Otázky & Odpovědi v účetnictví a daních NO: Zaúčtování finančních darů, placení daně silniční i povinnost podávat daňové přiznání

Auditorka, daňová poradkyně a soudní znalkyně oboru účetnictví Ing. Lenka Kruntorádová, MBA, během on-line kurzu Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016, který je určen především účetním, kteří vedou účetnictví neziskových organizací, zodpověděla mnoho specifických dotazů z účetnické praxe. Vybrané otázky a odpovědi odborné lektorky on-line seminářů Videolektor.cz publikujeme.

Neziskovka (a/ církev; b/ obč. sdružení – spolek) dostává finanční dary na činnost ve větší míře ke konci roku, převážně v prosinci. Tyto prosincové dary již nestihne v daném roce využít. Může si je časově rozlišit a výnos tak převést do následujícího roku, tj. zaúčtovat jako výnos příštích období?

Nezisková organizace může dary dát dokonce i do fondu a tento fond může rozpustit až následující zdaňovací období. V tomto případě ale vřele doporučuji s donátorem tuto možnost dotační smlouvy takto stanovit. Podobně to je také u provozních dotací, kdy provozní dotace může v některých případech přecházet z roku na rok, ale musí to být v dotačním titulu jednoznačně určeno.

Spolek provozuje anglickou školku. Má pouze příjem v podobě darů a příspěvků. Musí podávat daňové přiznání a tento příjem zdanit?

Pokud má nezisková organizace pouze ztrátovou hlavní činnost, nepodává daňové přiznání. Ztrátová hlavní činnost nepodléhá zdanění.

Musí všechny neziskové organizace, tedy i spolky, uložit do sbírky listin účetní závěrky? I zpětně?

Ano, i zpětně za rok 2014 do konce března, za rok 2015 do konce listopadu příštího roku.

Pro naši hlavní činnost jsme koupili jurtu. Hmotný majetek se neodepisuje. Jak se to řeší

Hmotný majetek se odepisuje v rámci hlavní činnosti účetně, daňově se odepisuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Více o účetních a daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku

 

Jak postupovat, pokud chceme používat soukromé auto pro hlavní činnost našeho spolku (doprava lektora do provozovny, případně dovoz materiálu), je to potřeba někam hlásit?

Pokud hlavní činnost je ztrátová, nepodléhá to silniční dani. Pokud ale nevíte, zda hlavní činnost bude, nebo nebude ztrátová, je tu oznamovací povinnost vůči správci daně a žádost o stanovení záloh na daň silniční jinak – tzn. že nebudete platit zálohy 15. dubna, 15. 7., 15. 10., 15. 12., a teprve 31. ledna následujícího roku uděláte vyúčtování, kdy už bude zřejmé, zda hlavní činnost je, nebo není ztrátová. Více zde: silniční daň

Zapsaný spolek (z.s.) provozuje volnočasové aktivity, pořádá sportovní odpoledne, doučovací hodiny pro děti, výukové pobyty s výukou jazyků apod. Musí se každá jednotlivá akce vést odděleně? Například doučování probíhá po celý rok a náklady se prolínají s jinou aktivitou.

Bohužel ano. V rámci hlavní činnosti zákon o daních z příjmů právnických osob nařizuje neziskovým organizacím vést jednotlivé typy činnosti odděleně – střediskovým účetnictvím nebo analyticky – a z těch jednotlivých druhů činností zjišťovat hospodářský výsledek. Je to jeden z důvodů, proč je účtování neziskových organizací podstatně složitější než účtování podnikatelů, kteří tuto povinnost nemají.

Video s tímto dotazem můžete zhlédnout zde.

Velký sportovní oddíl se účastní celorepublikových extraligových soutěží. Na zápasy se hráči přepravují svými auty a nezisková organizace jim platí cestovné. Jak je to v tomto případě se silniční daní?

Předpokládám, že tyto soutěže jsou pořádány v rámci hlavní činnosti. Pokud je hl. činnost ztrátová, silniční daň se platit nebude. Za předpokladu, že byste hl. činnost měla ziskovou, použití těchto aut podléhá silniční dani a vy se můžete rozhodnout, zda budete platit 25 Kč za jeden den použití soukromého motorového vozidla (to se vyplatí tehdy, když členové používají auto krátkou dobu), anebo budete používat jednu dvanáctinu roční sazby, tedy v tom měsíci, kdy ten člen nebo hráč auto používá pro hlavní činnost NO.

 

Otázky zodpověděla účetním a ekonomickým pracovníkům neziskových organizací během on-line webináře Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 Ing. Lenka Kruntorádová, MBA, která se odbornému školení věnuje více jak 12 let.

Foto: pixabay.com/cs/kancel%C3%A1%C5%99-psac%C3%AD-st%C5%AFl-laptop-denn%C4%9B-1081807/