Daň z nemovitosti 2022 – Jak na výpočet a podání?

Daň z nemovitých věcí (k nimž patří například rodinné domy, byty, různá rekreační zařízení, stavební parcely, zahrady, ale i ovocné sady, vinice nebo třeba chmelnice) je nutné státu odvést každý rok. Navíc, pokud jste vy nebo vaši klienti v roce 2021 nabyli, darovali, prodali nebo jinak naložili s nemovitou věcí, čeká vás další papírování. V okamžiku, kdy dojde ke změně, je totiž nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. A to vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. 

Naopak daňové přiznání nepodává poplatník, který podal daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Přihlášení k dani z nemovitostí je třeba provést do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. Jestliže je nutné, aby byla daň z nemovitosti zaplacena za rok 2022, daňové přiznání byste měli podat nejpozději do 31. ledna 2022. Dani z nemovitosti Videolektor věnoval celé online školení. Podívejte se na jeho obsah ZDE.

Daňové přiznání je nutné podat na finanční úřad, kde se příslušná nemovitost nachází. To nemusí být samozřejmě nutně ten finanční úřad, kde platíte daň z příjmů. Správu daně z nemovitých věcí má v ČR na starosti stát. Příjemcem daně jsou však obce a města, na jejichž území se zdaňované pozemky, stavby a jednotky nachází.

První důležitým krokem při výpočtu daně z nemovitosti je určení, zda se jedná o pozemek či stavbu (a zvolit také konkrétní typ nemovitosti). Podle zákona o dani z nemovitých věcí však za některé stavby, jednotky a pozemky není nutné platit. Osvobození od daně z nemovitosti se týká například zdanitelných nemovitostí ve vlastnictví České republiky, nemovitostí ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, nemovitostí ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí či veřejných vysokých škol.

Výpočet daně z pozemku

Základem pro výpočet daně z pozemku je vždy jejich výměra. Pokud se na pozemku nachází nějaká stavba, odečtete od výměry pozemku zastavěnou plochu. Výměru pozemku vynásobíte cenou pozemku. V případě stavebního pozemku je sazba 2 Kč za m2 a je nutné výměru vynásobit koeficientem pro příslušnou obec . V případě pozemků typu A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a typu B – trvalý travní porost stanoví průměrnou cenu za 1 m2 pro jednotlivá katastrální území ministerstvo zemědělství, místní koeficient (MK) se zde nezohledňuje. V případě hospodářských lesů (C) a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb (D) zjistíte cenu za 1 m 2 v cenových předpisech, případně se dá použít částka 3,80 Kč. U pozemků typu A činí sazba 0,75 %, u typu B až D 0,25 %

Příklady:

A – orná půda, ovocný sad, chmelnice, zahrada, vinice

 • m2 x průměrná cena pozemku x 0,75 % x MK

B – Trvalý travní porost

 • m2 x průměrná cena pozemku x 0,25 % x MK

C – hospodářský les

 • m2 x 3,80 x 0,25 % x MK // m2 x cena pozemku x 0,25 % x MK

D – rybník

 • m2 x 3,80 x 0,25 % x MK // m2 x cena pozemku x 0,25 % x MK

E – zastavěná plocha

 • m2 nezastavěné plochy x 0,20 Kč x MK

F – stavebni pozemek

 • m2 zastavěné plochy x 2 Kč x koeficient dle velikosti obce x MK

Výpočet daně ze staveb a jednotek

Stejně jako v případě daně z pozemků je i u staveb základem daně výměra, tentokrát však zastavěné plochy, která je vyásobená:

 • koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
 • koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Příklady výpočtu daně u konkrétních typů staveb a jednotek najdete v online školení Daň z nemovitostí 2022. Podívejte se

Základní sazba daně činí:

 • u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k
  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
  • ostatním druhům podnikání 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • u ostatní jednotky 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.