Jak na technické zhodnocení dlouhodobého majetku?

Téměř každá účetní jednotka musí pracovat s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem. Ten se používáním jednorázově nespotřebovává a snižuje se tak jen jeho hodnota, kterou lze vyjádřit odpisy. S postupy účtování v oblasti dlouhodobého majetku se můžete seznámit prostřednictvím online školení Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku s lektorem Tomášem Líbalem. A to jak se základními operacemi – pořízení, odpisování či vyřazování majetku, tak i se složitějšími případy, mezi které patří i technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Právě technickému zhodnocení se budeme věnovat po úvodním rozdělení dlouhodobého majetku i v tomto článku.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Od roku 2018 do dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) nepatří už výzkum, pouze nehmotné výsledky vývoje. Dále do DNM řadíme goodwill, know-how, licence, povolenky na emise apod., nejběžnější položkou DNM je pak software. Pokud ho firma vytváří vlastní činností a je používán v rámci firmy, bude spadat pod náklady. V případě, že by byl poskytován mimo účetní jednotku do DNM patří. Stejné pravidlo je platné i pro nehmotné výsledky vývoje.

Z hlediska účetnictví vykazujeme i nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – účetní jednotka tento majetek nemůže používat, ale byly na něj již vynaloženy prostředky. Také poskytnuté zálohy na DNM nevykazujeme jako pohledávku, ale v rámci stálých aktiv.

Účetní jednotka musí také vymezit, co u ní bude považováno za dlouhodobý nehmotný majetek, drobný nehmotný majetek a některé podnikatelské subjekty ještě vymezují drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Rozdělení musí být zpracováno do vnitropodnikové směrnice.


Dlouhodobý nehmotný majetek – účtuje se o něm v účtové třídě 0; vykazuje se ve stálých aktivech; odpisuje se postupně (v rámci několika účetních období) na účtu 551

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – tuto variantu lektor Tomáš Líbal příliš nedoporučuje; použít jej můžete v případě, že máte něčeho hodně za málo peněz; pravidla jsou stejná jako u DNM a také se odpisuje postupně, ale nejméně dvě účetní období

Drobný nehmotný majetek – neúčtuje se o něm v účtové třídě 0; jeho hodnota se uvádí v příloze účetní závěrky; je sledován na podrozvahovém účtu (seznam); odpisuje se jednorázově na účtu 518


Účetní pohled na DNM je odlišný od daňového – nemůžeme zaměňovat dlouhodobý nehmotný majetek (pojem v účetnictví, PVZÚ § 6) a nehmotný majetek (pojem ZDP, § 32a). ZDP totiž goodwill, preferenční limity, povolenky na emise, nedokončený DNM a zálohy na DNM vůbec do kategorie nehmotného majetku nezařazuje.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je z hlediska částek i struktury mnohem běžnější. Patří do něj pozemky, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, technické zhodnocení, oceňovací rozdíl k nabytému majetku. V případě hmotných movitých věcí a jejich souborů a dospělých zvířat a jejich skupin rozhoduje výše ocenění a doba použitelnosti vyšší než jeden rok. A podobně jako u DNM se tam z účetního pohledu zahrnujeme i nedokončený DHM a poskytnuté zálohy na DHM.

Také vymezení pojmů z účetního hlediska je stejné jako u DNM.


Dlouhodobý hmotný majetek – účtuje se o něm v účtové třídě 0; vykazuje se ve stálých aktivech; odpisuje se postupně (v rámci několika účetních období) na účtu 551; u hmotných movitých věcí a jejich souborů a dospělých zvířat a jejich skupin je účetní jednotka vymezuje na dobu použitelnosti delší než jeden rok

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – zavést do vnitopodnikové směrnice takto označený majetek má smysl třeba u provozovatele hotelu, který má v aktivech mnoho drobného majetku (nádobí nebo ložní prádlo) s vysokou celkovou hodnotou

Drobný hmotný majetek – neúčtuje se o něm v účtové třídě 0; jeho hodnota se uvádí v příloze účetní závěrky; je sledován na podrozvahovém účtu; odpisuje se jako spotřebovaný materiál jednorázově na účtu 501.


Pro potřeby ZDP se používá pojmenování hmotný majetek. Při srovnání účetního pohledu a zákona o daních z příjmů, je jasné, že pozemky patří do dlouhodobého hmotného majetku z pohledu účetnictví, ale ZDP je mezi hmotný majetek nezapočítává. U kategorie hmotných movitých věcí (pro potřeby ZDP se používá název samostatné HMV) je rozdíl v zejména ve finanční hodnotě – pro účely účetnictví je klíčová částka stanovená ve vnitropodnikové směrnici, pro ZDP vstupní cena vyšší jak 40 tis. Kč. Stejný princip se používá pro dospělá zvířata. Pěstitelské celky trvalých porostů pro potřeby ZDP musí mít plodnost delší jak 3 roky. Do jiného hmotného majetku patří dle účetnictví umělecká díla, sbírky a ložiska nerostu. ZDP pro jiný hmotný majetek zmiňuje otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace.

Chcete si udělat lepší představu o tom, jak pracovat s dlouhodobým majetkem? Zcela zdarma jsme pro vás připravili bonusový materiál s praktickými příklady od lektora Tomáše Líbala.

Dokument si můžete stáhnout zde – priklady_uctovani_o_dlouhodobem_nehmotnem_a_hmotnem_majetku.

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

V některých případech je složité odhadnout, zda práce provedené na dlouhodobém majetku jsou opravou či technických zhodnocením. Poznat rozdíl je ovšem velmi důležité. Opravu společnost vykazuje jako náklad ovlivňující výsledek hospodaření roku, ve kterém byla oprava provedena. Naopak technické zhodnocení zvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku, přičemž výdaje na provedené technické zhodnocení dlouhodobého majetku jsou do nákladů přidávány postupně prostřednictvím odpisů. I proto takto důležité téma nemohl lektor Tomáš Líbal během online školení Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku vynechat.

  • z daňového pohledu

Hned v úvodu lektor připomněl, že v roce 2014 došlo k odloučení daňového pohledu na technické zhodnocení od účetnictví. ZDP definuje dvě podoby technického zhodnocení – pro nehmotný a hmotný majetek odděleně.

V případě nehmotného majetku se za technické zhodnocení považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 tis. Kč. Výdaje na technické zhodnocení u hmotného majetku představují dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace majetku, které převýšili u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč.  

Pokud posuzujeme technické zhodnocení u nehmotného majetku a vidíme, že bylo použito několik výdajů za zdaňovací období, ale žádný nepřekročil hodnotu 40 tis. Kč, o technické zhodnocení dlouhodobého majetku se nejedná. V případě stejných částek u jednotlivého hmotného majetku, dojde k jejich sečtení za celé zdaňovací období, a pokud překročí částku 40 tis. Kč, máme technické zhodnocení.

Určitě se můžete ocitnout v situaci, kdy máte při zásahu do majetku pochybnosti ohledně jeho technického zhodnocení. V tomto případě požádejte správce daně o závazné posouzení. Ale z vlastní zkušenosti lektor tuto možnost příliš nedoporučuje – posouzení většinou nedopadne pro poplatníka kladně.

  • z účetního pohledu

Za technické zhodnocení dlouhodobého majetku pro potřeby účetnictví považujeme zásahy do majetku uvedeného do užívání. Změny mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav. A to v případě, že vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou.

Pro dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotky ve vnitropodnikové směrnici často stanoví částkou s hodnotou vyšší jak 60 tis. Kč. A tak i rozhodná částka pro stanovení technického zhodnocení odpovídá hodnotě vyšší jak 60 tis. Kč. V případě hmotných movitých věcích a jejich souborů se pak hranice pro technické zhodnocení obvykle stanoví hranicí více jak 40 tis. Kč. Pro potřeby účetnictví počítáme s náklady vynaloženými na technické zhodnocení dlouhodobého majetku za celé účetní období.

Ve většině případů zhodnocení hmotného majetku tak existuje shoda mezi daňovým a účetním pohledem – stejná částka i použití nákladů za celé období. U nehmotného majetku shodu nenajdeme – rozdílné částky a rozpor mezi použitím jednotlivých nákladů a souhrnem nákladů za celé období.

Zajímá vás více problematika majetku? Přečtěte si článek o účetním odpisování hmotného a nehmotného majetku

Videozáznam ze školení můžete zhlédnout ve svém předplatném nebo si ho zakoupit přes naše stránky zde.