Obchodní podíl jako dědictví

V obchodním zákoníku najdete mimo jiné i podmínky přechodu obchodního podílu na právního zástupce či dědice. Právě těmto situacím, a mnohým dalším, se věnovala lektorka Ing. Lenka Kruntorádová, MBA na školení Likvidace firem z pohledu účetního a daňového, úmrtí společníka, úmrtí FO podnikatele. A i když se nejedná o radostné téma, je důležité pravidla a novinky znát.

Pokud byla společníkem fyzická osoba, jedná se dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o dědění obchodního podílu. A právě na tuto situaci jsme se podívali v rámci příkladu.

Příklad:

První lednový den roku 2018 zemřel společník s 20% obchodním podílem ve společnosti. Jedná se o zakládajícího společníka, jehož vklad do základního kapitálu činil 20 000 Kč a příplatek na tvorbu rezervního fondu činil 2 000 Kč. Společenská smlouva oproti obecné úpravě občanského zákoníku nemodifikuje výši vypořádacího podílu. To znamená, že jeho výše bude v tomto případě řešena z vlastního kapitálu.
Na základě řádné účetní závěrky za rok 2017 činí vlastní kapitál společnosti 10 mil. Kč, na základě řádné účetní závěrky za rok 2018 bude vlastní kapitál činit 11 mil. Kč.

Jak bude zdaněn vypořádací podíl, jestliže:
  1. Společenská smlouva vylučuje dědění obchodního podílu.
  2. Společenská smlouva dědění obchodního podílu nevylučuje a dědic se stane společníkem společnosti a ukončí svou účast dobrovolně dohodou až k 31. prosinci 2019. Pokud by dohoda neexistovala, byl by dědic nadále společníkem dané společnosti.

V prvním případě je dědici vyplacen vypořádací podíl ve výši 20 % z 10 mil. Kč, to znamená 2 mil. Kč. A od této částky se odečte nabývací cena toho obchodního podílu, to znamená těch 20 000 Kč a 2 000 Kč. Základem pro 15% srážkovou daň pak bude částka 2 mil. Kč – 22 tis. Kč (nabývací cena obchodního podílu, který byl transformován do vypořádacího podílu).

Ve druhém případě je nutné do výpočtů zahrnout i hospodářský výsledek roku 2018 a 2019. Pro zjednodušení můžeme uvést, že k 31. prosinci 2019 bude činit výše vypořádacího podílu 2 200 000 Kč, protože se jedná o 20 % z 11 mil. Kč. Vlastní kapitál se totiž zvýšil o 1 mil. Kč. A stejně jako v minulém případě dojde ke snížení o 22 000 Kč. Je tedy velmi důležité to, jestli společenská smlouva dědění obchodního podílu umožňuje, nebo ne a jestli se dědic stane, nebo nestane společníkem, a kdy z té společnosti vystoupí.

Výše vypořádacího podílu se vypočítá z vlastního kapitálu. Takže pokud by vypořádací podíl byl vyplácen v nepeněžní formě, je nutné povolat znalce a ocenit znalecky odcházející majetek ze společnosti. Ten podléhá samozřejmě i dani z přidané hodnoty za předpokladu, že ten majetek byl nabyt za cenu včetně daně z přidané hodnoty. V rámci zdědění obchodního podílu je zároveň nutné, aby k datu úmrtí společníka sestavila účetní jednotka účetní závěrku. Bude se jednat o tzv. mezitímní účetní závěrku.

Nezapomeňte se podívat na celé školení Likvidace firem z pohledu účetního a daňového, úmrtí společníka, úmrtí FO podnikatele. Školení je navrženo tak, aby vám poskytlo praktické příklady a zkušenosti z praxe, díky kterým lépe pochopíte a aplikujete jednotlivé postupy.