Sestavte výkaz cash flow rychle a jednoduše

Podle zákona o účetnictví je výkaz cash flow součástí účetní závěrky sestavované v plném rozsahu. Je tedy povinný a může ho za vás zpracovat účetní program. Ovšem rozumíte tomuto výkazu? A jste si jistí, že ho máte zpracován správně? Pokud máte nějaké pochybnosti, věnujte chvíli vašeho času školení Sestavení výkazu cash flow s lektorem Ing. Danielem Horadem. Nebo si přečtěte tento článek.

Výkaz o peněžitých tocích neboli cash flow zobrazuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Po zpracování tohoto výkazu, může podnik získat lepší přehled o svém celkovém peněžním toku. Zjištěný hospodářský výsledek z Výkazu zisku a ztráty totiž ukáže rozdíl mezi výnosy a náklady, ale v podvojném účetnictví není každý náklad či výnos doprovázen skutečným příjmem nebo výdejem peněz. A proto je sestavení výkazu cash flow více než žádoucí.

Při sestavování výkazu cash flow lze vycházet z přímé či nepřímé metody. Přímá metoda je ovšem v praxi nepoužitelná, a proto byla nahrazena upravenou přímou metodou. Ta je založena na změně nákladů a výnosů ve výsledovce na příjmy a výdaje skrze změny na účtech aktiv a pasiv.

Použijte nepřímou metodu

Nepřímá metoda se pak používá, v českém prostředí i jinde ve světě, pro provozní patro cash flow. A ač je používaná nejčastěji, dokáží v ní číst z velké části pouze účetní a širší veřejnost má s orientací v cash flow sestavené nepřímou metodou problém. Nepřímá metoda se například skrz pohyb pohledávek snaží říct, co se stalo s penězi – při meziročním poklesu pohledávek se ve výkazu cash flow objeví přírůstek peněz. Výkaz už ale neřeší situace jako je uhrazení pohledávek zápočtem se závazky, při kterém k žádnému pohybu peněz nedošlo. Nepřímá metoda pouze signalizuje, co se s penězi v různých souvislostech dělo, ale nedá nám jednoznačnou odpověď. I z toho důvodu Rada pro vydávání mezinárodních účetních standardů uvažuje o tom, že by přímá metoda cash flow (založená na třídění) byla použitelná i pro provozní činnost.

Základem nepřímé metody cash flow jsou tyto 4 pravidla:

růst aktiv

pokles peněžních prostředků

pokles aktiv

růst peněžních prostředků

růst pasiv

růst peněžních prostředků

pokles pasiv

pokles peněžních prostředků

Stejně jako výkaz zisku a ztráty nebo rozvaha je i výkaz cash flow podvojný. A pravidla v tabulce princip podvojnosti pouze potvrzují.

Výkaz cash flow se sestavuje pro tři úrovně činností podniku, kromě provozní tak i pro investiční a finanční činnost. Po sečtení těchto tří oblastí (činností) byste měli získat čistý peněžitý tok, který by se měl rovnat stavu peněžních prostředků (prostředků v hotovosti a na bankovních účtech).

Jak výkaz sestavit?

Nyní se podívejme na to, jaké položky budeme brát v potaz při sestavování cash flow. Pro lepší přehled si můžete zcela zdarma stáhnout vyplněný příklad výkazu cash flow a Obratovou předvahu, kterou měli k dispozici i účastníci školení.

Na začátku výkazu můžete vidět stav peněžitých prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období (řádek P) a na konci stav peněžitých prostředků a jiných ekvivalentů na konci účetního období (řádek R). To jsou čísla, která vychází z konkrétních položek v rozvaze a výkaz má vysvětlit, co se v daném období stalo mezi začátkem (P) a koncem (R). Peněžní ekvivalenty znamenají krátkodobé pohledávky a krátkodobé cenné papíry. Lektor Ing. Daniel Horad ovšem na školení Sestavení výkazu cash flow při sestavování výkazu počítal pouze s klasickými peněžitými prostředky – peníze v bance a v pokladně, se kterými podle jeho zkušeností pracuje více jak 90 % účetních jednotek.

Výkaz cash flow vychází z velké části z fikcí a nejdůležitější fikcí pro nepřímou metodu provozního patra výkazu je fakt, že zisk z běžné činnosti před zdaněním na řádku Z je stejný jako pohyb peněžitých prostředků. Podle tohoto principu je tak zisk to stejné jako přírůstek peněz a cash flow z tohoto vychází. Ve staženém dokumentu můžete vidět, že fiktivní firma skončila se ziskem a na řádku Z se tak objevila hodnota 496 peněžních jednotek. V tomto kroku jsme tak vykázali výchozí fikci o přírůstku peněžních jednotek.

První úprava výchozí fikce se bude týkat odpisu dlouhodobého majetku, který snižuje hospodářský výsledek firmy, ale nikoliv stav peněz. Pro potřeby výkazu cash flow budeme tyto odpisy přičítat a zvyšovat tak hospodářský výsledek. Pro tuto nejvýznamnější nepeněžní operaci slouží ve výkazu řádek A.1. Základní východisko tak máme hotové a můžeme pokračovat dále v sestavování cash flow.

Výkaz cash flow a přenesení dat

Na základě obratovky, kterou máte k dispozici, se do výkazu musí promítnout změny stavů rozvažných položek a výsledkových hodnot. Ve výkazu cash flow musíte přenesené hodnoty těchto položek vložit do sloupce “Prostý přenos dat”. Pokud se budete v obratovce orientovat podle sloupce “Řádek cash-flow pro prostý přenos”, kde máte označení jednotlivých řádků výkazu, bude pro vás přenesení všech účtů velmi jednoduché. Na řádek B.1. (ten už představuje investiční cash flow) patří vše, co souvisí s dlouhodobým majetkem.

Při přenesení zásob si vzpomeňte na pravidlo nepřímé metody – zásoby se nám zvýšily a peníze snížily. Do vzorového výkazu tak převedeme na řádek A.2.3. zápornou hodnotu. Řádek A.2.2. výkazu v sobě obsahuje krátkodobý úvěr, závazky, daň z příjmů, výnosy příštích období a dohadné účty pasivní – a pokud se závazky snížily, stejně jako ve vzorovém příkladu, bude přenesená hodnota peněžitých prostředků také záporná.

Od pasiv se nyní přesuneme zpátky k aktivum – pohledávky a náklady příštích období zaznamenáme ve výkazu na řádku A.2.1. Do výkazu tedy přeneseme růst peněžních hodnot. Podobně budeme postupovat u všech ostatních účtů a podle vzorového příkladu, který si můžete stáhnout výše, to lehce zvládnete.

Jakmile přeneseme do výkazu všechna data, máme hotový základ výkazu cash flow. Nyní je důležité věnovat pozornost řádku D, který slouží jako kontrolní. V případě, že nemáte na konci výkazu na řádku D nulu, znamená to problém a je nutné najít ve výkazu chybu. Je možné, že jste nepřenesli všechny účty z obratovky nebo z rozvahy a výsledovky, ze kterých je také možné sestavit cash flow. Druhá chyba může být zapříčiněna špatným přenosem informací na základě principu podvojnosti. Dokud se na řádku D nedoberete nule, určitě nepokračujte k dalšímu kroku .

Takto jsme sestavili vynulované cash flow, které ještě není zcela správné a bude potřeba ho nadále upravovat. A to tak, aby byl výkaz opravdu reálný, ne pouze podvojný. Korekcím výkazu cash flow se lektor Ing. Daniel Horad věnoval ve druhé části školení a do svého výkladu zahrnul ty nejběžnější korekce, které pokrývají úpravy cash flow u velkého počtu firem.

Zajímají vás tyto korekce? Videozáznam ze školení můžete zhlédnout ve svém předplatném nebo si ho zakoupit přes naše stránky zde.