok
skutečnost
Zvýš. Vstupní cena Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena
1 2013 20.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2 2014 20.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00
3 2015 20.000,00 8.000,00 20.000,00 0,00

Výkonový odpis majetku je používán většinou u majetku, jehož hodnota se snižuje mírou jeho skutečného využívání (odvedené práce, odpracované doby). Dobrým příkladem je výrobní stroj, u kterého je životnost dána počtem zhotovených výrobků, popřípadě také třeba najetými kilometry automobilu apod.


Přední daňový poradce  RNDr. Ivan Brychta  se na kurzech Videolektor věnuje problematice daňových odpisů majetku pravidelně. Pokud vás zajímá aktuální a ucelený rozbor nákladů (výdajů) z pohledu jejich daňové uznatelnosti, podívejte se na kurz Daňově uznatelné náklady 2019. Ten je určen účetním, daňovým poradcům, podnikatelům a dalším osobám, které se ve firmách zabývají daňovými náklady.


Daňově uznatelné náklady


Zůstatková cena majetku

„Pokud se nám majetek nepodaří odepsat během toho, kdy ho využíváme ke své zdaňované činnosti, musíme přemýšlet, co s tím v okamžiku, když ho vyřazujeme,“ upozorňuje Brychta.

Zůstatková cena je totiž daňově účinnou v podstatě v plné výši bez ohledu na to, že jej musíme zlikvidovat, neprodáváme ho, nebo i v případě prodejů, kdy prodejem dosáhneme ztráty. Zůstatková cena je plně účinná v případě:

 • pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat při jejich vyřazení. Takže pokud likvidujeme nějaký ovocný sad anebo nám uhyne zvíře, daňově dostaneme všechno do nákladů, i když pochopitelně z hlediska ztráty toho majetku je to škoda.
 • Pokud máme prodaný či zlikvidovaný hmotný majetek, který lze daňově odpisovat, i v tomto případě máme z prodeje či prokazatelné likvidace bezproblémově zůstatkovou cenu daňově účinným nákladem. „Hovoříme-li o zůstatkové ceně, pochopitelně hovoříme o daňově zůstatkové ceně, která je zmíněna v paragrafu 29 ods. 2 ZDP, tedy, že vezmu vstupní cenu a veškeré uplatněné odpisy od ní odečtu a dostáváme daňově zůstatkovou cenu, kterou posuzujeme z hlediska daňových nákladů,“ vypočítává Brychta. Obdobně se posuzuje i právo stavby při zániku, i když právo stavby není vymezeno jako hmotný majetek z hlediska daní.
 • Majetek, který je předán povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, případně jeho zůstatková cena by měla být ponížena o dotace na jeho pořízení.

Nyní můžete na na našem blogu zhlédnout celý kurz Majetek a odpisy.

Lektor se v něm soustředil na komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů.

Daňové odpisy majetku

Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmu. „Náklad na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku, ale rozhodně nemůže být nikdy daňově účinným nákladem. Ale i zde existuje výjimka, protože zákon o dani z příjmů je hodně zaplevelený různými nestandardnostmi, takže i v tomto případě jednu nestandardnost nalezneme, ale v zásadě se dá říci, že pokud pořídíme nějaký hmotný nebo nehmotný majetek vymezený v zákoně o daních z příjmů, tak rozhodně se nebude jednat o daňově účinný náklad,“ podotýká Brychta k odpisu majetku. Za daňový výdaj (náklad) se považují právě odpisy hmotného majetku. „Nicméně i účetní odpisy se můžou v určitých situacích stát daňovým nákladem,“ jedním dechem dodává Brychta.

Mezi nejčastější položky hmotného majetku, který uplatňujeme postupně formou daňových odpisů, jsou:

 • samostatné movité věci (nebo jejich soubory), jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
 • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory (bez ohledu na vstupní cenu),
 • stavby (s výjimkou provozních důlních děl a „drobných staveb v lesnictví“),
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč,
 • technické zhodnocení.

V prvním roce odpisování je potřeba hmotný majetek zatřídit do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 zákona o daních z příjmu. Každé odpisové skupině je přiřazena nejnižší doba odepisování.

Zajímavé otázky a odpovědi, které zazněly na webináři:

Dobrý den, na základě inventury k 31.12. jsme rozhodli o likvidaci nepotřebného starého materiálu a k 31.12. jsme vystavili výdejku ze skladu. Likvidace materiálu externí firmou jsem provedli v lednu letošního roku, kde jsme tento podklad přiložili k likvidačnímu protokolu. Je tato výdejka – likvidace uznatelná v roce 2015, a nebo je tento náklad daňově uznatelný pro nás až v roce 2016? Dotace Děkuji.

Pokud jste tu likvidaci prováděli sami, tak je to v lednu letošního roku, kdy jste ji fyzicky provedli za pomoci jiné firmy. Pokud jste materiál předali jiné firmě v loňském roce, považuji to za náklad v loňském roce. Závisí to na smluvním vztahu s firmou, která vám materiál likviduje.

Lékařka – fyz. osoba, daň. evidence, koupí na základě smlouvy o koupi závodu-ordinaci, přílohou je soupis majetku, zásob a materiálu, k provozování praxe. Některé položky do 40.tis.,některé nad 40. tis., celkem za 1,5mil. Zatřídí se majetek jednotlivě, nebo se může odpisovat 1,5mil.jako celek? Děkuji

Když koupíte nějaký soubor majetku, zásob materiálu, sice jste ho koupila jako soubor, ale měla byste jej rozlišit jednotlivě. Pokud to máte v příloze specifikováno položkově, postupujete podle jednotlivých položek. Je to určitě jednodušší varianta, protože pokud to mám v příloze, mám to zároveň i oceněno a pokud bych za ten závod nedal přesně tu částku – což je celkem logické, protože si určitě kupuji nějaké know-how – zákon o daních z příjmu zná přesný postup uvedený v paragrafu 7b ZDP, kde se hovoří o daňové evidenci. Závisí jen na tom, zda, když jste získali majetek za 1,5 milionu korun, jste za něj skutečně zaplatili méně než 1,5 milionu korun, nebo více. Pokud více, celkovou částku si poměrně upravíte k poměru hodnot těchto položek, takže některé položky do 40 000 Kč se pro vás můžou stát i majetkem, který by se odpisoval. Pokud jste celkově zaplatili méně než 1,5 mil. Kč, museli byste to řešit pomocí metody podobné goodwillu.

Fyzická osoba koupila auto do podnikání, ale v TP je uvedené rodné číslo ne IČ. Odpisy tohoto auta nedostanu do nákladů? A ostatní opravy a PHM? Děkuji.

Otázka toho, zda-li mám IČO nebo rodné číslo v techničku a zda-li mám auto zahrnuté v obchodním majetku, či nemám, jsou zcela jiné věci upravené v jiných předpisech. Nás prakticky nezajímá pohled zákona, který upravuje registr vozidel, nás zajímá v tomto případě zákon o daních z příjmů. A ten říká: jestliže chci coby fyzická osoba dát auto do svého obchodního majetku, musím ho uvádět v daňové evidenci nebo ho účtovat.