Kdy a jak je možné vyplatit podíl na zisku?

Cílem každé firmy je dosažení zisku. V případě, že v dané společnosti figuruje více osob je potřeba takovýto zisk správně rozdělit. Podmínky pro rozdělení zisku jsou samozřejmě ukotveny v judikatuře a distribuce finančních prostředků společnosti je tedy značně regulována. Tato omezení ovšem fungují jako ochrana třetích osob, společnosti a minoritních akcionářů v rámci tvorby zvláštního fondu rezerv či limitace zdrojů (zisku) k rozdělení. Téma výplaty podílu na zisku je i součástí online kurzu Časté chyby a omyly v účetnictví.  

Vyplacení zisku společníkům předchází několik na sebe navazujících kroků. Nejdřív je nutné sestavit účetní závěrku společnosti, následuje svolání valné hromady, na níž musí dojít k projednání a schválení účetní závěrky. Valná hromada také rozhoduje o tom, jak bude naloženo se ziskem, který společnost v uplynulém období vytvořila. Ověří, že je zisk možné rozdělit, a stanoví, v jaké výši má být rozdělen. Většinou se společníkům zisk rozděluje podle jejich podílů, ale zakladatelské právní jednání může stanovit i jiný způsob. K vyplacení zisku je také zapotřebí souhlas statutárního orgánu společnosti (jednatel), který musí ověřit, zda by vyplacení zisku nemohlo způsobit úpadek společnosti (provede tzv. test insolvence). 

Jaké podmínky musí společnost splnit, aby mohla vyplatit podíl na zisku? 

Podle dřívější judikatury musely být kroky, které předchází rozdělení zisku mezi akcionáře, provedeny do uplynutí lhůty šesti měsíců od skončení předcházejícího účetního období. Za účinnosti nové právní úpravy již toto rozhodnutí není aplikovatelné. Díky novele zákona o obchodních korporacích (více o novele ZOK se dozvíte v článku ZDE), která vstoupí v platnost od 1. 1. 2021 může valná hromada v obchodních korporacích typu s.r.o. a a.s. rozhodování o výplatě podílu na zisku libovolně do konce následujícího účetního období. A to díky insolvenčnímu testu, který dostatečně chrání akciovou společnost nebo s.r.o. před neoprávněnou výplatou podílu na zisku.

V případě akciové společnosti je nutné se před vyplacením zisku zaměřit na dvě podmínky. Akciová společnost nesmí vyplácet zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud by se snížil její vlastní kapitál k poslednímu dni účetního období pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře. Zároveň nesmí být podíl na zisku vyšší než výsledek hospodaření posledního skončeného účetního období, který je navýšený o nerozdělený výsledek hospodaření minulých let a snížený o ztráty z předchozích období a příděly do rezervních fondů.

Lhůta pro vyplacení zisku

O splatnosti rozhodne valná hromada nebo může být splatnost výplaty podílu na zisku stanovena již v zakladatelském právním jednání. Pokud není vyplacení podílu na zisku ošetřeno ani jedním z těchto způsobů, zákon o obchodních korporacích stanovuje lhůtu tři měsíce ode dne vydání rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.