Povinnosti při ukončení pracovního poměru

Odchází z vaší firmy zaměstnanec a vy nevíte, co všechno jako zaměstnavatel musíte udělat? Proto jsme pro vás připravili stručný přehled těch nejdůležitějšími činností, na které nesmíte zapomenout. Navíc se dozvíte, na jaké situace si musíte dát pozor, aby výpověď zaměstnance ze zaměstnání nebyla neplatná.

Pracovní poměr obvykle končí buď výpovědí (jednostranný krok), nebo dohodou (souhlas obou stran). K ukončení pracovního poměru může také dojít ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu či zcela bez uvedení důvodu. Setkat se můžete i s okamžitým zrušením ve výjimečných a zcela ojedinělých případech, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnance musí zaměstnavatel dodržet mnoho povinností. Zde je přehled těch nejdůležitějších:

 • Vyplatit poslední část mzdy, a to nejpozději ve výplatním termínu. Zároveň je nutné zaměstnanci zkontrolovat nevyčerpanou dovolenou, kterou má možnost uplatnit nebo je proplacena v momentě ukončení pracovního poměru.
 • Pokud byly zaměstnanci svěřeny nějaké hodnoty (peníze, ceniny, zodpovídal za zboží na skladě apod.), musí dojít k vyúčtování. V případě zjištění manka můžeme po zaměstnanci vyžadovat náhradu škody.
 • Vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) v poslední den trvání pracovního poměru. Také je možné, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne jinak a vydá zápočtový list v předstihu. Zaměstnanec již nemusí mít plánované směny, čerpá dovolenou nebo je nemocný.
 • Vydat zaměstnanci na jeho žádost posudek o pracovní činnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení žádosti od zaměstnance.
 • Vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení pro Úřad práce ČR o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, a to v poslední den trvání pracovního poměru.
 • Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň, případně o sražené srážkové dani. V případě, že zaměstnanci nadále vyplácí zaměstnavatel doplatky mezd, je nutné vyžádat si staré potvrzení o zdanitelných příjmech a vydat zaměstnanci nové potvrzení zahrnující i tyto doplatky mezd.
 • Oznámit soudu nebo soudnímu exekutorovi, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo exekuci, že zaměstnanec přestal v organizaci pracovat, a zaslat jim vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do jednoho týdne. Oznámit tuto skutečnost i správnímu úřadu, který nařídil úřední exekuci, a zaslat mu vyúčtování provedených srážek ve lhůtě do 8 dnů.

Velmi důkladně se otázce ukončení pracovního poměru v legislativní úpravě pro rok 2022 věnoval lektor Ing. Filip Krejčí v online školení ZDE. Podívejte se podrobněji na jeho obsah.

Kdy je výpověď z pracovního poměru neplatná?

Jako zaměstnavatelé si musíte dát pozor na situace, kdy je výpověď daná zaměstnanci neplatná. Velmi často se může jednat o tyto situace:

 • Výpověď nebyla zaměstnanci předána do vlastních rukou. Písemnost, která se týká skončení pracovního poměru, musí zaměstnavatel zaměstnanci doručit především osobně. A to zejména v pracovní době, ale výpověď můžete předat i mimo pracovní dobu ( v místě bydliště apod.). K předání by mělo dojít vždy se svědkem. Ten v případě odmítnutí převzetí výpovědi potvrdí, že zaměstnavatel chtěl výpověď doručit, ale zaměstnanec ji odmítl převzít nebo potvrdit její převzetí.
 • Předali jste pouze kopii výpovědi a ne podepsaný originál.
 • Ve výpovědi jste neuvedli důvod ukončení pracovního poměru. Propuštění zaměstnance je nutné vždy odůvodnit, důvod musí být navíc uveden v zákoníku práce. Obecně lze mezi důvody počítat porušení pracovní kázně a pochybení zaměstnance, jeho zdravotní důvody nebo organizační změny na straně zaměstnavatele.
 • Výpověď uvádí, že pracovní poměr končí okamžitě. Nezapomeňte, že k ukončení pracovního poměru dojde až po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby (mimo okamžitého zrušení). A ani ta nezačne běžet ihned, ale až začátkem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
 • Výpověď jste zaměstnanci předali v době pracovní neschopnosti nebo během těhotenství zaměstnankyně, případně v době, kdy je na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Velmi často zaměstnavatelé chybují i v uvedení důvodu výpovědi. Podle zákona můžete sice propustit zaměstnance, který se kvůli změně úkolů, technickému vybavení nebo za účelem snížení stavu stal nadbytečným. Výpověď je však neplatná, pokud se prokáže, že jste jako zaměstnavatel změny pouze předstíral nebo jste o nich neinformoval. Pozor si dejte i na hromadném propouštění, které musíte oznámit na Úřadu práce. V případě, že byste chtěli zaměstnance propustit kvůli špatným pracovním výsledkům, musíte jej v předcházejících 12 měsících písemně vyzvat k jejich odstranění. Ústní vyzvání bez udání lhůty zákon klasifikuje jako nereálný požadavek.