Srážky ze mzdy z pohledu účetní

Srážky ze mzdy jsou prostředky, o které sníží zaměstnavatel mzdu zaměstnanci. Podívejte se, jaké otázky během online školení Srážky ze mzdy, platu nebo odměny k tomuto tématu poslali účetní.

Dotaz: Na obci máme neuvolněné zastupitele, pobírají měsíčně odměnu 500 Kč. Nemají podepsané prohlášení. Jak se prosím tyto odměny daní v roce 2022? Převzala jsem zpracování mezd a dosud danili zálohovou daní. Já si ale myslím, že má být daň srážková. Jaký postup je prosím správně?

Odpověď lektora: Odměna nepřesahující částku 3 500 Kč za měsíc (částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, platí od 1. 1. 2021) podléhá srážkové dani, odměna nad 3 500 Kč podléhá zálohové dani. Ztotožňuji se tedy s vaším názorem.

Dotaz: Zaměstnanec žije ve společné domácnosti s družkou, dcerou své družky (není otcem) a vlastním synem (matkou je družka). Družka je na mateřské dovolené a nemá příjmy. Zaměstnanec požaduje daňové zvýhodnění na svého syna, ale i na dceru své družky. Dle mého názoru si zaměstnanec může uplatnit pouze vlastní děti žijící ve společné domácnosti a o daňové zvýhodnění na dítě družky v této domácnosti přicházejí. Postupuji správně?

Odpověď lektora: Podmínky nároku na daňové zvýhodnění poplatníka na vyživované dítě upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Podle odstavce 1 má poplatník daně z příjmů fyzických osob nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Podle odstavce 6 se za vyživované dítě poplatníka pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojené i dítě druhého z manželů (tj. dítě „vyženěné“ nebo „vyvdané“). Pokud poplatník žije s družkou a jejím dítětem, jako je tomu ve vašem případě, mohl by daňové zvýhodnění uplatnit, jen pokud by byli manželé.

Dotaz: Přišel nám exekuční příkaz na přikázání jiné peněžité pohledávky z titulu přeplatku na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, která v budoucnu vznikne k vymožení nepřednostní pohledávky oprávněného ve výši 540 000 Kč. Znamená to, že nebudu měsíčně provádět srážky a srážku provedu v roce 2023 z RZ? Co když si bude zaměstnanec podávat daňové přiznání sám?

Odpověď lektora: Přikázáním jiné peněžité pohledávky podle § 312 Občanského soudního řádu, může exekutor zajistit jen konkrétní peněžitou pohledávku, která není uvedena v § 299 Občanského soudního řádu, tj. jasně stanovené příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. V současné době se jedná jen o jinou peněžitou pohledávku vyplývající z přeplatku na dani tj. jen samotný čistý přeplatek, bez doplatku na daňovém bonusu, kdy toto vyúčtování vyplyne s odkazem na zákon o dani z příjmu.
Tento exekuční příkaz na jinou peněžitou pohledávku musí exekutor přímo konkretizovat tzn. musí být jasná identifikace této jiné peněžité pohledávky tj. „přeplatek na dani“ a exekutor takovýto exekuční příkaz musí zaslat plátci příjmu povinného v časovém období, ve kterém probíhá podle zákon o dani roční zúčtování daně tj. v měsících leden, únor, v daném roce do kterého se provádí plátcem daně roční zúčtování daně za uplynulé zdaňovací období. Pokud by exekutor zaslat tento exekuční příkaz s tímto obsahem před tímto obdobím, ve které se provádí roční zúčtování nebo po tomto období, nemůže být tento exekuční příkaz plátcem příjmu povinného akceptován.
Ze zákona nelze postihnout dosud neexistující budoucí pohledávky, avšak nevadí, pokud se existující pohledávka stane splatnou teprve v budoucnu či budou dílčí pohledávky z již existujícího právního důvodu v budoucnu teprve postupně vznikat.
Z uvedeného jasně tedy vyplývá, že pokud by se jednalo o přikázání jiné peněžité pohledávky na výsledek z ročního zúčtování daně v budoucích zdaňovacích obdobích, nelze tento exekuční příkaz na případné roční zúčtování daně pro následující roky AKCEPTOVAT. Lze však akceptovat tento exekuční příkaz na budoucí jasně identifikovatelnou jinou peněžitou pohledávku, kterou Vám musí exekutor již dnes v tomto exekučním příkazu jasně umět definovat. Tímto exekučním příkazem si zajistí ve vazbě na pořadí pohledávek do budoucna určitou přednost při řazení daných exekučních titulů, a Vy budete reagovat na toto budoucí zajištění jiné peněžité pohledávky, až Vám dojde příslušný exekuční titul s datem, od kdy máte zahájit příslušnou srážku.