Účtování darů v neziskové organizaci

K problematice účtování přijatých darů (bezúplatných příjmů) mají účetní zpravidla velké množství dotazů. A není se čemu divit, protože v neziskových organizací znamená dar významnou součást finančních zdrojů, které jsou důležité pro krytí nákladů organizace. Pokud nechcete při přijetí daru váhat a potřebujete základní informace o účtování darů v neziskové organizaci, přečtěte si tento článek.

Nezisková organizace by ve svých směrnicích měla mít v případě přijetí daru postup pro jejich zdanění a účtování. V souladu se směrnicí je pak možné účtovat dary do fondů nebo do výnosů.

Z pohledu účetnictví je vhodné dary účtovat podle Českého účetního standardu č. 413 – Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky přes účtovou třídu 9 (Vlastní jmění) a až ve chvíli využití daru se zaúčtují do výnosů na účet 682 (Přijaté příspěvky – dary). Při účtování darů neziskové organizace se účetní jednotka musí rozhodnout, jestli přijatý dar časově rozliší do období, kdy jej utratí či nikoliv.

Od roku 2014 jsou přijaté dary účetně zahrnovány do příjmů a jsou předmětem daně z příjmů právnických osob.

Zdanění darů v neziskové organizaci

Podle § 19 odst. 2 písm. b mohou neziskové organizace využít možnost osvobození darů od daně. Osvobození od daně při přijetí daru se týká pouze veřejně prospěšných poplatníků s úzkým i širokým základem daně, kteří dar využijí pro veřejně prospěšné činnosti. Z daňově uznatelných nákladů je ovšem nutné vyloučit výdaje (náklady) související s poskytnutým darem. V daňovém přiznání pak nezisková organizace uvede dary, které jsou příjmy – jsou předmětem daně, ale jsou osvobozené – na řádku 109.

Vyzkoušejte online školení Nestátní neziskovky – účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech, které je sestavené z velkého množství praktických příkladů a tipů. Prezentované příklady vám mohou posloužit jako jakási „kuchařka postupů“, kterou využijete ve své praxi při účtování a přípravě daní neziskových organizací.

Příjem z nabytí dědictví je osvobozený vždy, stejně tak příjem přijatý z veřejné sbírky nebo plynoucí do veřejné sbírky na humanitární nebo charitativní účel.

Nezisková organizace se ale také může rozhodnout pro variantu, v níž dojde ke zdanění daru (bude předmětem daně z příjmu). Pokud není dar osvobozen, je součástí daňového základu poplatníka a v daňovém přiznání se vylučuje na řádku 30.  

Známým faktem je, že dárce může poskytnutím daru neziskové organizaci optimalizovat svůj základ daně, ale stejný postup neplatí pro neziskovou organizaci – ta v případě poskytnutí daru nesmí odpočet daru od základu daně uplatnit.


Znáte . . . 

rozdíl mezi darem, sponzoringem, reklamou a propagací:

Dar – Darem rozumíme jednostranný právní úkon bez jakéhokoliv protiplnění.

Sponzoring – Druh podpory určité činnosti, sponzor většinou poskytuje finanční prostředky a dostává za ně protiplnění.

Reklama nebo propagace – Jedná se o obdobu sponzoringu – zviditelnění organizace za protiplnění (vesměs za poskytnutí finanční odměny).