Finanční leasing – nechybujte při jeho daňovém odpisu

Finanční leasing při pořízení nových automobilů běžná záležitost, kterou podnikatelé využívají i pro možnost daňového odpisu. Právní definice finančního leasingu, jeho daňová uznatelnost i situace, kdy dojde k jeho nestandardnímu ukončení byly jedním z témat školení Auto v podnikání s lektorem RNDr. Ivanem Brychtou. Princip známe všichni a je jednoduchý – po určité a předem stanovené době užívání je automobil převeden na uživatele. Ale prostudujte si raději náš článek, abyste nedělali zbytečné chyby. Pokud byste totiž uzavřeli například smlouvu s odkupem automobilu po určité době, ale definici finančního leasingu nesplňovali, bude vnímána jako nájem, což pro vás může být nevýhodné.

Pro účely daní z příjmů se finančním leasingem rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu. Ve smlouvě musí být ovšem ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k tomuto předmětu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci. Další možností je ujednání práva uživatele na tento převod. Dejte si tedy pozor na to, zda máte povinnost nebo právo převzít vozidlo – je v tom velký rozdíl. Zároveň je velmi důležité, aby po dobu trvání finančního leasingu byly na uživatele převedeny užívací práva k předmětu leasingu, povinnosti spojené s jeho péčí a rizika spojená s užíváním. Jinak by nebyla dodržena definice finančního leasingu a bylo by nutné na tento vztah pohlížet jako na nájem.

Jak postupovat, když je finanční leasing předčasně ukončen?

Minimální doba finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 ZDP, nebo doba odpisování podle § 30a (mimořádné odpisy). Pokud dojde k porušení podmínek finančního leasingu – po uplynutí sjednané doby by nedošlo k převodu vlastnického práva na uživatele nebo by byl finanční leasing předčasně ukončen – přeměnil by se vztah od začátku trvání smlouvy na nájem a automobil by se měl vrátit vlastníkovi.

Daňově účinnou by pak byla pouze poměrná část úplaty, která připadá ze sjednané doby finančního leasingu na jeho skutečnou dobu nebo reálně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část připadající na skutečnou dobu finančního leasingu. V případě, že by úplata činila 10 000 Kč měsíčně a finanční leasing na 60 měsíců předčasně skončí po 36 měsících, mohou nastat následující situace:

  • Bylo-li uhrazeno ≥ 360 000 Kč, je daňově účinná právě tato částka, nikdy více.
  • Bylo-li uhrazeno < 360 000 Kč, daňově účinná je pouze skutečně uhrazená částka.

Daleko častější je ovšem případ, kdy si majetek odkupuje předčasně uživatel (nájemce). A smlouva o finančním leasingu dostává podobu smlouvy o nájmu. Za jakých podmínek bude nájemné daňově účinné? Podívejte se na prakticky vysvětlený příklad v našem videu, na kterém se lektor RNDr. Ivan Brychta touto daňovou uznatelností zabývá. 

Stejně jako nájem automobilu je podle účetních předpisů daňově účinným nákladem, je i u finančního leasingu úplata daňově účinná podle § 24.4 ZDP. A to za podmínky, že po skončení nájmu zařadíme automobil do obchodního majetku a je dodržena zákonná definice finančního leasingu. U poplatníka, který vede daňovou evidenci je finanční leasing výdajem v poměrné výši, který je nutné rozlišovat maximálně na měsíce (u účetních jednotek pak podle účetních předpisů).