Jak správně zaevidovat pracovní úraz?

Pokud si nejste jistí, jak správně postupovat v případě, že se některému z vašich zaměstnanců stane pracovní úraz, určitě byste neměli vynechat školení Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Několik užitečných tipů jsme pro vás připravili i v tomto článku.

Správný postup při zpracování pracovního úrazu může zásadně ovlivnit pozdější prokazování odpovědnosti zaměstnavatele, ale také výši odškodnění pro zaměstnance. Postup zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu je upraven především ustanovením § 105 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a na něj navazujícím nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Pracovní úrazy dělíme podle zákona na následující kategorie:
• smrtelné (takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel)
• závažné (s hospitalizací delší než 5 dnů)
• ostatní (s pracovní neschopností delší než 3 dny // s pracovní neschopností do 3 dnů nebo bez pracovní neschopnosti)


Jak bychom měli definovat pracovní úraz?

Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo v přímé souvislosti s výkonem práce (při plnění pracovních úkolů) nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem nemusí být jen tělesné zranění, ale i jakékoliv porušení zdraví, ke kterému došlo nezávisle na vůli zaměstnance a souvisí s výkonem práce. Pracovním úrazem ale není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Nezapomeňte! Zaměstnavatel nesní nikdy opomenout svou povinnost seznámit své zaměstnance s problematikou  ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Zaměstnanec je pak povinen dodržovat v rámci svého pracovního výkonu bezpečnostní předpisy.

Jak má zaměstnavatel postupovat při pracovním úrazu?

Neprodleně musí objasnit příčiny a okolnosti pracovního úrazu. Ideálně i za asistence postiženého zaměstnance, pokud to dovoluje jeho stav, a dalších pracovníků či svědků. Vyšetřování se dělá vždy za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A záznam o úrazu je nutné vyhotovit okamžitě, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se úraz stal. Pokud se jedná o vážný úraz (hospitalizace zraněného na dobu delší než 5 dní, případně smrtelný úraz), musíte tuto skutečnost nahlásit neprodleně na oblastní inspektorát práce (OIP).

Zaměstnavatel má povinnost vést v knize úrazů evidenci o všech vzniklých úrazech a to i těch, které nakonec nemusí být označeny jako pracovní. Při zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo pokud došlo ke smrtelnému úrazu, je nutné vyhotovit záznam o pracovním úrazu. A to ve dvou kopiích, kdy jedna zůstává u zaměstnavatele a druhá je pro zaměstnance.

Evidenci o úrazech (knihu úrazů) je možné vést v papírové nebo elektronické podobě. Záznam musí obsahovat tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) činnost, při níž k úrazu došlo, e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, f) celkový počet zraněných osob, g) druh zranění a zraněnou část těla, h) popis úrazového děje, i) druh úrazu, j) zdroj úrazu, k) příčiny úrazu, l) jména svědků úrazu, m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Po objasnění všech náležitostí spojených s úrazem musí zaměstnavatel nahlásit celou událost stanoveným orgánům a institucím, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce. A to na inspektorát práce a zdravotní pojišťovnu, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. Policii ČR musíte kontaktovat jen v případě podezření na spáchání trestného činu.


Jaké odpovědnosti má zaměstnanec?

U zaměstnance jsou jeho povinnosti jednoduché: je vždy povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí, ale také pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz další fyzické osoby, jehož byl svědkem. Musí také podstoupit test na drogy a alkohol.

Veškeré legislativní povinnosti musí splnit zaměstnavatel. Od zaměstnance se očekává, že bude spolupracovat a pravdivě uvede informace o celé události, ty se následně zaznamenají do protokolu a knihy pracovních úrazů.