Daňová kontrola: co vás čeká při návštěvě z finančního úřadu

Pomocí daňové kontroly správce daně zjišťuje a prověřuje daňový základ, výši daně a splnění všech daňových povinností plátce. Úkolem daňového subjektu je tedy platit daně včas a podle zákona, úkolem daňové správy je ověřit, zda jsou daně zaplaceny ve správné výši a daňový subjekt tak splnil všechny povinnosti. Na postupy a procesy spojené s daňovým řízením se během webináře Daňová kontrola zaměřil daňový poradce Bc. Zdeněk Vondrák.

Ideálním procesem při platbě daní je podání daňového přiznání a poté vyměření (stanovení) daně. Bohužel tomu tak v mnoha případech není. Někteří plátci daně si před samotným stanovením daně projdou jak místním šetřením, tak postupem k odstranění pochybností i daňovou kontrolou.

 

   Schéma znázorňující procesy, které prodlužují stanovení daně.

 

Pomocí místního šetření daňová správa vyhledává potenciální důkazní prostředky, aby zjistila skutečnosti rozhodné pro správu daně. V rámci šetření má správce daně pravomoc k přístupu na všechna místa spojená s podnikáním. Tedy i do rodinného domu, ve kterém se nachází sídlo firmy – v tomto případě se daňový subjekt nemůže odvolávat na „nedotknutelnost obydlí”, jak ji známe z Listiny základních práv a svobod. V každém případě je ale nutná součinnost, často vymáhána třeba pořádkovou pokutou, dotčené osoby se správcem daně. Právě správce daně do firmy nebo domu většinou nevnikne proti vaší vůli. K tomu dochází jen v případě, že by existovaly jasné indicie k tomu, že se v daném objektu nachází dokumenty potřebné pro další šetření.

Jak tedy funguje daňová kontrola?

Rozsáhlejším souborem úkonů je pak daňová kontrola, která se vždy vztahuje k určitému daňovému období. Během kontroly je daňovému subjektu umožněno dokázat svá tvrzení (daňová hlášení, přiznání) a správce daně naopak zdůvodňuje své pochybnosti k těmto tvrzením. Ony pochybnosti by ovšem měl i doložit.

Po zahájení daňové kontroly a předložení všech důkazů ze strany správce daně i daňového subjektu se sepíše kontrolní zjištění, k jehož výsledku se může daňový subjekt v dané lhůtě vyjádřit a podat důkazy, které by vedly ke změně kontrolního zjištění. Změny v kontrolním zjištění jsou ale možné pouze jednou. „Pokud jsou důkazy navrženy tak, že je správce daně může odmítnout a nedojde ke změně výsledku kontrolního zjištění, další doplnění už nebude možné,” vysvětluje Vondrák. Daňová kontrola končí oboustranným podpisem zprávy o daňové kontrole.

Ve webináři se Vondrák také zabýval postupem k odstranění pochybností, který na rozdíl od daňové kontroly bývá správci daně v některých případech zneužíván. Jak se proti takovému postupu bránit? To se dozvíte, když si pustíte webinář Daňová kontrola, který je pro vás stále dostupný v našem archívu.

A víte, kdo může v případě daňového řízení zastupovat daňový subjekt? Samozřejmě se jedná o zákonného zástupce. Pak ale může daňový subjekt zastupovat i ustanovený zástupce od daňové správy a to v případě, že právnická osoba nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem, popřípadě je-li sporné, kdo je k tomu oprávněn. Jedná-li se o osobu neznámého pobytu nebo sídla nebo o osobu, která nemá plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní a v tom případě, že nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo ji nemohou zastupovat.

Zastupování daňového subjektu na základě plné moci

Na základě plné moci může daňový subjekt také zastupovat zmocněnec, což je nejběžnější forma zastupování. Důležité je nezapomenout v plné moci na přesně vymezený rozsah pravomocí zmocněnce, jinak správce daně vyzve zmocnitele (daňový subjekt) k odstranění vad. Vondrák uvedl příklad z praxe, kdy má zmocněnec pravomoc k podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, ale ne k podání kontrolního hlášení. Plná moc se tak musela přepracovat a doplnit, jinak by vznikly pochybnosti ze strany správce daně.

S otázkou zastupování v rámci daňové kontroly je vhodné upozornit ještě na jeden subjekt spojený se správou daní, a to odborného konzultanta. Ten sice nemá žádná procesní práva a nelze jím nahradit zástupce, ale může být poradním orgánem. „Například nerozumím stavebnictví a potřebuji u jednání se správcem daně někoho, kdo vysvětlí, že nákup tisíce cihel byl oprávněný,” vysvětluje význam odborného konzultanta Vondrák. Ale nemusí být jednoznačně odborníkem, není nutné dokládat například výuční list, jen musí danému oboru rozumět.

Jestli máte zájem na tom, aby někdo namísto vás řešil záležitosti spojené s daňovým řízením, musíte si uvědomit, že v některých případech vyžaduje správce daně přímé jednání s daňovým subjektem, pokud je to nezbytně nutné. Může se jednat o případ, kdy by měl daňový subjekt vystupovat jako svědek a jeho přímá účast je proto nezbytná.

 

Předejít daňové kontrole prakticky nejde, ale účinně se bránit úředníkům z finančního úřadu možné je. K tomu je ale nutné znát dobře daňový řád a všechny postupy spojené s kontrolou. Právě proto jsme pro vás ve spolupráci s Bc. Zdeňkem Vondrákem na konci dubna připravili webinář Daňová kontrola, který je zaměřen právě na jednotlivé části daňového řádu a jejich uvedení do praxe.