Silniční daň: Daňové přiznání k silniční dani podávejte do 31. ledna

Kdo používá vozidlo k samostatné činnosti (podnikání), musí za něj zaplatit silniční daň. Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční se blíží, a proto se podíváme na to, jak správně vozidla zdaňovat.

Pro rok 2016 nedošlo k žádným změnám k silniční dani. „Aspoň některou daň máme trošičku stabilnější,“ uklidňuje daňový poradce Ing. Christian Žmolík na školení Silniční daň 2015/2016 společnosti Videolektor.cz. Ani silniční daň se ale zřejmě do budoucna nevyhne změnám. Stát totiž zvažuje, že uvalí silniční daň plošně na všechny majitele osobních aut v ČR. Počítá s tím dokonce Národní akční plán čisté mobility, který schválila vloni vláda.

Základním právním předpisem, který v současnosti vymezuje hmotně daň silniční a jak správně zdaňovat vozidla, je zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční. „Vozidel je ale spousta druhů. Abychom věděli, která vozidla budeme zdaňovat a která vozidla zdaňovat nebudeme, rozdělení vozidel najdeme v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,“ radí Žmolík a zároveň dodává: „Některé výjimky u daně silniční jsou navázané na druh nebo typ registrační značky. Jednotlivé druhy registračních značek pak najdeme ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel,“ vysvětluje daňový poradce, ve kterých normách si mají poplatníci silniční daně najít informace potřebné k tomu, aby vozidlo bylo správně zdaněno.

Rozdělení vozidel:

 • silniční, tedy vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, dále se dělí na motorové a nemotorové
 • a zvláštní vozidla, tedy vozidla, která neslouží k tomu, aby se pohybovala na pozemních komunikacích, ale většinou pro to, aby vykonávala nějakou specifickou práci (např. zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, bagry, rypadla, ale i vozíky pro invalidy apod.)

Rozdělení vozidel do kategorií:

Silniční vozidla:

 • Kategorie L (motorová vozidla s méně než 4 koly + čtyřkolky)
 • Kategorie M (motorová vozidla pro přepravu osob)
 • Kategorie N (motorová vozidla pro přepravu nákladů)
 • Kategorie O (přípojná vozidla)

Zvláštní vozidla:

 • Kategorie T (traktory zemědělské a lesnické)
 • Kategorie S (pracovní stroje)
 • Kategorie E (ostatní vozidla, např. rolby)

Vždy vycházíme z údajů technického průkazu vozidla. V něm máme ty nejdůležitější údaje pro to, abychom správně pracovali s daní silniční,“ říká Žmolík ve webináři k silniční dani, v němž  účastníky z řad účetních daňových poradců a podnikatelů seznamuje se silniční dani, způsoby zdaňování jednotlivých druhů vozidel a vysvětluje různé výjimky ze zdanění v souvislosti s osvobozením od silniční daně, snížením sazeb nebo slevami.

Technický průkaz podle něj můžeme chápat jako určitý rodný list vozidla, ve kterém máme veškeré potřebné údaje. „A pro daň silniční jsou v technickém průkazu základní a nejdůležitější údaje třeba o provozovateli vozidla, tedy osobě, která bude pak platit silniční daň, důležité je datum první registrace vozidla i z pohledu snižování sazeb daně, druh a kategorie vozidla, abychom vůbec věděli, jak správně zdanit vozidlo, a pro základ daně u aut osobních je samozřejmě důležitý údaj o obsahu motoru, u ostatních vozidel budeme v technickém průkazu hledat počet náprav a povolené zatížení,“ dodává Žmolík.

Spokojený účetní

Která vozidla jsou předmětem daně silniční

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná poplatníkem daně z příjmu právnických osob a nebo poplatníkem daně z příjmu fyzických osob k činnosti nebo přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti (v souvislosti s § 7 ZDP).

„Pokud vozidlo používáte v souvislosti s § 9, tzn. s pronájmem, třeba že pronajímáte chatu, kterou nemáte zařazenou v obchodním majetku, a vozidlo používáte třeba jen proto, abyste na tu chatu dovezli například uhlí, zásoby atd., vozidlo předmětem daně silniční nebude,“ vysvětluje rozdíly Žmolík s tím, že aby vozidlo bylo skutečně předmětem daně silniční, musí být zároveň splněny veškeré podmínky, které definice daně silniční vyjmenovává: musí se jednat o silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná v ČR a provozovaná v ČR.

„Pokud by někdo k podnikání používal vozidlo registrované třeba na Slovensku, není předmětem daně silniční. Stejně tak pokud by vozidlo registrované v ČR bylo pro podnikání provozování třeba na Slovensku, také není předmětem daně silniční,“ uvádí na konkrétních příkladech lektor společnosti Videolektor.cz. Ta změny v zákonech účetním, daňovým poradcům a podnikatelům vysvětluje pomocí odborníků, spoluautorů zákonů a těch, kteří se na legislativních úpravách zákonů podílejí.

Předmětem daně silniční je vozidlo i tehdy, pokud je skutečně používáno.  Výjimku přitom tvoří skupina veřejně prospěšných poplatníků (dříve neziskovky). Veřejně prospěšní poplatníci silniční daň platit nemusí v případě, že jim nevzniknou zdanitelné příjmy.

Důležité je ale také podotknout, že předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.

Daňová povinnost

Daňová povinnost vzniká za každý měsíc zvlášť. Zjišťujeme proto, zda daný měsíc bylo vozidlo použito pro podnikání. „Takže když se auto nabourá a opravuje třeba dvě měsíce, za tyto dva měsíce se nebude platit daň silniční,“ popisuje na konkrétním příkladu Žmolík.

Daňové přiznání k dani silniční

Daňové přiznání se podává vždy do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po zdaňovacím období. Za rok 2015 tedy podáváme daňové přiznání k 31.1.2016. „I kdyby toto daňové přiznání podával daňový poradce, neprodlužuje se automaticky termín podání o tři měsíce,“ upozorňuje ale Žmolík.

Registrační povinnost

Nový poplatník, který si pořídí vozidlo s tím, že ví, že vozidlo bude předmětem daně silniční, se musí registrovat ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy.

Termíny záloh na daň silniční:

 • 15.4.
 • 15.7.
 • 15.10.
 • 15.12

Daň silniční jako daňový náklad

I neuhrazená daň silniční je daňově uznatelným nákladem. „Když je vozidlo ve společném jmění manželů a jeden z manželů podniká a druhý je zapsán jako provozovatel vozidla – vlastníkem jsou oba dva, ale nás nezajímá vlastník, ale provozovatel zapsaný v technickém průkazu, proto by daň měl zaplatit ten manžel, byť nepodniká. V takových případech lze proto doporučit, aby se vozidlo přepsalo na toho manžela, který z té manželské dvojice podniká,“ navrhuje řešení Žmolík.

Sazba daně se dá následně snížit. Sazba daně se například snižuje, pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo 9 let. Konkrétně tedy:

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Sazba daně se ale také může zvýšit, a to o 25 %, pokud jde o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí před rokem 1990.