Úskalí stanovení DPH při dovozu zboží

Jak bychom měli v řeči zákona rozumět dovozu? Jedná se o dodání zboží ze států mimo Evropskou unii (třetí země) na jednotné celní území EU a není rozhodující, ve kterém státě unie k tomuto došlo. V situaci, kdy je ale nutné určit místo plnění DPH při dovozu pro přiznání a zaplacení daně, je určení místa plnění velmi důležité. Místem plnění je členský stát Evropské unie, na jehož území se zboží objeví v době, kdy vystupuje ze třetí země.

Dovoz zboží ze třetích zemí česká legislativa definuje jako samostatný typ předmětu daně a zohledňuje pouze přesun zboží. Daň se tedy odvede v každém případě a obchodně právní důvody dovozu se nijak nezohledňují. Není rozdíl v tom, zda se jedná o převod vlastnického práva za úplatu či bezúplatně nebo jestli je zboží dováženo bez přechodu vlastnictví (tedy pronajmuto, zapůjčeno) – DPH při dovozu se odvede vždy.

Plátci vzniká povinnost přiznat DPH při dovozu tehdy, pokud je zboží propuštěno do jednoho ze tří celních režimů:

  1. režimu volného oběhu
  2. režimu konečného užití
  3. režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla

Povinnost přiznat DPH při dovozu se tedy neváže na úplatu nebo převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, ale na to, do kterého ze tří celních režimů je zboží celními orgány propuštěno. Plátce má pak povinnost přiznat daň k datu, kdy celní orgány rozhodly o propuštění do daného celního režimu.

Víte jakou podobu má daňový doklad při dovozu zboží?

Při dovozu zboží ze třetí země plátce DPH daňovým dokladem prokazuje nárok na odpočet daně. Za daňový doklad se považuje rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla celní povinnost nebo jakékoliv jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. Při běžném celním řízení se za daňový doklad považuje rozhodnutí celního úřadu.

Rozhodnutí celního úřadu se v dnešní době už vydává standardně elektronicky. Dokladem je tedy elektronický datový soubor celního prohlášení ve formátu XML, ve kterém celní úřad přidělí číslo MRN – referenční číslo dovozu. Pokud si tento doklad vytisknete, daňovým dokladem ale již není. V tištěné verzi totiž chybí podpis Celní správy, který má elektronickou podobu.

Jak získáte základ DPH při dovozu zboží?

Základním aspektem správného stanovení a přiznání daně je bezchybné stanovení základu DPH při dovozu. Jak základ DPH při dovozu zboží vypočítat? Některé části základu DPH účetní pouze opíšou z celních dokladů, ale pak je nutné dopočítat i veškeré vedlejší výdaje. Naštěstí vám nabízíme možnost pustit si část školení Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní, kde se lektor Marek Reinoha stanovení základu DPH při dovozu podrobně věnoval.