Sleva pro zaměstnavatele na sociální pojištění

Zaměstnavatelé mohou od 1. února 2023 uplatnit 5% slevu na pojistném na sociální zabezpečení. A to na určité skupiny zaměstnanců, kteří pracují na částečné úvazky.

Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Začal platit od začátku února a zaměstnavatelé si již za tento měsíc tak mohou při splnění všech zákonných podmínek poprvé slevu na pojistném uplatnit. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Základním pravidlem pro uplatnění této slevy je podmínka, že je se zaměstnancem sjednaná kratší pracovní nebo služební doba. To znamená že tato doba nesmí být kratší než 8 hodin a delší než 30 hodin týdně. Pokud zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání. Limit počtu hodin přitom platí pro všechna tato zaměstnání dohromady.

Musí se jednat o zaměstnance z jedné z těchto skupin:
  • zaměstnanec je starší 55 let,
  • pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • zaměstnanec se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem,
  • zaměstnanec v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
  • jedná se o osobou se zdravotním postižením,
  • je mladší 21 let (V tomto případě neplatí podmínka kratšího pracovního úvazku!).

Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném u zaměstnance, za kterého lze slevu na pojistném uplatnit, musí být splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v daném kalendářním měsíci.

Informace k novele byly i součástí školení DPP a DPČ – komplexně s aktuálními změnami. Podívejte se na kompletní obsah.

Podmínky, za kterých sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží:

Nižší pojistné nepůjde využít u zaměstnance, jehož úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. Ta pro rok 2022 činí 38 911 Kč. Zaměstnanec, na kterého chce zaměstnavatel uplatnit slevu, tedy nesmí mít za kalendářní měsíc vyměřovací základ vyšší než 58 366,50 Kč.

Slevy nelze využít ani u zaměstnanců, jejichž úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy. Zároveň odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin.

Není možné také uplatnit slevu pokud je zaměstnavatel uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce nebo je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce.