Vlastníci bytů versus SVJ – rozdělení příjmů

Pamatujete na to, že zdaleka ne všechny příjmy SVJ, které během roku zrealizuje na svůj vlastní bankovní účet nebo do pokladny, patří společenství. Vedle čistě svých příjmů může totiž shromažďovat i příjmy jednotlivých vlastníků.

Primárním zdrojem příjmů SVJ jsou příspěvky členů, existují však i jiné zdroje – například pronájem majetku. Rovněž může SVJ mít příjmy prováděné jeho činností, ale jejich příjemcem není SVJ samotné, nýbrž fyzické osoby – jednotliví vlastníci. V těchto případech je pak na místě jejich rozlišení, a to zejména v otázce zdanění.

Příjmem SVJ jsou (podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím):

a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (na základě § 1180 občanského zákoníku),
b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku,
c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky,
d) příjmy z vkladů na bankovních účtech SVJ (běžných i spořících),
e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných SVJ,
f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh,
g) dotace,
h) příjmy z nakládání s majetkem SVJ (např. počítač).

Mezi příjmy SVJ, které nejsou předmětem daně z příjmů patří příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a dotace. Pamatujte na to, že daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Tématu zdanění SVJ i bytových družstev se během školení dopodrobna věnoval lektor Ing. Martin Durec. Podívejte se na jeho podrobný obsah ZDE.

Jelikož příjmem SVJ nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet SVJ. Jedná se tedy o příjmy jednotlivých vlastníků:
  • nájemné z pronájmu společných částí domu (např. příjmy z pronájmu sušárny, používané jako sklad),
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

POZOR!

Lektor Ing. Martin Durec na školení Účetnictví SVJ a bytových družstev upozornil na to, že SVJ mnohdy chybují v tom, že daní z příjmů právnických osob zdaní příjmy z nájmu společných prostor v případě, kdy peníze z těchto činností zůstaly na účtu SVJ. Společenství může rozhodnout o tom, že finance budou použity v SVJ, to ale neznamená, že budou zdaněny v rámci SVJ. Takové příjmy jsou vždy příjmem jednotlivých spoluvlastníků a takto se musí i daňově vypořádat.