Dejte si při účtování odměn pozor na platné judikáty

Jistě jste se setkali s případem, kdy se vypláceli odměny (zaměstnancům, managementu nebo vedení) na základě již proběhlého účetního období. Jak tedy postupovat v případě, kdy se odměna vztahuje k uzavřenému účetním období, ale její výplata proběhne až v následujícím účetním období? Na to, jak správně postupovat při účtování odměn jsme hledali odpověď společně s lektorem Tomášem Líbalem během školení Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení.

Pokud bychom postupovali podle akruálního principu, všechny účetní případy, samozřejmě i náklady a výnosy, bychom vždy účtovali do účetního období, kam časově a věcně patří. Tedy i odměny (vyplacené například v květnu tohoto roku) by se měly promítnout v nákladech uzavřeného účetního období.

Ale pozor na dva judikáty, která se touto situací zabývají:

8 Afs 35/2010 – 106

V tomto případě společnost účtovala odměnu do nákladů prostřednictvím dohadného účtu pasivního, v běžném období potom o výši odměny snížila základ daně z příjmů. Podmínkou výplaty odměny bylo ovšem ověření účetní závěrky auditorem a schválení představenstvem organizace, k čemuž došlo až v následujícím účetním období.

Právě rozhodování představenstva o odměně v jiném účetním období než došlo k zaúčtování, bylo důvodem, proč NSS došel k závěru, že závazek vůči zaměstnancům vznikl až následující účetní (zdaňovací) období. A postup organizace byl tedy v rozporu s účetními a daňovými předpisy. Jedinou možností, kterou mohla organizace při účtování odměn v běžném účetním období využít by byl institut tvorby rezerv – rezerv ostatních (účetních) bez vlivu na základ daně z příjmů.  

8 Afs 1/2012 – 58

O pár let později řešil NSS velmi podobnou kauzu, ale s tím rozdílem, že kritéria pro výpočet odměny byly dány již předem jednoznačně a objektivně v závislosti na hospodářských výsledcích firmy za minulé období. Nárok na odměnu tak vznikl již splněním sjednaných podmínek a schválení v následujícím období mělo pouze deklaratorní význam.

 

Jaký je závěr?

Pokud se vaše interní pravidla blíží judikátu 8 Afs 35/2010 – 106 a odměnu musí schválit představenstvo nebo valná hromada, případně čekáte jak dopadne audit, bylo by lepší jít cestou účetní rezervy. Tedy účtovat na účtech 521 a 524 v tom následujícím účetním období. Ale v případě, že je systém a výše odměn pevně dána, mohli byste uplatnit výši odměny v daňově uznatelných nákladech uzavřeného účetního období.