Obchodní transakce v rámci Evropské unie: základní pravidla pro placení daně z přidané hodnoty

Česká republika je jako otevřená ekonomika do značné míry ovlivněna zahraničními obchodními vztahy. Vývoz zboží je v současné době výrazně závislý na zemích EU a to až z 83% a není překvapením, že naším největším mezinárodním obchodním partnerem je Německo. Pohyb zboží mezi státy je korigován zákony a předpisy, mezi ty nejvýznamnější patří i zákon o dani z přidané hodnoty. Problematice vnitrounijního obchodu a uplatnění DPH při mezinárodním obchodování se v lednovém webináři DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 věnoval Marek Reinoha, poradce pro oblast cel a unijního obchodu.

Dodáním zboží do jiného státu Evropské unie, kdy český plátce DPH dodává zboží osobě v zahraničí, která má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, se podle zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník a zboží musí být skutečně přepraveno do jiného státu.

Místem zdanitelného plnění při tomto dodání zboží je pak podle zákona místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná, nebo kde proběhlo dodání bez přepravy. Pokud tedy plátce dodá zboží osobě registrované k DPH v jiném členském státě a zboží je přepravováno z Česka, tak ona dodávka má místo plnění v tuzemsku. Je předmětem daně v České republice.

A český plátce už musí zkoumat uplatnění české DPH na výstupu. Jestli má povinnost daň uplatnit a prodávat zboží s daní nebo může dodávku do jiného členského státu Evropské unie od daně osvobodit,“ upozorňuje Marek Reinoha, který několik let pracoval na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a následně na celním úřadu v Brně.

Kdy je dodání zboží osvobozeno od DPH?

Dodavatel, plátce DPH, musí splnit tři podmínky, aby byl od placení daně osvobozen. První podmínkou je, aby odběratel zboží byl osobou registrovanou k DPH a jeho DIČo mu bylo přiděleno pro účely daně z přidané hodnoty. Druhá podmínka souvisí s osobou, která zboží převáží – to musí být přepraveno plátcem nebo pořizovatelem nebo třetí zmocněnou osobou, která je pouze pověřena k provedení přepravy. Přepravu zboží z tuzemska tedy nesmí zajišťovat žádná třetí osoba.

Dále musí být zboží opravdu přepraveno nebo odesláno do jiného členského státu Evropské unie. Dodavatel navíc musí tuto skutečnost dokázat důkazním prostředkem. Ten ale není lehké získat a musí si ho obstarat od kupujícího z jiného členského státu. Reinoha doporučuje získat potvrzení o přepravě zboží společně s kupní smlouvou, tedy dopsat do smlouvy podmínku, v níž se kupující zavazuje k tomu, že převeze zboží do jiného státu EU. Pokud by tak kupující neučinil a prodávajícímu z tuzemska by tak způsobil škodu, doměřenou DPH může prodávající vyžadovat jako náhradu škody.

V případě, že prodávající zajišťuje přepravu zboží do členského státu sám, jako další důkazní prostředek může posloužit doklad o přepravě od přepravní společnosti a dodací list podepsaný kupujícím.

Spokojený účetní

 

Dodání zboží osobě, která nemusí přiznávat DPH

Při vnitrounijním obchodu může pochopitelně nastat i situace, kdy kupující v jiném členském státě je osobou, které nevzniká povinnost přiznat DPH. V tomto případě musí prodávající z tuzemska vždy prodat zboží s daní. Je důležité si ale uvědomit, s kterou daní – s tuzemskou nebo s daní dalšího členského státu?

Marek Reinoha tuto situaci vysvětluje takto: „Zákon o DPH tuto situaci definuje dvojím způsobem – a to podle toho, kdo zajišťuje přepravu. Pokud ji zajišťuje prodávající z České republiky, pak se podle zákona jedná o zasílání zboží. A místo zdanitelného plnění je definováno speciálním způsobem podle tzv. limitu pro zasílání. Český dodavatel musí znát hodnotu zasílaného zboží, a pokud by tato hodnota nebyla vyšší než limit pro zasílání v zákoně o DPH daného členského státu – jedná se například o 100 000, nebo 35 000 Euro (V zemích, které neplatí Eurem, jsou tyto částky definovány v domácí měně. Přehledný seznam najdete v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty zde– tak je místem zdanitelného plnění Česká republika a prodávající uplatní DPH na výstup. Při opakovaném zasílání zboží kupujícímu do zahraničí v rámci EU se hodnoty zasílaného zboží sčítají a až úhrnná hodnota zboží přesáhne limit, dojde ke zdanění na území státu, ve kterém přeprava končí.“

To byl první přístup k uplatnění daně z přidané hodnoty, který v rámci webináře vysvětlil Marek Reinoha. Ve druhém případě si přepravu zboží zajišťuje kupující a nejedná se tak už o zasílání zboží, ale o dodání v tuzemsku se zdanitelným plněním v místě, kde se zboží nachází v okamžiku dodání, tedy v České republice.

Celé problematice dodávek zboží do jiných zemí v rámci unijního obchodního prostoru a uplatnění DPH při těchto obchodních transakcích se Marek Reinoha věnoval ve svém webináři DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017, kde uvedl i mnoho příkladů z praxe. Neméně přínosná je i druhá část, v níž se naopak Reinoha zaměřil na přijímání zboží ze zemí Evropské unie.

Pokud jste obchodníkem, který se ve vaší firmě zabývá vnitrounijním obchodem či člen ekonomického oddělení se zaměřením na obchody v rámci Evropské unie je tento webinář určen  přímo pro vás. To, že se jedná o aktuální a žádané téma, dokazuje i množství dotazů od účastníků webináře, na něž lektor v rámci webináře odpověděl.

Webinář je trvale dostupný zde.