DPP a DPČ po novele zákoníku práce v lednu 2024

Od 1. ledna vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která přináší zásadní změny v oblasti dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ). Tyto změny mají významný dopad na pracovní podmínky zaměstnanců. A to zejména v otázkách nároku na dovolenou a cestovních náhrad. Podívejte se na stručný přehled novinek v našem článku.

Nárok na dovolenou

Jednou z nejvýznamnějších změn je právě zavedení nároku na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ. Tento nárok vzniká za podmínek:

Délka trvání dohody – Zaměstnanec musí mít uzavřenou dohodu na dobu alespoň 28 kalendářních dnů.
Odpracované hodiny – V průběhu této doby musí zaměstnanec odpracovat alespoň 80 hodin.

Novela stanovuje, že pokud zaměstnanec pracující na DPP nebo DPČ odpracuje alespoň 80 hodin během 28 kalendářních dnů, vzniká mu nárok na dovolenou. Případný nárok na dovolenou se pak počítá jako poměrná část z 20 hodinové týdenní pracovní doby.

Můžeme si to ukázat na příkladu: Pokud zaměstnanec odpracuje 80 hodin během čtyř týdnů, vznikne mu nárok na 4/52 z 20 hodin. To je 1,54 hodiny dovolené za tento čtyřtýdenní interval.

Při výpočtu nároku na dovolenou je nutné vzít v úvahu celkový počet odpracovaných hodin. Pokud zaměstnanec uzavře více dohod během kalendářního roku, nárok na dovolenou se posuzuje pro každou dohodu samostatně.

Je důležité, aby zaměstnavatelé tento nárok pečlivě sledovali a zajistili, že zaměstnanci budou moci dovolenou čerpat v průběhu roku. Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do konce roku, je nutné ji převést do následujícího roku, kdy s ním bude uzavřena nová dohoda.

Cestovní náhrady

Novela zákoníku práce přinesla také změny týkající se cestovních náhrad. Podle nového znění § 77 není zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady zaměstnancům na DPP nebo DPČ v případě, že se na tom obě strany nedohodnou. Zaměstnavatel však může s odkazem na § 155 tuto výjimku dohodnout a stanovit pravidla pro cestovní náhrady v rámci dohody.

Jakmile zaměstnavatel ví, že zaměstnanec bude často vysílán na pracovní cesty mimo své pravidelné pracoviště, je vhodné sjednat ve smlouvě pravidelné pracoviště a určit podmínky pro proplácení cestovních náhrad. Tím se předejde potenciálním sporům a zajistí se jasná pravidla pro obě strany.

Nejen změnám v § 77 se věnoval lektor Zdeněk Křížek na čtyřhodinovém online školení Dohody o provedení práce a pracovní činnosti po novele zákoníku práce 2024. Chcete znát kompletní obsah?

Co to znamená pro praxi?

Tyto změny mají několik dopadů na zaměstnavatele a zaměstnance. Mezi nejdůležitější změny patří novinky v administrativě i čerpání dovolené.

  • Administrativní náročnost: Zaměstnavatelé budou muset pečlivě sledovat odpracované hodiny a zajišťovat, aby zaměstnanci čerpali dovolenou v průběhu kalendářního roku, čímž se zvýší administrativní náročnost vedení evidence pracovní doby a dovolené. Je také důležité mít správně nastavené mzdové programy, které budou schopny automaticky vypočítat nárok na dovolenou a zajistit jeho čerpání.
  • Plánování dovolené: Dovolená musí být čerpána v roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Pokud zaměstnanec pokračuje v pracovněprávním vztahu do následujícího roku, nevyčerpaná dovolená se převádí do nové dohody.
  • Možnost více dohod v jednom roce: Zaměstnavatelé mohou uzavírat více dohod na různé činnosti v průběhu roku. Nárok na dovolenou se posuzuje z každé dohody samostatně, což může vyžadovat další administrativní kroky.

Mějte na paměti, že nyní musíte pečlivě formulovat dohody o provedení práce a pracovní činnosti, včetně ujednání o cestovních náhradách, pokud je to relevantní. To pomůže předejít nejasnostem a zajistí spravedlivé podmínky pro obě strany.