Pohledávky po splatnosti – zabraňte jejich vzniku

Pohledávky po splatnosti jsou nepříjemnou záležitostí pro každou společnost, ale prevenci jejich vzniku se věnuje jen velmi malá pozornost. Buďte ve vaší firmě pečliví a zaměřte se na tento problém – do budoucna se vyhnete mnoha těžkostem. Připravili jsme pro vás přehled s pár užitečnými tipy, díky kterým můžete efektivně nastavit preventivní opatření pro splatnost pohledávek.

Prvním a důležitým krokem při stanovení pravidel pro pohledávky po splatnosti je stanovení lhůty pro zaplacení faktur. Standardní lhůty se pohybují mezi 14 až 30 kalendářními dny. V určitých situacích ale lze přihlédnout ke specifickým okolnostem, které mají vliv na délku splatnosti faktur v konkrétních případech. V úvahu je možné vzít délku vzájemné spolupráce s odběrateli, objem obchodů i finanční situaci obchodního partnera. Průběžné úhrady nebo poskytnutí záloh jsou samozřejmostí u větších zakázek realizovaných formou smlouvy o dílo, naopak při spolupráci s velkým počtem nepravidelných zákazníků s nižšími obraty je obvyklé požadovat placení při dodávce nebo předem. 

Dostatek informací o obchodním partnerovi a kvalitní smlouva

Abyste mohli opravdu důsledně předejít vzniku nezaplacených pohledávek, ověřte si, zda odběratel bude schopný plnit své závazky. Informace o kvalitách nového obchodního partnera naleznete v obchodním a živnostenském rejstříku, zkuste nahlédnout i do Centrálního registru dlužníků nebo do insolvenčního rejstříku ZDE. Také na internetu snadno zjistíte, zda váš budoucí partner nedluží svým dodavatelům. Určitě se vyplatí navštívit nového odběratele v jeho sídle a prohodit také pár slov s jeho zaměstnanci.

Dalším důležitým krokem před samotným vznikem pohledávky je kvalitně sepsaná smlouva. V případech, kdy u zákazníka dojde k nárůstu pohledávek po splatnosti a je potřeba tuto situaci řešit, má takováto smlouva cenu zlata. Může se jednat o písemné objednávky, potvrzené dodací listy, jednoznačně dohodnuté ceny i způsoby plateb, případně ujednání o řešení sporů. Každý dokument, který při smlouvání o nároku na zaplacení, budete mít v rukách, může výrazně přispět k rychlému právnímu řešení.

Účinným nástrojem se zároveň může stát pozitivní motivace prodejců. Těm můžete nastavit výši provizí na základě zaplacených tržeb, nikoliv vyfakturovaných. Takováto provizní politika nutí prodejce věnovat se nejen prodeji (zvyšování obratu), ale i inkasu pohledávek.

I když věnujete dostatečnou péči všem krokům, které předchází vzniku pohledávek po splatnosti, určitě nezapomeňte pojistit si svou pohledávku i s pomocí používaných nástrojů pro omezení rizika nesplacení závazků. Některý z níže uvedených způsobů jištění je dobré použít zejména u nových, dosud neznámých odběratelů, méně spolehlivých, při velkých a jednorázových dodávkách apod.

Příklady účinných nástrojů k zajištění pohledávek:

  • Smluvní pokuta

Představuje jeden z nejběžnějších právních kroků při zajištění závazků v obchodních vztazích. V případě, že účastník smluvního vztahu poruší smluvní ujednání, na které je vázána povinnost zaplatit smluvní pokutu, je povinen ji zaplatit. Věřitel nemusí prokazovat vznik škody ani její výši. Ovšem i po zaplacení smluvní pokuty, nezaniká závazek na splacení pohledávky.

  • Zadržovací právo

Věřitel jej uplatní tak, že zabere movitou věc dlužníka, aby jejím prostřednictvím uplatnil svou pohledávku. Na zadržení dlužníkovy věci má věřitel právo ze zákona, podmínkou je, aby pohledávka byla splatná. Vůči dlužníkovi má pouze oznamovací povinnost.

  • Pojištění pohledávky

Riziko z nezaplacené pohledávky se v tomto případě přenáší na pojišťovnu, která sama vymáhá ztráty vzniklé nezaplacením z důvodu platební nevůle nebo platební neschopnosti.  Pojištění pohledávek se u nás využívá zejména při obchodování se zahraničím.

  • Ručení

Ručitelský závazek vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek. Je možné jej poskytnout i pro dluhy budoucí nebo podmíněné a pro soubor dluhů.

  • Postoupení pohledávky

V praxi tento pojem popisuje situaci, kdy nový subjekt (postupník) převezme pohledávky od dosavadního věřitele (postupitele) a stává se novým věřitelem. Tím okamžikem nabývá všech práv vůči dlužníkovi. Popsaný proces může proběhnout i bez souhlasu dlužníka, ale musí se tato skutečnost dlužníkovi oznámit.

Chcete vědět podrobnosti i o dalších nástrojích k zajištění své pohledávky po splatnosti – o faktoringu, forfaitingu či bankovních a finančních zárukách, směnkách, úroku z prodlení nebo uvěrovém limitu? Podívejte se na online účetní školení Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku.