V jaké výši odvedete zdravotní pojištění v roce 2018?

I když někteří lidé ročně zaplatí na zdravotním pojištění více než na dani z příjmu fyzických osob, je téma zdravotního pojištění možná trochu opomíjeným povinným odvodem. Abyste zůstali v obraze, připravili jsme pro vás s Ing. Antonínem Daňkem online školení Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018. Na tomto školení se lektor zabýval změnami v zákoně o zdravotním pojištění a také v právní úpravě, jejíž dopady se mohou promítnout právě do oblasti zdravotního pojištění v roce 2018. A my jsme pro vás ty nejdůležitější informace k platbě zdravotního pojištění shrnuli do tohoto článku.

 

Minimální záloha na zdravotní pojištění vzrostla

Příchod nového roku s sebou přinesl i zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč, což má své dopady také na výši zdravotního pojištění. Se zvýšením minimální mzdy totiž vzrostla minimální záloha na zdravotní pojištění.

Zvýšení minimální mzdy se tak výrazně projeví u osob bez zdanitelných příjmů, protože u těchto osob slouží hodnota minimální mzdy jako vyměřovací základ pro výpočet pojistného. V roce 2018 budou osoby bez zdanitelných příjmů platit pojistné ve výši 1 647 Kč (13,5 % z částky 12 200 Kč). Mezi osoby, které si musí pojistné hradit sami stále patří například ženy v domácnosti, zaměstnanec pracující na DPČ s výdělkem nižším než 2 500 Kč nebo člen volební okrskové komise.

Pokud už jsme v závislosti na vyměřovacím základu zmínili osoby bez zdanitelných příjmů, připomeneme i zvýšení vyměřovacího základu u osob, kterým hradí pojistné stát. Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. ze dne 10. 4. 2017 se od 1. ledna 2018 totiž zvyšuje tato částka na 7 177 Kč. Za každého tzv. „státního pojištěnce“ obdrží zdravotní pojišťovny měsíčně 969 Kč, což je o 49 Kč více než v loňském roce.

Živnostníci zaplatí oproti minulým rokům výrazně více

Někteří ze živnostníků zaplatí v roce 2018 více, i když sazba zdravotního pojištění zůstává stejná. U živnostníků totiž došlo ke zvýšení minimální měsíční zálohy díky zvýšení průměrné mzdy a dokonce se jedná o nejvyšší nárůst od roku 2009. Minimální měsíční záloha činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a tento rok si tak OSVČ musí připravit 2 024 Kč a první platbu (za leden) zaplatit nejpozději do 8.2.2018.

Na online školení padlo i několik velmi zajímavých dotazů spojených s placením zdravotního pojištění u OSVČ. Například, jak byste postupovali s placením záloh na zdravotní pojištění, pokud je OSVČ dlouhodobě nemocná? Ve video ukázce z našeho školení vám lektor Ing. Antonín Daněk poradí. 


Povinnost platit minimální měsíční zálohu nemají OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Buď vůbec měsíční zálohy neplatí nebo platí zálohy, které odpovídají skutečně dosaženému hrubému zisku.

Noví státní pojištěnci

Novinkou od roku 2018 je doplnění §7 odst. 1 z. č. 48/1997 Sb. V tomto paragrafu se navíc objevilo písmeno r), podle něhož je osobou, za kterou platí pojistné stát také student starší 26 let za následujících podmínek:

  • student prvně studuje v doktorském studijním programu
  • studium probíhá na vysoké škole v České republice
  • jedná se o prezenční formu studia ve standardní době
  • student není zaměstnancem nebo OSVČ podle §5 písm. a) a písm. b) z. č. 48/1997 Sb.

Od začátku roku tak vzrostl počet státních pojištěnců o pár tisíc. V případě, že by nebyla splněna některá z uvedených podmínek a student je zaměstnanec nebo OSVČ, platí pro něj minimální vyměřovací základ (pokud se osoba nenachází v některé z jiných výjimek v §3 odst. 8 z. č. 592/1992 Sb.). Po ukončení studia je pojistné hrazeno jen v kalendářním měsíci, kdy došlo k ukončení studia – poslední prázdniny v tomto případě neřešíme.

A za koho se platit nemusí?

Známe situace, v nichž zaměstnavatel (a ani zaměstnanec) nemusí ze zákona pojistné odvádět a v roce 2018 nedojde v této oblasti k výraznějším změnám. Ale pojďme si jednotlivé případy připomenout:

  • příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny
  • zaměstnání na dohodu o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč
  • odměny žáků a studentů u příjmů ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku
  • zaměstnavatel zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu svých zaměstnanců a výše příjmů nepřevýší odpočet (od 1.1.2018 může takovýto zaměstnavatel od poživatelů invalidního důchodu uplatnit odpočet od dosaženého příjmu ve výši 1 177 Kč)
  • výkon funkce již dříve přihlášeného člena statutárního orgánu bez příjmů (taková osoba se ovšem započítává do celkového počtu zaměstnanců)

 

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném.

A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.