Insolvence – exekuce? Co je výhodnější pro zaměstnance?

Mnoho dlužníků má pocit, že jim v případě exekuce zbude více peněz a oddlužením si stejně příliš nepomohou. Další by se rádi z exekuce dostali ven a využili systém oddlužení i za cenu propadu na životní minimum. Co tedy může být výhodnější – exekuce nebo oddlužení? I zaměstnavatel může dlužníkům pomoci v rozhodování. Srovnání rozdílů mezi exekucí a insolvencí v rámci online kurzu Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele připravila lektorka Bc. Elen Vontorková.

Smyslem exekuce i insolvence (oddlužení) je uspokojit pohledávku věřitele a přimět dlužníka k placení. Ovšem jedná se o dva zcela odlišné pojmy. V případě exekuce je nutné uspokojit pohledávku jednoho věřitele, kdežto účelem insolvenčního řízení je uspořádat vztahy mezi dlužníkem a všemi jeho věřiteli. Exekucí ale může být vedeno i několik vůči jednomu dlužníkovi. V některých případech není možné naplnit podmínky insolvence a exekuce na plat provedená měsíčními srážkami ze mzdy, je přijatelným způsobem, jak dlužnou částku zaplatit. Do insolvence se totiž může dostat jen dlužník, u kterého soud potvrdí, že má více závazků vůči více věřitelům a není schopný je určitou dobu po splatnosti uhradit.

Nakládání s majetkem

Zpočátku mohou mít lidé v exekuci pocit, že se svým majetkem mohou nakládat, jak potřebují. Ale jen do té doby než exekutor začne reálně vymáhat dluhy povinného.

insolvence

 • V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty musí dlužník přenechat nakládání s majetkem insolvenčnímu správci, který zařídí jeho zpeněžení. Oproti exekuci není možné prodat majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení. Tento rozdíl výrazně ovlivňuje životní úroveň dlužníků.
 • Při oddlužení splátkovým kalendářem odevzdá dlužník jen ten majetek, který nabyl do schválení rozhodnutí o oddlužení. S majetkem, který získal po schválení oddlužení může svobodně nakládat, stejně jako se zbytkem příjmů, které mu po srážkách zbývají.

exekuce

 • Prvním krokem exekuce bývá obstavení účtu (v případě manželů i účet partnera) a vyčerpání zůstatku. Dlužník tedy nemůže nakládat se svými penězi. Dostane jen dvojnásobek životního minima.
 • Dlužníkovi jsou zabaveny všechny movité věci a připraveny ke zpeněžení. Z tohoto postupu je vyňata pouze lednice, pračka a další věci osobní potřeby. Exekutor může movité věci zabavit kdykoliv.
 • Exekutor může uvalit tzv. plombu na nemovitost a dlužník nemůže s nemovitostí nijak nakládat bez rizika, že nemovitost bude zpeněžena v nucené dražbě.

V případě insolvence (zejména u splátkového kalendáře) má dlužník daleko více možností nakládání se svým majetkem než v exekuci. Oddlužení je tedy výhodnější.

Výše srážek ze mzdy

V obou případech jsou srážky z příjmů dlužníka prováděny. Srážky jsou prováděny stejným způsobem, ale jejich výše se liší.

insolvence

 • V případě oddlužení není rozdíl v tom, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávky. Vždy jsou dvě třetiny z příjmu zabaveny a odeslány insolvenčnímu správci.

exekuce

 • Srážky jsou prováděny v závislosti na tom, zda se jedná o přednostní (sráží se dvě třetiny) či nepřednostní pohledávky (sráží se jedna třetina).

Pokud má dlužník jen jednu nepřednostní pohledávku je pro něj výhodnější exekuce, protože srážky budou nižší. Pokud má ale jakoukoliv přednostní pohledávku v exekuci, je výše srážek stejná jako při oddlužení. 

Obrana práv dlužníka

Práva dlužníka jsou důležitým bodem, který bývá často při srovnání exekuce a insolvence opomíjen. Právní jistotu dlužníka a ochranu jeho práv bychom v závěrečném srovnání určitě neměli opomíjet.

insolvence

 • V zákoně je ukotveno celé insolvenční řízení – povinnosti dlužníka, insolvenčního správce i věřitelů jsou pevně dané.

exekuce

 • Jakmile pohledávky dlužníka dojdou do exekuce, má exekuční správce možnost zahájit všechny způsoby exekuce podle zákona. Ochrana práv i majetku povinného z exekuce  je minimální. V praxi je zcela běžné, že proti dlužníkovi je vedena exekuce způsobem srážek ze mzdy, obstavení účtu i prodejem majetku. O způsobu exekuce (kdy a jakým způsobem) rozhoduje exekutor.

V praxi je pozice dlužníka mnohem jistější a lépe vymahatelná v případě insolvence.

Navýšení dlužné částky

insolvence

 • V případě oddlužení se pohledávky uplatňují jen v té výši, v jaké byly ke dni zjištění úpadku. K úrokům a úrokům z prodlení se v insolvenci nepřihlíží.

exekuce

 • V tomto případě dluhy stále narůstají o úroky a úroky z prodlení. Navíc se k dluhu připočítávají náklady na vedení exekucí. Dluhy tak mohou narůstat rychleji, než je dlužník zvládá splácet.

Dlužník v insolvenci má tedy větší jistotu, že má výši svého dluhu pod kontrolou. 

Délka vymáhacího režimu

insolvence

 • Oddlužení má pevně stanovenou dobu insolvenčního řízení – 5 let, s prodloužením 5,5 let nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu.
 • Po úspěšně skončeném oddlužení jsou zastaveny i všechny exekuce, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení.

exekuce

 • Exekuce není omezena žádnou dobu a může probíhat i víc jak 10 let.

Pokud dlužník není schopný své dluhy zaplatit, je pro něj výhodnější insolvence