Registrace k dani a její zrušení… Jak na odpočet DPH?

Přemýšlíte ve vaší firmě, zda se stát plátcem DPH? Ať už se stanete dobrovolným plátcem či si vaši registraci vyžádal zákon, je důležité se důkladně seznámit se všemi pravidly a legislativními novinkami. Stejně tak v případě zrušení registrace k DPH. Důležité je dodržet legislativní pravidla, díky kterým je možné použít přijatá zdanitelná plnění pro ekonomickou činnost firmy a využít tak nárok na odpočet DPH. Této problematice se blíže věnoval Ing. Zdeněk Kuneš na školení Uplatňování DPH v praxi.

Odpočet DPH při registraci

Nárok na odpočet daně při registraci k plátcovství je upraven v § 79 zákona o DPH. 

  • Nový plátce DPH má právo uplatnit nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 měsíců před dnem, kdy se stal plátcem, pokud k datu registrace je toto plnění součástí jeho obchodního majetku. Nesporné jsou hmotné položky, které jsou součástí obchodního majetku. Komplikovaná je vždy situace při posouzení služeb. Klíčovou otázkou je, zda se nakoupené služby zobrazují v obchodním majetku a zda byly spotřebovány před vznikem plátcovství. Není rozhodující, jakým způsobem přijatá plnění ovlivnila hodnotu obchodního majetku. 
  • Na základě novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 lze nárok na odpočet rovněž uplatnit, pokud osoba povinná k dani plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem. Současně se tato přijatá plnění musí stát součástí dlouhodobého majetku do doby, než je majetek uveden do užívání. I tato doba, do kdy má být majetek uveden do stavu způsobilého užívání neboli provozuschopného stavu, je definována, a to na období 12 po sobě jdoucích měsíců před dnem, kdy se osoba stala plátcem. Novelizace podpořila firmy, které svůj majetek budovaly postupně a jednotlivá plnění, která tvoří jejich obchodní majetek, mají den uskutečnění zdanitelného plnění více v minulosti, než je 12 měsíců.
  • Nárok na odpočet DPH lze rovněž uplatnit, pokud osoba povinná k dani v období 6 po sobě jdoucích měsíců před vznikem plátcovství plnění přijala a použila k osvobozenému vývozu (opět na základě novely č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019). Toto plnění tedy už není ke dni vzniku registrace součástí obchodního majetku, ale přijetí a vývoz majetku se uskutečnil ve stanovené lhůtě 6 měsíců před vznikem registrace k dani.

Odpočet daně při zrušení registrace

Pokud plátce ruší registraci k dani z přidané hodnoty a ke dni zrušení registrace eviduje obchodní majetek, u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část, je povinen dle § 79a tento uplatněný nárok na odpočet DPH snížit.

  • Povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace obchodním majetkem platí pro dlouhodobý majetek, u zásob, nedokončeného majetku nebo u jednoúčelového poukazu. Ke dni zrušení registrace k DPH je potřeba provést inventuru majetku plátce a zjistit, zda u tohoto majetku byl uplatněn nárok na DPH. Snížení nároku na odpočet daně uvede plátce v daňovém přiznání, podaném za poslední zdaňovací období na řádku 45 se záporným znaménkem. Obdobně se tato situace řeší také u majetku:

– nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

– nabytého při nabytí obchodního závodu,

– který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,

– který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.

  • Podle novely zákona č. 80/2019 Sb. účinné od 1. 4. 2019 došlo ke zpřísnění podmínek v případě drobného majetku, který je účtovaný rovnou do spotřeby (např. mobilní telefony) a plátce jej pořídil v období zahrnující 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace, nebo přímo v daném měsíci, kdy ke zrušení registrace došlo a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč. U tohoto majetku je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně, a to o poměrnou část uplatněného odpočtu za období, po které konkrétní majetek už nebyl součástí jeho obchodního majetku. Pokud plátce v prosinci rušil registraci a majetek koupil v květnu toho roku, vrátí adekvátní počet dvanáctin, toho uplatněného nároku na odpočet daně. V případě nákupu notebooku mohl např. uplatnil nárok na odpočet daně 6 000 Kč. Těch 6 000 Kč se rozpočítá na celou tu dvanáctiměsíční lhůtu – na měsíc 500 Kč. Ale v obchodním majetku to neměl v lednu, únoru, březnu, dubnu a květnu (vrací se za celé měsíce a v květnu došlo ke koupi). To znamená, že vrátí 5 x 500 Kč, tj. 2 500 Kč.
  • Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním daňovém přiznání, které podává za zemřelého plátce, snížit uplatněný odpočet daně u majetku. Ten byl obchodním majetkem zemřelého plátce a plátce na něj uplatnil odpočet daně. Tento postup je nutný v případě, kdy dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci. (podle § 79b)

POZOR změna od 1. 7. 2021!

  • Od 1. 7. 2021 (novela § 79e) jsou dlužníci povinni při ukončení registrace, snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradili. A to do výše původně uplatněného odpočtu daně a uvést tuto skutečnost v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období. V případě, že by došlo k nějaké opravě (při zaplacení dluhu), je potřeba sepsat dodatečné daňové přiznání. K němu se musí dodat seznam provedených změn.