Dotace a jejich účtování

Neziskové organizace se bez dotace neobejdou a jejich zisk i správné účtování je pro jejich provoz klíčové. V porovnání s jinými subjekty je přitom jejich účetnictví velmi specifické. Pokud nechcete chybovat, máme pro vás krátký úvod do problematiky účtování dotací v tomto článku na blogu. Zbytek na vás čeká v online školení Účetnictví a daně neziskových organizací s lektorkou Mgr. Ing. Dagmar Christophovou.

Dotací rozumíme peněžitý dar nebo daru podobnou peněžitou úhradu ze strany veřejného sektoru nějakému subjektu – v zájmu podpory jeho činnosti nebo snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. Jedná se tedy o účelově získané prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků či Evropské unie, z grantů poskytnutých podle zvláštního právního předpisu a dalších. Dotace jsou nevratné, ale jejich poskytnutí je podmíněno použitím na předem stanovený účel, ten žadatel posléze doloží.

Příjemci dotací jsou povinni vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a přidělenou dotaci evidovat v účetnictví odděleně. Dotace nejsou předmětem daně z příjmů a v daňovém přiznání je nutné je uvést na řádku č. 101. V praxi se setkáváme s dotacemi na pořízení dlouhodobého majetku (investiční) a na provoz. Toto rozdělení musíme vždy dodržet a přizpůsobit mu i účtování.

Investiční dotace

Po získání investiční dotace má subjekt jasný cíl – pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. Neuvedeme ji tedy ve výsledku hospodaření za určitý rok, ale bude rozložena do více účetních období, po dobu, kdy bude majetek odepisován. Ocenění majetku se přitom snižuje o výši dotace a roční/měsíční odpisy budou vypočteny z ponížené pořizovací ceny. Princip účtování je stejný jak pro nový majetek, tak pro technické zhodnocení.

Příklad: Subjekt získá investiční dotaci 120 000 Kč na zařízení o hodnotě 150 000

Kč  MD   
1. Faktura od dodavatele 150 000  042  321  
2. Nárok na „investiční” dotaci  120 000  378  346  
3. Inkaso dotace  120 000  221  378  
4. Čerpání dotace  120 000  346  042  
5. Uvedení majetku do užívání  30 000  022  042

Pozor! Po využití investiční dotace může klesnout pořizovací cena pod stanovené limity pro dlouhodobý majetek, z pohledu účetnictví se ovšem stále jedná o dlouhodobý majetek a hmotný majetek daňově odpisovaný podle ZDP.

Provozní dotace

Provozní dotace slouží subjektu k úhradě nákladů s provozem. Zůstávají zaúčtovány v běžných provozních výnosech. Účtujeme o nich jako o ostatních provozních výnosech (účet 648 – Jiné provozní výnosy), aby v účetních obdobích nevznikal zisk ani ztráta. Důležité je určit okamžik, kdy je možné zaznamenat nárok na dotaci (účtujeme ve prospěch výnosů), a její následné čerpání.

Příklad: Subjekt během dvou let (2022–2023) obdrží čtyři půlroční splátky dotace v částce 320 000 Kč, splátky jsou rovnoměrně rozdělené.

Kč  MD   
1. Související provozní náklady  80 000  5xx  32x  
2. Předpis nároku na dotaci  80 000  378  346  
3. Inkaso první splátky 80 000  221  378  
4. Použití dotace 80 000 346 648 
Operace za první pololetí roku 2022

Pro dotace ze státního rozpočtu se používá rozvahový účet 346, pro ostatní 347 a účet 378 pro zaúčtování pohledávky. Na výsledkový účet 648 se zapíší ostatní provozní výnosy. Pokud by se jednalo o dotaci na finanční činnost, využijeme účet 668.

V tomto příkladu se jedná o ideální případ, kdy se čerpaná dotace zúčtuje v jednom účetním období. To je spíše výjimka. Pokud by se jednalo třeba o krytí budoucích provozních výdajů (nákladů), zaúčtujeme odpovídající část dotace na MD 346/D 384 (jako výnosy příštích období). V daném účetním období by pak následovalo zúčtování časového rozlišení MD 384/D 648 D 668. Další informace o praktickém postupu při účtování provozních dotací získáte na školení Účetnictví a daně neziskových organizací.