Nemocenské pojištění 2018? Změny přinesou nové dávky

Téma nemocenského pojištění zajímá zejména mzdové účetní a personalisty. Ale sami zaměstnanci a OSVČ by se vždy měli dobře seznámit s jeho fungováním. A protože každý rok vejdou v platnost větší i menší změny, které fungování nemocenského pojištění ovlivní, stalo se už tradicí před koncem roku uspořádat školení s touto problematikou a změny na něm společně s lektorem probrat. Některým změnám se věnujeme i v tomto článku, takže se směle pusťte do čtení.

 

Rok 2018 bude z pohledu nemocenského pojištění výjimečný, jak hned v úvodu školení Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2018 připomněl lektor JUDr. František Vlasák. Prvním důvodem je velké množství změn drobného i zásadního významu, které nás po letech relativního klidu v této oblasti čekají. Do systému nemocenského pojištění přibudou ke čtyřem stávajícím dávkám dvě zcela nové dávky. Změny v nemocenském pojištění budou také vstupovat v platnost v průběhu roku, což není postup, který by byl běžný. K 1.1.2018 vstoupí v platnost spíše menší změny, k prvnímu únoru a červnu 2018 pak změny významnější a v červenci opět jen dílčí, technické změny.

A na jaké změny se v roce 2018 bude dobré připravit?

  • Nová dávka na poporodní péči – tzv. otcovská

O zcela nové dávce, která vstoupí v platnost 1.2.2018 bylo napsáno již mnoho. K čemu je takováto dávka ale vlastně dobrá? Podle důvodové zprávy by se díky ní mohly posílit vazby mezi dítětem a jeho rodiči v raných týdnech života miminka. Podporovat a motivovat otce k zapojení do rané péče o dítě, ale také správně nasměrovat rozvoj vztahů v rámci rodiny.

Podmínky, na jejichž základě lze získat otcovskou nejsou složité. Nárok na novou dávku bude mít pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Jak toto prokázat? Za otce bude pro účely této dávky považován ten, kdo je zapsán jako otec v rodném listě. Prioritní tak není faktický stav ale právní. Na dávku tak v žádném případě nebude mít nárok druh matky dítěte (nebo i manžel!), který není otcem dítěte a není tak zapsán v rodném listě. A to i v případě, že je otec dítěte neznámý.

Za otce se ale bude považovat pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku. A co OSVČ? Ani na tuto situaci lektor JUDr. František Vlasák nezapomněl – OSVČ musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění alespoň po dobu tří měsíců, které předchází dni nástupu na otcovskou. Na otcovskou budou mít nárok také osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, studenti, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu po dobu letních prázdnin. Z dávky jsou tak vyloučeni pouze osoby odsouzené k výkonu trestu.

Původně tvůrci nové dávky uvažovali o podpůrčí době 2 týdny, ale nakonec se shodli na 1 týdnu v období 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. S tím, že výše otcovské bude činit 70 % denního vyměřovacího základu.

  • Dlouhodobé ošetřovné doplní původní nemocenskou dávku

Prozatím systém nemocenských dávek znal pouze krátkodobé ošetřovné, které se poskytuje jen úzkému okruhu osob výdělečně činných. Nárok na ni mají pouze nemocensky pojištění zaměstnanci, kteří pečují o dítě či jinou osobu žijící s nimi v domácnosti a to po dobu prvních 9 až 16 kalendářních dnů potřeby ošetřování. A OSVČ (i nemocensky pojištěné) na tuto nemocenskou dávku nárok nemají.

Od prvního června 2018 vstoupí ale v platnost zákon, který pojištěnci zajistí finanční krytí i v době, kdy ošetřuje osobu, která péči potřebuje dlouhodobě. Na rozdíl od otcovské jsou ale podmínky uplatnění dlouhodobého ošetřovného daleko složitější.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká dnem propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, která trvala aspoň po dobu sedmi kalendářních dní po sobě jdoucích a za předpokladu, že zdravotní stav ošetřované osoby bude vyžadovat dlouhodobou péči alespoň po 30 kalendářních dní.

Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se na rozdíl od krátkodobého ošetřovného výrazně rozšířil. Lektor JUDr. František Vlasák na školení Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2018 vysvětlil, že nárok na novou dávku bude mít i pojištěnec, který se nachází mimo domácnost ošetřovaného, a to platí i pro OSVČ. Podmínkou ale je, že nesmí vykonávat práci v zaměstnání ani samostatně výdělečnou činnost. V případě, že pojištěnec vykonává dvě zaměstnání a z jednoho mu náleží dlouhodobé ošetřovné, nesmí vykonávat ani druhé zaměstnání, aby splnil podmínky pro přiznání dlouhodobého ošetřovného. A to ani v rámci zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč. Pokud se pojištěnec stará o více osob, dlouhodobé ošetřovné mu bude náležet pouze jednou.

Musí zaměstnavatel udělit svému zaměstnanci souhlas s dlouhodobým ošetřovným za všech okolností? Tak to se dozvíte přímo od lektora JUDr. Františka Vlasáka ve videu níže.Bylo by dobré připomenout, že z dlouhodobého ošetřovného budou vyloučeny osoby, které by chtěly pečovat o dítě, na jehož péči pobírá jiná osoba peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a neutrpěla-li úraz nebo neonemocněla.

Maximální délka poskytování dlouhodobého ošetřovného může být stanovena až na 90 kalendářních dní. Ale za dny, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizovaná, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace, se dávka neposkytuje. Výše dlouhodobého ošetřovného bude činit 60 % denního vyměřovacího základu, což je stejná částka jako současná výše nemocenského.

  • Nový systém dávek u zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnanec, který vykonává zaměstnání malého rozsahu je v rámci nemocenského pojištění pojištěn pouze v těch měsících, kde má zúčtovaný příjem za jeden kalendářní měsíc alespoň v částce 2 500 Kč. A protože vzniklo několik případů, kdy zaměstnanec vinou úrazu musel nastoupit na dočasnou pracovní neschopnost ještě na začátku měsíce, kdy prozatím na částku 2 500 Kč nedosáhl, do zaměstnání se v daném měsíci nevrátil a neměl tak bohužel žádný nárok na nemocenské ani náhradu mzdy, vstoupí v platnost od 1.2.2018 novela, která by měla tuto nevýhodnou sociální situaci řešit.

V případě, že byl zaměstnanec účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, v němž vznikla pracovní neschopnost, bude mít nově na nemocenské nárok. Stejné podmínky platí i pro peněžitou pomoc v mateřství.

 

Na závěr školení Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2018 lektor pouze orientačně nastínil důležitou změnu, která nejspíš nabude účinnosti až od 1. 1. 2019, ale už nyní se o ní velmi debatuje – jedná se o elektronickou neschopenku. Ta má zajistit rychlejší výplatu nemocenské pro zaměstnance, ale také zjednoduší pracovní postupy pro firmy a lékaře.

Na rozdíl od současné papírové verze, bude mít elektronická pouze tři díly. Zrušen bude třetí díl neschopenky, který slouží jako “omluvenka” do práce a dokument potřebný pro výplatu náhrady mzdy. Nadále bude mít zaměstnanec Průkaz práce neschopného pojištěnce, na jehož základě bude moct doložit pracovní neschopnost. Navíc bude zaměstnavatele o pracovní neschopnosti jeho zaměstnance informovat portál ČSSZ.

Na problematiku elektronické neschopenky plánujeme pochopitelně školení, a to ke konci roku 2018. Výpis všech našich kurzů můžete najít zde.