Vzhledem k nouzovému stavu se mění daňové povinnosti

Ministerstvo financí reagovalo na stále rozrůstající se problém s pandemií koronaviru přípravou balíčku daňových změn, který by měl lidem usnadnit jejich povinnosti. Pro fyzické i právnické osoby se jedná v oblasti daní o opatření, která by jim měla pomoct překlenout tento nouzový stav. 

Odklad platby silniční daně

Zálohy na platbu silniční daně – za duben a červenec – mohou podnikatelé uhradit až do 15. října. Veškeré úroky z prodlení a pokuty budou odpuštěny, i když se daň neruší.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Ministryně financí schválila plošné prominutí pokut za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pozdě zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí a zálohy na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Daňoví poplatníci tak  automaticky mohou podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Odklad nebo zaplacení daně ve splátkách

Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách není novinka, kterou by přinesl mimořádný stav, dá se použít i v běžném režimu. Finanční úřad může o odkladu daně nebo rozdělení daně do splátek rozhodnout v případě, že:

  • neprodlená ztráta znamená pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • by byla ohrožena výživa daňového subjektu, nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • neprodlená úhrada by mohla vést k zániku podnikání daňového subjektu,
  • se blíží důvodné očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti platit daň.

Žádost je nutné podat na finanční úřad a zaplatit poplatek 400 Kč. 

Daňové přiznání FO a PO

Právnické i fyzické osoby mohou odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů do 1.7.2020 bez jakékoliv sankce, nemusí přitom nijak dokazovat důvody odkladu související s koronavirem. Ti, kteří chtějí daňové přiznání podat v řádném termínu, samozřejmě mohou.

Hlavním cílem tohoto opatření je zamezit na finančních úřadech, na poštách apod. koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. U právnických osob odklad vznikl zejména z toho důvodu, aby právnické osoby získali více času na to splnit své povinnosti i přes onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců.

V souvislosti s posunutým daňovým přiznáním si daňoví poplatníci se odsouvá také podání navazujících přehledů zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení za rok 2019. Přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a jednotlivé zdravotní pojišťovny je možné dodat do 3.8.2020. Ale pozor! Pokud odsunete podání přehledu o příjmech a výdajích, který se odevzdává České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), musíte do 3.8. uhradit i případný doplatek za rok 2019.

Pokud potřebujete doplnit informace spojené s daní z příjmů právnických nebo fyzických osob pro rok 2020 a daňovým přiznáním za rok 2019, podívejte se na naše online školení. Nyní se slevou 60 %!

Prominutí zálohy na daň

Červnová záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob se nebude vůbec hradit. U některých plátců se jedná o druhou zálohu (kvartální plátci), u pololetních plátců se jedná o první zálohu. Daně případně doplatí dle daňového přiznání v roce 2021.

Kontrolní hlášení

Prominou se pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení. Musí ale prokázat důvody jakkoliv související s koronavirem – např. onemocnění či karanténa účetních.

Plošně také došlo k prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.

Generální finanční ředitelství také upravilo příslušný pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Institut Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty)

Fyzické i právnické osoby, které v roce 2020 vykážou ztrátu, si ji zpětně uplatní ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. Musí ale podat dodatečné daňové přiznání, aby mohli ztrátu uplatnit.


Podívejte se na přehledný seznam daňových opatření kvůli koronaviru v rámci liberačního balíčku.