Nezapomeňte na zpětné uplatnění daňové ztráty

Jedním z opatření, které vláda v souvislosti s epidemií koronaviru a jejími dopady pro podnikatele zavedla pro zvládnutí současné situace je uplatnění daňové ztráty nejen v následujících obdobích, jako tomu bylo doposud, ale nově i zpětně za období předcházející. Právě proto se této novince věnoval i lektor RNDr. Ivan Brychta v online školení Novinky v daních a účetnictví 2021.

Možnost uplatnit si vyměřenou ztrátu na dani z příjmů fyzických či právnických osob je možné již mnoho let a to jako odčitatelnou položku v nadcházejících pěti letech a za předpokladu, že poplatník dosáhl kladného daňového základu. Díky novele zákona o daních z příjmů z července 2020 se budoucí zpětné uplatnění daňové ztráty zachovalo a zároveň se rozšířila možnost uplatnění na dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období před obdobím vzniku daňové ztráty.

Podle novely tedy poplatníci, kterým vznikla za zdaňovací období roku 2020 daňová ztráta, mohou o tuto daňovou ztrátu snížit svůj základ daně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období pro rok 2019 a 2018. Výše uplatnitelné daňové ztráty je omezena hranicí 30 mil. Kč, a to v souhrnu za obě předcházející zdaňovací období.

Příklad:

Firma vykázala za rok 2020 daňovou ztrátu. V roce 2018 a 2019 však dosáhla kladného daňového základu.

Nyní má možnost podat dodatečná daňová přiznání za zdaňovací období roku 2018 a 2019 a následně požádat o vracení veškerých vratitelných přeplatků, nebo si ponechá možnost využít daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku po dobu pěti let.

 Nezapomeňte! Není možné zpětné uplatnění daňové ztráty za zdaňovací období ukončená do 30. 6. 2020 (tedy do dne předcházejícího nabytí účinnosti novely), protože to vylučuje přechodné ustanovení novely.

Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty?

Novela umožňuje poplatníkům vzdát se možnosti na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po obdobích, za které byla daňová ztráta stanovena.

Toto vzdání je nutné učinit ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena. Vzdání se vztahuje na všechna následující období, po které je možné ztrátu uplatnit a pokrývá celou daňovou ztrátu. Není tedy možné vzdát se jen části daňové ztráty a poplatník rovněž rovněž nemůže uplatnit dodatečně doměřenou ztrátu v případě daňové kontroly. V tomto případě může uplatnit daňovou ztrátu pouze zpětně.

V případě, že se poplatník nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty, pak se standardně aplikuje prekluzivní lhůta, která je stanovena speciálně zákonem o daních z příjmů. Prekluzivní lhůta končí současně se lhůtou pro stanovení daně, a to posledním zdaňovacím obdobím, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.