Controlling – jeho nastavení a smysl ve firmě

Velmi často se controlling zaměňuje s kontrolními procesy ve firmě, které se orientují na minulost. Mnoho majitelů firem v něm navíc vidí pouze proces spojený s finanční kontrolou. Controlling ovšem nabízí mnohem více. Na jeho náležitosti a efektivní využití ve firmách se zaměřil Ing. Daniel Horad v online školení určeném pro hlavní účetní i finanční manažery – Controlling.

Controlling můžete vnímat jako proces, pod kterým se skrývá podsystém řízení podniku orientovaný na budoucnost. Odpovědné osoby mohou díky správně nastavenému konceptu usměrňovat chod podniku. Zároveň je controlling upozorňuje na problémy dříve než vzniknou a včas identifikuje jejich příčiny. Jeho hlavním nástrojem je finanční analýza a sledování položek jako jsou například náklady a výnosy.

K hlavním úkolům controllingu patří spolupráce s vrcholovým vedením podniku při dosahování stanovených cílů. Správně nastavený proces controllingu tak musí vedení firmy včasně a přesně informovat, koordinovat a získávat informace, reagovat na současné podněty a předvídat budoucí vývoj.

A pro koho je controlling důležitý? Vznikl z potřeby vrcholového managementu a je hojně využívaný také vlastníky firem, kteří se aktivně zapojují do řízení svého podniku. Top managementu poskytuje informace a nástroje v oblasti výroby, aby se mohli efektivně zabývat strategickým řízením a zodpovídat tudíž za dlouhodobou prosperitu firmy a její úspěšné přežití. Využijí jej ovšem i pracovníci na nižších stupních řízení, kterým dává potřebné informace o nákladech a výsledcích hospodaření příslušných útvarů, na jejichž podkladě mohou motivovat podřízené pracovníky na dosahování vyšší efektivnosti a kvality výroby.

Jak nastavit controlling ve firmě

Controlling může fungovat efektivně jen v tom případě, že dochází k opakovanému vyhodnocování v průběhu procesu řízení a porovnávání s plánovaným stavem. I z toho důvodu se jako ideální řešení jeví začlenit controllera do organizační struktury podniku na vyšší (možná i nejvyšší) hierarchickou úroveň ve struktuře firmy. Díky tomuto umístění je možné zajistit dokonalou koordinaci úloh a postupů, které podporují správné vedení controllingu.

Ekonomické řízení podniku lze rozdělit do dvou skupin. Každá tato skupina se přitom zaměřuje na jiné cíle.

Strategický controlling je orientovaný na dlouhodobé cíle podniku, je zaměřený na budoucí prosperitu a existenci. Jeho úkolem je soustavná podpora strategických cílů firmy, sledování a vyhodnocení rizik ohrožujících plán a snaha o jejich předcházení.
Operativní controlling má za úkol podporovat plnění operativních plánů. Controlling je zde zaměřený na interní aspekty. Realizuje své aktivity při běžném provozu a zaměřuje se na optimalizaci daných firemních procesů a aktivit.

Mezi nástroje strategického řízení patří analýzy zaměřené na okolí podniku i jeho vnitřního prostředí. Konkrétně se může jednat o analýzy vnějšího prostředí vztahující se k politické situaci, ekonomickým ukazatelům, novým produktům a technologiím, změnám životního stylu, ekologii, fungování a práci odborů. Naopak analýzy vnitřního prostředí podniku se zaměřují na faktory vědecko-technického rozvoje, podnikových a pracovních zdrojů, výroby a jejího řízení, marketingové a distribuční faktory. Strategický controlling pak může na základě těchto analýz sledovat z finančních ukazatelů zejména ziskovost (rentabilitu) jako výsledek hospodaření dlouhodobých aktivit a rozhodnutí poměřit s investovaným kapitálem.

V operativní rovině jsou za nástroje pro kvantifikaci cílů považovány rozpočty a předběžné kalkulace. Hlavním zdrojem informací o realitě je nákladové účetnictví. Tato data jsou zpracována formou různých informačních nástrojů a následně předána manažerům (indexová metoda, matematicko-statistické metody, rozpočet s nulovým základem a klouzavý rozpočet, různé druhy kalkulací apod.). Pro operativní controlling je tak zisk podniku v daném časovém období hlavním ukazatelem výkonnosti a úspěšnosti použitých nástrojů a opatření.

Nástroje strategického a operativního řízení jsou sice odlišné, ale zároveň úzce souvisejí se způsoby řízení. Díky sloučení obou těchto pohledů i výsledků jednotlivých analýz, pak podniky mohou využit ucelený a komplexní proces vedení. Pro vybudování fungujícího systému controllingu je ovšem nejdůležitější, aby byl vnímán jako zdroj informací a pomocník při řízení podniku. Nikoliv jako dozorce pověřený vedením podniku k odhalování chyb a nedostatků.