Pravidla pro sezónní zaměstnání cizinců

Jaké podmínky musí zaměstnavatelé splnit, pokud chtějí zaměstnat cizince ze zemí mimo Evropskou unii? V případě, že se jedná o sezónní zaměstnání cizinců, musí požádat o krátkodobé či dlouhodobé pracovní vízum. Jakým způsobem o něj pořádat a jaké doklady jsou k tomu potřeba? V online školení zaměřeném na zaměstnávání cizinců v roce 2021 se i tímto tématem zabýval Zdeněk Křížek.

Sezónním zaměstnáním se rozumí činnost vázaná na určitou roční dobu podle opakujících se sezónních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než v jiných měsících. Seznam zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, stanoví Ministerstvo práce a sociálních věci vyhláškou. Vízum za účelem sezónního zaměstnávání je určeno pro cizince ze všech států světa. Ne však pro občany členských států EU/EHP a Švýcarska. Požádat o něj nemohou ani rodinní příslušníci z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Podmínky pro podání žádosti o krátkodobé a dlouhodobé pracovní vízum

Povolení k zaměstnání může být vydáno pouze v případě, že je předložena pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva musí obsahovat ustanovení, ze kterých jednoznačně vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí v každém z obou základních pracovněprávních vztahů činit nejméně 15 hodin.

Povolení k zaměstnání je možné vydat až na období šesti měsíců, v kterémkoli období dvanácti měsíců po sobě jdoucích. Krátkodobé pracovní vízum se vydává na dobu tří měsíců, dlouhodobé vízum maximálně na dobu šesti měsíců.

Jaké dokumenty je potřeba doložit?

Potvrzení pro dlouhodobé sezónní zaměstnávání cizinců můžeme získat na zastupitelském úřadu České republiky v zemi původu (vždy je třeba sjednat si předem termín). Výjimku mají státní příslušníci ze zemí uvedených ve vyhlášce MV ČR č. 429/2010 Sb. Mimo cestovního dokladu a fotografie je důležité mít připravené tyto dokumenty:

  • Povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, případně uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení.
  • Doklad o zajištění ubytování (Pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně).
  • Potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny.
  • Doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož jsou občané a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých pobývali v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.
  • Cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (doloží se až v okamžiku, kdy bude žádost o dlouhodobé vízum kladně vyřízena).

Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě). Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.