Novela zákona o obchodních korporacích 2021 se blíží

Se začátkem roku 2021 dojde k výrazným změnám v zákonu o obchodních korporacích (ZOK). Jedná se o první velkou novelizaci, která po několika letech od vydání zákona upravuje některé nejasnosti, zároveň  obsahuje chybějící ustanovení, jež si v průběhu let vyžádala praxe a které by měly snížit zbytečnou administrativní a případně i finanční zátěž. Na jaké změny v souvislosti s touto novelou se tedy musí připravit účetní? Připravili jsme pro vás výčet toho nejdůležitějšího, kompletní výčet změn, které představuje novela zákona o obchodních korporacích 2021 najdete v našem online kurzu

 • Vklad peněz do s. r. o. do maximální hodnoty 20 000 Kč (§ 23 ZOK)

Podle aktuální podoby ZOK je nutné splatit peněžitý vklad společníka do kapitálové společnosti na zvláštní účet u banky nebo spořitelního či úvěrového družstva, který zařídil správce vkladu. Tato skutečnost se může projevit tak, že po založení nízkokapitálové společnosti, kdy peněžitý vklad představuje například pouhou 1 Kč, je nutné zřídit zvláštní účet v bance pro složení této minimální částky. S tímto jsou spojeny další náklady i administrativa. V rámci novely  je již možné peněžitý vklad do s. r. o. splatit i jiným způsobem, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč. Tyto menší vklady je možné splatit například i u notáře.

 • Vyplacení záloh na zisku společnosti (§ 35 ZOK)

Systém vyplácení záloh na podíl na zisku bude od začátku roku přehlednější a propracovanější. Záloha bude moct být vyplacena na základě mezitimní účetní závěrky, v rámci které společnost prokáže, že má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Nově se navíc doplňuje do ZOK, že záloha/zálohy na podíl na zisku se vrací do tří měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, a to pro případ, že by zálohy převyšovaly „konečný“ podíl na zisku.

 • Právnické osoby jakožto členové volených orgánů kapitálových společností a družstev (§ 46 ZOK)

Aktuálně může být členem kontrolního nebo statutárního orgánu právnické osoby další právnická osoba. Právnická osoba pak zmocní fyzickou osobu a ta ji zastupuje v rámci výkonu této funkce. Nebo tuto právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Tím ale může být další právnická osoba, která může zmocnit více osob, přičemž nikde není stanoveno, zda tyto osoby jednají jako společní zástupci, nebo zda jedná každá samostatně. Novela ZOK tuto situaci řeší takto: Právnická osoba, která je členem voleného orgánu s. r. o., musí zmocnit fyzickou osobu, jenž splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce. V případě že zástupce do obchodního rejstříku nebyl zapsán, nelze ani právnickou osobu jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti do obchodního rejstříku vůbec zapsat. Nebyl by zástupce zapsán po dobu tří měsíců ode dne, kdy mu vznikla funkce, jeho funkce zaniká. 

 • Smlouva o výkonu funkce (§ 59 ZOK)

Novela přináší i drobnou změnu v případě smlouvy o výkonu funkce. Nyní smlouva nemůže být účinná, pokud ji neschválí nejvyšší orgán společnosti. Účinná bude ode dne jejího uzavření či ode dne vzniku funkce v závislosti na tom, který z těchto dnů nastal později, nejvyšší orgán však může rozhodnout jinak. Nově je taky stanoveno, že pokud nastane rozpor mezi společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, uplatní se pravidla obsažená ve společenské smlouvě (je tedy „nadřazena“ smlouvě o výkonu funkce).

 • Mzda a jiné plnění zaměstnanci, který je členem voleného orgánu, nebo osobou jemu blízkou (§ 61 ZOK)

Na základě novelizace dojde ke zrušení pravidla, kdy mzdu či jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké lze poskytnout jen se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce (nejvyšší orgán společnosti). Nyní již schválení nutné nebude.

 • Převod podílu ve veřejné obchodní společnosti (§ 116)

Nynější podoba ZOK nedovoluje převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti. Od ledna již bude možné podíl převést, ovšem se souhlasem všech společníků. Jedná se o podstatnou změnu, ke které se přistoupilo  z toho důvodu, aby veřejné obchodní společnosti zůstaly flexibilnější a atraktivnější a neztratily svůj osobní charakter. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou podobu s úředně ověřenými podpisy.

 • Společenská smlouva či stanovy a výmaz některých údajů (§ 146 ZOK)

Stávající ZOK umožňuje kapitálovým společnostem po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti vypustit některé údaje ze stanov či společenské smlouvy. K takovému úkonu je však třeba rozhodnutí valné hromady či dohody společníků a osvědčení předmětného rozhodnutí veřejnou listinou (tedy notářským zápisem). Nová úprava zjednodušuje tento proces a stanovuje, že o změnu společenské smlouvy se nejedná a umožňuje takové rozhodnutí svěřit společenskou smlouvou do působnosti jednatele.

 • Změna společenské smlouvy (§ 147 ZOK)

V současné době lze společenskou smlouvu měnit pouze dohodou všech společníků současně. Přičemž má-li být takovou změnou společenské smlouvy zasahováno do práv společníků, je potřeba souhlasu těch společníků, do jejichž práv se zasahuje. Z důvodu nejasnosti tohoto ustanovení bylo v novele ZOK vypuštěno problematické slovo „pouze“.

 • Snížení nákladů při rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175)

Aktuálně přestavuje rozhodování per rollam (rozhodování mimo valnou hromadu) pro kapitálové společnosti poměrně nákladné a komplikované řešení v situaci, kdy výsledné rozhodnutí valné hromady musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu) a zároveň každé samostatné vyjádření společníků a akcionářů musí mít v takovém případě formu notářského zápisu. V případě novely ZOK bude stačit pouze rozeslání kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí všem společníkům či akcionářům.

Jaké kroky byste ve vaší společnosti měli podniknout v reakci na novelizaci zákona o obchodních korporacích? 

 1. Provést revizi společenské smlouvy i stanov společnosti. S ohledem na novelizaci můžete vylepšit stávající znění a zároveň provést důležité změny.
 2. Revizí by měly projít i akcionářské dohody a dohody společníků.
 3. Novelizace zákona o obchodních korporacích může pro vaši společnost znamenat i i změny v odpovědnostech členů statutárních orgánů. Určitě se zaměřte i na případnou revizi compliance programů vaší společnosti.