Daňová kontrola: Povinnosti, které musí firma splnit

Není pravidlem, že by si finanční úřad vybíral subjekty pro daňovou kontrolu náhodně. Pokud tedy kontrola navštíví vaši firmu, nejspíš to bude kvůli nějaké konkrétní nesrovnalosti. Jak se na daňovou kontrolu správně připravit? S tím vám rád poradí Bc. Zdeněk Vondrák v online školení Daňový řád se zaměřením na daňovou kontrolu 2022. A několik důležitých informací se dozvíte i na řádcích níže.

Při daňové kontrole se finanční úřad zaměřuje na plnění daňových povinností firmy. Předmět kontroly může být pojat široce, tedy jako kontrola všech povinností pojících se k jedné dani za jedno zdaňovací období, nebo také úzce, kdy podstatou bude kontrola dílčích skutečností (např. kontrola odpisů). Ale nezapomeňte, že rozsah daňové kontroly může finanční úřad v jejím průběhu měnit.

Práva a povinnosti daňového subjektu i správce daně při daňové kontrole jsou samozřejmě spravovány zákonem, jedná se o zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád. Ačkoliv zákon nijak nepracuje s povinností správce daně oznámit zamýšlené zahájení daňové kontroly daňovému subjektu předem, tento postup je v praxi využíván velice často.

Pozor!

Novelou daňového řádu (od 1. ledna 2021) probíhá zahájení daňové kontroly korespondenčně – správce daně vydá oznámení o zahájení daňové kontroly a doručí jej zpravidla do datové schránky. Dosavadní praxe ovšem ukázala, že některé finanční úřady i nadále avizují zahájení daňové kontroly telefonicky, než pošlou formální informaci o zahájení. Korespondenčně nyní probíhá také ukončení daňové kontroly.  

Jaké povinnosti musím jako daňový subjekt splnit, pokud mě navštíví kontrola?

První a důležitou povinností daňového subjektu je správci daně umožnit zahájení a provedení kontroly. Další povinnosti jsou pak následující:

 • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly – § 86 odst. 3 písm. a) daňového řádu,
 • poskytnout nezbytné informace o organizační struktuře firmy, o pracovní náplni jednotlivých oddělení, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jejich činnost,
 • informovat o uložení účetních záznamů a jiných informací (to neplatí pro nepodnikající fyzické osoby) – § 86 odst. 3 písm. b) daňového řádu,
 • předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení – § 86 odst. 3 písm. c) daňového řádu,
 • umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo zastupující osobou, která vykonává jeho činnosti – § 86 odst. 3 písm. d) daňového řádu,
 • nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí – § 86 odst. 3 písm. e) daňového řádu.

Během místního šetření je pak důležité, aby firma umožnila správci daně pořízení obrazového nebo zvukového záznamu k průběhu úkonu. Kontrola ovšem nesmí natáčet tajně! O pořízení záznamu musí kontrolovaný subjekt vědět. Úředníci musí mít přístup na pozemky firmy, do budov, do provozovny či výroby. Na vyžádání jim firma musí předat výpis z účetních záznamů nebo jiných dokumentů a zajistit vypůjčení dokladů a dalších věci nezbytných pro správu daní i mimo své prostory.

V zákoně jsou uvedeny nejen povinnosti daňového subjektu vůči kontrole, ale také jeho práva. Seznamte se s nimi díky online školení Daňový řád se zaměřením na daňovou kontrolu 2022. Lektor se zde věnoval i jednotlivým fázím daňové kontroly.

Jaké dokumenty bude chtít daňová kontrola vidět?

Mimo účetních dokladů bude chtít kontrola vidět i další dokumenty – projít samotné účetnictví, navštívit výrobu či sklad. Z dokumentů a dokladů se mohou zajímat například o:

 • vydané faktury spolu s příslušnou smluvní dokumentací,
 • přijaté faktury spolu s příslušnou smluvní dokumentací,
 • účetní evidence (hlavní kniha, obratová předvaha, analytické vedení účtů, stavy pokladny, skladová evidence, evidence zakázek apod.),
 • soupis a inventarizace majetku a závazků,
 • bankovní výpisy,
 • další smlouvy související s podnikatelskou činností,
 • daňová evidence u subjektů, které nevedou účetnictví,
 • evidence pro účely DPH.