Vytvářejte správně opravné položky k pohledávkám

Zákonné opravné položky mají své místo v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tvorbou zákonných (nebo též daňových) opravných položek je možné dosáhnout vrácení zdaněných výnosů z minulých období, jak na školení Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení podotkl lektor Tomáš Líbal. Podle zákona o rezervách je totiž možné opravné položky počítat mezi daňově uznatelné náklady a je možno je tvořit k nepromlčeným pohledávkám a k pohledávkám, které byly výnosem podléhajícím dani z příjmů.

Zákon umožňuje tvorbu několika zákonných opravných položek, v praxi je ovšem použijete nejčastěji k těmto pohledávkám:

Opravné položky k pohledávkám v insolvenčním řízení (§ 8)

Za dlužníky v insolvenčním řízení je možné opravné položky vytvářet až do výše 100 % a uplatnit je jako daňově účinný výdaj. A to do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona. Zákonné opravné položky je možné tvořit pouze v tom období, v němž byly u insolvenčního soudu přihlášeny a ve kterém se podává daňové přiznání. 

Kdy by mělo dojít ke zrušení opravných položek? Zejména v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení a také ve chvíli, kdy pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní předpis těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám (§ 8a)

V případě § 8a zákona o rezervách došlo v posledních letech k vítaným změnám. Nově můžeme v rámci nepromlčených pohledávek pracovat na dvou úrovních tvorby opravných položek – 50 % a 100 %.

Opravné položky je možné vytvářet k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a § 5a za podmínky, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než:

  • 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
  • 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky

U pohledávek nabytých postoupením, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejich vzniku byla vyšší než 200 000 Kč je možné tvořit opravné položky pouze v případě, že bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.

Opravné položky k nízkým pohledávkám do 30 tis. Kč (§ 8c)

V případě, že rozvahová podoba pohledávky bez příslušenství nepřesáhla hodnotu 30 tis. Kč je možné vytvářet opravné položky i ve 100 % výši a v dřívější lhůtě než je 18 měsíců. Je ovšem nutné dodržet pár pravidel:

  • od konce sjednané doby lhůty pro splatnost pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců.
  • celková hodnota pohledávek vůči témuž dlužníkovi, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 tis. Kč.

 

Jak na daňový odpis pohledávek? Pusťte si video ze školení Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení s lektorem Tomášem Líbalem.