One shop stop (OSS) – jak se registrovat?

OSS (dříve MOSS) je režim při fakturování osobám nepovinným k dani – nepodnikající osoby, koncoví spotřebitelé v zahraničí. K rozšíření zvláštního režimu z Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS) došlo automaticky 1. 7. 2021 na základě změn pravidel DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce). Zjistěte společně s Videolektorem, co je potřeba k registraci do OSS a za jakých podmínek mohou uživatelé režim jednoho správního místa využívat.

Od 1. 7. 2021 došlo k rozšíření zvláštního režimu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS). Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS byli automaticky převedeni do zvláštního režimu OSS a i na nadále mohou využívat příslušný režim v OSS pro odvod DPH.

Pokud dodáváte zboží spotřebitelům, nebo poskytujete určité služby (telekomunikační, elektronicky poskytované, rozhlasové a televizní vysílání) osobám nepovinným k dani v EU, máte povinnost odvést DPH ve státě zákazníka (pro určení DPH použijete sazbu dle dané země). Použití režimu OSS sice není povinností, ale jedná se o možnost, jak se vyhnout registraci v každém jednotlivém členském státě EU, kam dotčený subjekt dodává své zboží či poskytuje služby konečným zákazníkům. Díky režimu jednoho správního místa (OSS) se subjekt, který výše zmíněné služby poskytuje konečným zákazníkům v rámci EU, nemusí registrovat k DPH v jednotlivých zemích, nýbrž se v rámci EU zaregistruje pouze v jednom členském státě. Pro registraci v ČR musíte splňovat tyto podmínky:

  • Jste v ČR registrováni k DPH (jako plátce nebo identifikovaná osoba).
  • Máte v ČR sídlo nebo provozovnu.
  • Nejste registrování k režimu jednoho správního místa v jiném státě.

Registrace k DPH je povinná při překročení částky celkového obratu pro všechny země 10 000 EUR (či ekvivalentu této částky v národní měně). Pak budete čtvrtletně podávat jedno přiznání, ve kterém budou všechna příslušná zahraniční plnění vyčíslená v eurech. Přiznání bude mít své referenční číslo, které se použije při jeho platbě do pole „zpráva pro příjemce“.

Registrace do OSS

K režimu jednoho správního místa se můžete registrovat na Daňovém portálu. Po vyplnění formuláře je třeba podání přihlášky autentizovat jedním z následujících způsobů:

  1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  2. s využitím přístupu se zaručenou identitou (např. NIA nebo eObčanka),
  3. prostřednictvím daňové informační schránky  (Portál Moje daně – přihlášení do DIS+).

Po podání přihlášky obdrží žadatel od správce daně rozhodnutí o registraci do režimu EU. Členský stát EU, ve kterém se žadatel registroval, se považuje za tzv. členský stát identifikace (ČSI).

Registraci do zvláštního režimu OSS můžete podat od prvního dne následujícího kalendářního čtvrtletí, tj. vždy od 1. 1., 1. 4., 1. 7. nebo 1. 10. příslušného roku. Žadatel může podat přihlášku do režimu EU před zahájením uskutečňování plnění ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém plánuje začít uskutečňovat plnění. Pokud tedy chce používat režim EU nebo režim mimo EU od 1. 10. 2021, musí podat žádost o registraci nejpozději do 30. 9. 2021. Žadatel může podat přihlášku i po uskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, ale přihlášku podává nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil plnění.