Kontrolní hlášení DPH: Babiš slibuje sankce za nedodržení nové povinnosti zmírnit

Zákon o dani z přidané hodnoty, který zavádí kontrolní hlášení u DPH, není příliš kvalitní. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce to připustil ministr financí Andrej Babiš. Od 1. června letošního roku tak má podle něho platit další novela, v rámci které se některé sankce prominou a jiná opatření se změkčí. Přesto by plátci DPH měli mít na paměti, že sankce za nedodržení nové povinnosti může činit až 500 000 Kč. Pojďme si říct, jak se vyhnout pokutám a které povinnosti v souvislosti s kontrolním hlášením DPH podnikatelé a účetní nově mají.

Kontrolní hlášení a nově přiznání DPH jen elektronicky

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2016, mají plátci DPH nové povinnosti. Nově zákon o dani z přidané hodnoty stanoví, že budou všichni plátci povinni podávat svá přiznání elektronicky, jednak také zavádí novou povinnost elektronicky zasílat místně příslušnému finančnímu úřadu tzv. kontrolní hlášení.

„Kontrolní hlášení je povinen podávat každý, kdo uskutečňuje danitelná plnění a uplatňuje nárok na odpočet daně. Pozor ale, kontrolní hlášení nebude podávat například osoba, která je povinna přiznat daň a je osobou identifikovanou,“ poznamenává lektor Ing. Ota Paikert ve webináři Výklad zákona o DPH od 1.1.2016, který daňové poradce, účetní, finanční poradce, podnikatele a finanční manažery seznamuje s celou řadou témat týkajících se DPH, mj. elektronickým daňovým přiznáním i kontrolním hlášením k DPH se všemi jeho náležitostmi.

Kontrolní hlášení musí právnické osoby podávat měsíčně, fyzické osoby čtvrtletně nebo měsíčně podle toho, zda jsou čtvrtletními nebo měsíčními plátci daně. Prvně se tak budou kontrolní hlášení odesílat 25. dubna 2016 (týká se fyzických osob – čtvrtletních plátců), anebo 25. února (platí pro ostatní plátce daně). K odeslání daňových podání lze použít buď daňový portál finanční správy, anebo datovou schránku.

Podrobné informace ke kontrolnímu hlášení plátci DPH najdou na stránkách finanční správy, pro případné další vysvětlení i prostřednictvím různých osvětových seminářů, webinářů, popřípadě i individuálních konzultací je ale podnikatelům doporučováno, aby využili služeb daňových poradců či advokátů nebo se obrátili na místně příslušného správce daně.

Za nedodržení povinností drakonické sankce

„Zatímco kontrolní hlášení máte ošetřené v zákoně o DPH, správu daňového přiznání máte v daňovém řádu. Jsou to dvě různé akce, dva správní akty zcela jinak penalizovatelné a zcela jinak postihnutelné z hlediska chyby,“ vysvětluje rozdíly mezi daňovým přiznáním a kontrolním hlášením Ota Paikert, který se dlouhodobě podílí na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. Samotné problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům se pak věnuje od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v ČR, tedy od roku 1993.

Sankce za nedodržení nové povinnosti může činit až 500 000 Kč. Tak vysoká pokuta hrozí tomu, kdo nesplní povinnost související s hlášením a závažně bude ztěžovat nebo mařit správu daní.

Pokud plátce DPH kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě nepodá a podat jej měl, zaplatí automaticky pokutu 1000 Kč, ale jen v případě, že podá hlášení dodatečně bez vyzvání. 10 tisíc Kč pokuty zaplatí ale tehdy, podá-li kontrolní hlášení v náhradní lhůtě po výzvě správce daně. Je třeba upozornit, že tyto pokuty se předepíšou automaticky a nelze je nijak snížit.

„Sankce jsou úplně jiné než sankce uplatňované u nepodaného daňového přiznání, k pozdně dodanému daňovému přiznání, pozdně přiznané dani… U kontrolního hlášení jsou pokuty stanoveny natvrdo s tím, že jste například nesplnili pětidenní pracovní lhůtu z titulu podání kontrolního hlášení. Tzn. vy kontrolní hlášení nepodáte v období, kdy jste povinni ho podat. Sami na to přijdete, sami odstraníte chybu tím, že kontrolní hlášení podáte, ale už jste pod sankcí. Co se děje u daňového přiznání, když jej podáte do pěti dnů? Nic. U kontrolního hlášení tomu tak ale není,“ varuje na příkladu plátce DPH i jejich účetní Paikert.

Automatická sankce ve výši 30 tisíc Kč bez nároku na její snížení hrozí těm plátcům daně, kteří po výzvě správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném hlášení nepodá následné hlášení. A pokud kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě, připraví se o 50 tisíc Kč.

Pokuty u kontrolního hlášení jsou splatné do 15 dní.

Chystá se další novela

Kvůli nízké připravenosti podnikatelů na kontrolní hlášení a kritiku pokut ze strany podnikatelské veřejnosti, ministerstvo financí začalo připravovat změnu zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla umožnit tyto sankce odpouštět, a to i zpětně.

Novela má podle Babiše například odpustit všechny pokuty ve výši 1000 korun za nepodání kontrolního hlášení v příslušném termínu. Změna zákona, který je účinný od začátku letošního ledna, také umožní prominout i další pokuty.

S ohledem na rychlost a právní jistotu plátců daně by ale podle některých zaměstnavatelských svazů a komor bylo efektivnější, aby ministr financí využil existujících procesních možností a tyto sankce hromadně prominul.

Podle zaměstnavatelských svazů kontrolní hlášení také jednoznačně představuje zvýšení administrativních nákladů, a proto by jeho zavedení mělo být podnikatelům kompenzováno úlevami či zlepšeními v platební či administrativní rovině, například v podobě pružnějšího vracení odpočtů DPH. Zda ministerstvo financí těmto požadavkům vyhoví, ukážou až další jeho kroky.

Jak kontrolní hlášení podat

Kontrolní hlášení lze podat jen v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny správce daně.

Údaje v kontrolním hlášení musí plátce DPH uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o příslušném formátu a struktuře kontrolního hlášení (.XML) a odpovídajícím XSD schématu je zveřejněna na Daňovém portále Finanční správy.

„Pozor na daňové doměrky v souvislosti s nedodržením formátu. Nedodržení formátu je, jako byste nepodali žádné kontrolní hlášení,“ upozorňuje Paikert na nezbytnost dodržování finanční správou stanovených formátů dokumentů.

Pro seznámení se s členěním údajů v kontrolním hlášení a pro zjednodušení vyplňování v elektronické podobě finanční úřad zveřejnil také vzorový formulář kontrolního hlášení a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, které jsou k dispozici v sekci Soubory ke stažení.

Elektronické podání lze učinit datovou zprávou odeslanou z vaší datové schránky nebo datovou zprávou odeslanou prostřednictvím portálu Finanční správy tzv. EPO. K autentizaci tohoto podání lze využít buď elektronický zaručený podpis, přihlašovací údaje z datové schránky nebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

Foto ke kontrolnímu hlášení DPH:

https://pixabay.com/cs/pen%C3%ADze-bankovky-kalkula%C4%8Dka-ulo%C5%BEit-256312/