Snižte vaší firmě efektivně základ daně

Jakmile máte sestavený základ daně pro daň z příjmů právnických osob, nic vám nebrání v tom, abyste tento základ ještě dále snížili. Ano, použijete k tomu odčitatelné položky od základu daně. I této části daňového přiznání PO se na webináři Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 věnoval lektor Ing. Christian Žmolík.

A k jakým změnám v dani z příjmů fyzických a právnických osob došlo v poslední době? To si můžete přečíst v tomto článku

Daňová ztráta

Prvním typem odčitatelné položky je odečet daňové ztráty. Ta mohla vzniknout v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v některé části zdaňovacího období. Daňovou ztrátu můžete uplatnit nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se vyměřila. Je také možné dodatečně uplatnit daňovou ztrátu na doměřený základ daně. Buď hned při daňové kontrole nebo později na základě odvolání. V něm můžete požádat o uplatnění v případě, že by finanční úřad argumenty proti doměření daně v odvolání neakceptoval.

Je důležité nezapomenout také na omezení, kterým byste před uplatněním odpočtu měli věnovat pozornost. Pokud ve vaší firmě došlo k výrazným změnám ve složení osob, které se přímo podílí na kontrole a kapitálu firmy (majitelé) nelze daňovou ztrátu odečíst. Děje se tak v případě zvýšení nebo nabytí podílu o více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. A také při změně, kdy společník nebo člen družstva získá rozhodující vliv – 40 % podíl na kapitálu.

V zákoně ale existuje pojistka, která odkazuje k zachování předmětu činnosti. Pokud v období, kdy došlo k podstatné změně a v následujících obdobích, kdy má být ztráta uplatněna, bylo 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží tvořeno stejným způsobem jako v případě vzniku ztráty, omezení se na firmu nevztahuje. Tato pojistka se často uplatňuje v případě, kdy firma přechází např. z rodiče na dítě.


Součástí školení byly již tradičně dotazy. A co zajímalo účastníky školení nejvíce? Třeba dotazy spojené s podáváním daňových přiznání u neziskových a příspěvkových organizací. Ale také různé formy daňových nákladů a jejich odpočet. Přinášíme vám možnost se na tyto dotazy ze školení podívat. 


Podpora výzkumu a vývoje

Druhou možností a rozhodně ne tak častou je podpora výzkumu a vývoje. Náklady, které do výzkumu vkládá firma se v základu daně promítnou dvakrát, jednou jako daňově uznatelný náklad a podruhé jako odčitatelná položka. Jak zdůraznil lektor Ing. Christian Žmolík, jedná se o velmi lukrativní odčitatelnou položku. I proto je ale spojená s přísnými pravidly – náklady, které vstupují do odčitatelné položky se musí evidovat samostatně, také je nutné mít vypracovaný projekt výzkumu a vývoje aj.

Odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje od jiných osob. Výjimkou je zadaná práce u veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol nebo v případě služby, která vede k ověření výsledků, tedy k certifikaci. A pokud byl výzkum a vývoj financován z veřejných zdrojů, byť jen z části, nelze odpočet uplatnit.

Podpora odborného vzdělávání

Nejnovějším typem odčitatelné položky je podpora odborného vzdělávání (ve středním vzděláváním, ve vyšším odborném vzdělávání, na vysokých školách). Skládá se ze dvou částí – tou první je odčitatelná položka na pořízení majetku, druhou podpora výdajů vynaložených na žáka/studenta v rámci odborného vzdělávání.

Výše odpočtu závisí na tom, jakou měrou je majetek používán pro odbornou praxi. Majetek používaný na odborné vzdělávání více jak 50 % doby jeho provozu po dobu tří po sobě následujících zdaňovacích období, představuje pro firmu odčitatelnou položku ve výši 110 % vstupní ceny. V případě, že je majetek použit na odborné vzdělávání v rozmezí 30 % až 50 % doby jeho provozu, odčitatelná položka bude 50 % vstupní ceny. Podmínka provozu po dobu tří po sobě následujících zdaňovacích období firmu zavazuje k tomu, aby i v oněch dalších obdobích byl majek opravdu využíván pro studijní účely. I přesto se ale může stát, že klesne procento využívání majetku nebo přestane být majetek ke vzdělávání používán úplně. Podat dodatečně daňové přiznání není nutné, protože rozdíl se bude automaticky kompenzovat zvýšením výsledku hospodaření.

I když jste do firmy žádný majetek nepořídili, můžete využít odpočet na podporu výdajů na žáka nebo studenta. Výše odčitatelné položky bude 200 Kč krát počet hodin uskutečněných za zdaňovací období. Jednou z podmínek uznání odpočtu je pak smlouva mezi firmou a školou.

Další položky snižující základ daně

Základ daně je možné ještě dále snížit o poskytnuté bezúplatná plnění. Tuto možnost mohou využít právnické osoby se sídlem v ČR a hodnota jednoho daru přitom musí činit alespoň 2 000 Kč. Maximálně lze uplatnit dary do výše 10 % ze základu daně. A nejspíš není žádným překvapením, že odpočet nemohou uplatnit neziskové organizace.

Nicméně veřejně prospěšní poplatníci si mohou efektivně snížit základ daně, ze kterého jim bude vypočítaná daňová povinnost. Základ daně upravený o položky odčitatelné od základu daně lze dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč a minimálně o 300 000 Kč.

Ze základu daně 400 000 Kč je 30 % 120 000 Kč. Minimálně mohu však odečíst 300 000 Kč a základ daně tak bude jen 100 000 Kč. Pozor ale pokud bude mít osoba základ daně jen 200 000 Kč, vykáže odčitatelnou položku ve výši 200 000 Kč, ne 300 000 Kč. Nemůže totiž tímto způsobem vytvořit ještě ztrátu. Novinkou od 1.7.2017 je využití ušetřené částky z daňové povinnosti. Tu musí veřejně prospěšní poplatníci hned v následujícím zdaňovacím období využít na krytí nákladů pro hlavní činnost.

 

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném.

A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.