Osvobozené příjmy fyzických osob – znáte je?

Daň z příjmů fyzických osob je možné minimalizovat tím způsobem, že fyzická osoba začne preferovat příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy od daně osvobozené. Osvobozené příjmy se pak do daňového přiznání vůbec neuvádějí. Za určitých podmínek má ale fyzická osoba povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech. I na toto upozornila na kurzu Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 lektorka Ing. Lenka Kruntorádová, MBA. 

Nejčastěji se setkáte s těmito druhy osvobozených příjmů:

 • dary – bezúplatné příjmy
 • dědictví
 • výhry v loteriích, ceny v soutěžích
 • nemovitosti, byty – v případě daru
 • movité věci
 • přijatá plnění majetkové a nemajetkové újmy
 • restituce
 • důchody
 • dotace, stipendia
 • cenné papíry
 • převody společností
 • vypořádání BSM

Výčet všech osvobozených příjmů i jejich výklad najdete na webových stránkách Finanční správy

K některým osvobozeným příjmům se lektorka Ing. Lenka Kruntorádová, MBA ve svém výkladu vrátila, aby upozornila na novinky a nejasnosti, které osvobozené příjmy doprovází. A to zejména u těch osvobozených příjmů, které nejsou tak časté nebo vyvolávají každoročně otázky a nejistoty.

Osvobození nahodilých příjmů

Do daňového přiznání se vůbec neuvádí příjmy plynoucí z tzv. příležitostných činností do částky 30 000 Kč za rok. Jedná se o nárazové příjmy, ke kterým nemá fyzická osoba živnostenský list – posekání zahrady, příležitostný pronájem movitých věcí, prodej přebytků ze zahrady apod. U zaměstnanců je možné osvobození nahodilých příjmů využít i na nestandardní úkony, které nesouvisí s pracovní náplní- úklid kanceláře po malířích.

Pokud by součet nahodilých příjmů přesáhl za rok částku 30 000 Kč (bez odečtení výdajů), je nutné celou sumu ročních příležitostných příjmů zdanit.

Osvobození u bezúplatných příjmů

Bezúplatné příjmy – příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy – jsou od daně osvobozeny v tom případě, že jsou získány od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší nebo od osob žijící ve společné domácnosti nejméně 1 rok. Další podmínkou pro osvobození je, že bezúplatné příjmy nesmí překonat hranici 100 000 Kč od stejné osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které podáváme daňové přiznání.

Toto zastropování na částce 100 000 Kč se nevztahuje na rodinu a osoby žijících ve společné domácnosti. A rovněž se netýká věcných darů. Pouze u věcných darů u nespřízněných osob je limit 15 000 Kč.

Osvobození prodeje cenných papírů nezařazených do obchodního majetku

V roce 2014 došlo k prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papíru – a to na 3 roky. Zároveň platí roční limit ve výši 100 000 Kč (úhrn příjmů). V případě dědictví v podobě cenných papírů v přímé linii nedojde k přerušení lhůty pro osvobození.

Podle novely z roku 2018 se osvobození nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku, podílové či kmenové listy (lhůta je zde stanovena na 5 let). Nejprve se odečtou příjmy z těchto typů cenných papírů a poté se uplatní pravidlo ročního limitu 100 000 Kč.

Znáte pravidla pro podání hlášení o osvobozených příjmech? 

 • Povinnost oznamovat osvobozené příjmy vzniká nad hranicí 5 mil. Kč.
 • Oznámení by mělo být podáno ve stejné lhůtě jako je pro daňové přiznání.
 • FO by měla uvést výši a datum přijetí příjmu.
 • Není nutné ohlašovat příjmy, které si správce daně může ověřit v evidenci či rejstříku, do něhož má přístup.
 • Nedodání hlášení se bude trestat pokutou – sankce až 15 % z příjmu.
 • Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo jako možný vzor nepovinný tiskopis. Více informací najdete zde.

Mnohem více důležitých informací k osvobozeným příjmům a další tipy pro zpracování daně z příjmů FO se dozvíte v online kurzu Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018. Prohlédněte si jeho obsah v našem katalogu kurzů