Osvobozené příjmy NNO – Jak na účtování a zdanění?

Nestátní neziskové organizace (NNO) mají v České republice možnost využívat řadu daňových výhod, které jim umožňují lépe spravovat a využívat své finanční prostředky. Jednou z těchto klíčových výhod jsou osvobozené příjmy, které jsou specifikovány v zákoně o daních z příjmů. Zajímá vás toto téma víc? Na školení Účetnictví a daně neziskových organizací se lektorka Ing. Mgr. Dagmar Christophová mimo jiné věnovala i tématu osvobozených příjmů a my jsme pro vás připravili krátký souhrn této problematiky. Jaké jsou tedy hlavní aspekty těchto osvobozených příjmů, jejich účtování a zdanění?

Osvobozené příjmy podle § 19

Podle § 19 zákona o daních z příjmů existují určité příjmy, které jsou pro NNO povinně osvobozeny od daně. Mezi tyto příjmy patří například:

  • Členské příspěvky: Tyto příspěvky musí být uvedeny ve stanovách, statutu nebo zakládacích listinách organizace a jsou osvobozeny bez možnosti volby.
  • Výnosy z kostelních sbírek a církevních úkonů.
  • Výnosy nadací, pokud se jedná o veřejně prospěšné poplatníky (nikoliv rodinné nadace).
  • Úrokové příjmy z prostředků veřejných sbírek.
  • Příjmy z výkonu dobrovolnické služby.

Důležité je, že náklady financované z těchto osvobozených příjmů nejsou daňově uznatelné, protože nejsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Zajímá vás téma nestátních neziskových organizací? Jejich zdanění a účtování? Podívejte se do našeho balíčku 4 online školení, kde nejdete všechna důležitá témata.

Osvobozené bezúplatné příjmy podle § 19b

§ 19b zákona o daních z příjmů se zaměřuje na bezúplatné příjmy, což zahrnuje nejen peníze, ale i věcné dary a poskytnuté služby. Mezi tyto příjmy patří:

  • Dědictví: Absolutně osvobozené bez ohledu na vztah k zůstaviteli.
  • Bezúročné zápůjčky a výpůjčky: Pokud celkový majetkový prospěch od jednoho subjektu za rok nepřekročí 100 000 Kč, je tento prospěch osvobozený.
  • Dary a jiné bezúplatné příjmy: Veřejně prospěšný poplatník může přijímat prostředky za účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8, které jsou rovněž osvobozené.

Nestátní neziskové organizace mají možnost rozhodnout se, zda určité dary a bezúplatné příjmy osvobodí od daně nebo zda je zdaní. Toto rozhodnutí musí být učiněno v okamžiku přijetí příjmu a nelze jej zpětně měnit. Výjimku tvoří dary na investice, které jsou vždy osvobozené.

Praktické aspekty účtování

Při účtování těchto osvobozených příjmů je klíčové mít na paměti, že náklady financované z osvobozených příjmů nejsou daňově uznatelné. Také režijní náklady na získávání darů (např. pracovníci komunikující s dárci) musí být financovány z osvobozených příjmů, aby byly nedaňové. Optimalizace daňového základu je tedy důležitá a každá organizace by měla zvážit, jaké příjmy osvobodí a jaké zdaní, aby dosáhla co nejvýhodnějšího daňového výsledku.

Osvobozené příjmy poskytují nestátním neziskovým organizacím významnou finanční úlevu a flexibilitu, avšak správné účtování a zdanění těchto příjmů vyžaduje pečlivé plánování a důkladné porozumění příslušným právním předpisům. Organizace by měly pravidelně konzultovat své účetní a daňové poradce, aby plně využily všech dostupných výhod a zároveň dodržely všechny zákonné povinnosti.