Vstupní lékařská prohlídka zaměstnance a její pravidla

Vstupní lékařská prohlídka je při nástupu do zaměstnání samozřejmostí a její zajištění patří mezi jednu z podmínek, kterou musí zaměstnavatel při nástupu nového zaměstnance splnit. Co vše bude vstupní lékařská prohlídka obsahovat záleží na druhu budoucí práce. Doručený lékařský posudek může dokonce rozhodnout o uzavření nebo neuzavření pracovněprávního vztahu.

Vstupní lékařská prohlídka musí proběhnout ještě před vznikem pracovního poměru – a ten vzniká dnem nástupu do zaměstnání. Pokud budete tedy uzavírat pracovní poměr například 20. 9. a v pracovní smlouvě označíte dnem nástupu datum 1. 10., musíte budoucího zaměstnance vyslat na vstupní lékařskou prohlídku nejpozději 30.9., tedy den před tím než dojde k faktickému nástupu. Zajímá-li vás více informací, které se pojí s právy a povinnostmi zaměstnavatele, podívejte se na školení Stávám se zaměstnavatelem s lektorem Zdeňkem Křížkem.

Platba za vstupní lékařskou prohlídku

Informace o pracovně-lékařských službách jsou ukotveny v § 32 a v § 103 zákoníku práce a v § 59 zákona o specifických zdravotních službách. A právě od poslední novely § 59 1.11.2017 je jasně dáno, že zaměstnavatel má povinnost proplácet vstupní lékařské prohlídky vždy. A hrazena je také částka za výpis z dokumentace praktického lékaře, kterou budoucí zaměstnanec musí dodat v případě prohlídky u smluvního poskytovatele pracovně-lékařských služeb.

Povinnost poslat dotyčného zaměstnance v rámci všech pracovně-lékařských prohlídek, to znamená i vstupní prohlídky, ke svému smluvnímu poskytovateli pracovně-lékařských služeb platí s výjimkou kategorie práce 1. Také tato výjimka funguje od 1. 11.2017 a připouští možnost domluvit se s budoucím zaměstnancem v kategorii práce 1 (administrativa a jiné lehké práce) na prohlídce u jeho vlastního praktického lékaře.


Jaké kategorie práce existují?

Kategorie 1 – (bezrizikové práce)Veškeré práce, u nichž se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance. To ale neznamená, že zaměstnanec není ohrožen žádnými riziky a nemůže dojít k úrazu.

Kategorie 2 – (práce s mírnými riziky)Práce, které mají na zdraví zaměstnanců pouze výjimečný vliv, a to zejména u vnímavých jedinců. U těchto prací nejsou překračovány hygienické limity stanovené příslušnými právními předpisy.

Kategorie 2R – (práce s riziky)Práce spadající původně do kategorie 2, u kterých orgán veřejné ochrany zdraví rozhodl, že se jedná o rizikovou práci.

Kategorie 3 (práce rizikové)Práce, u nichž jsou překračovány hygienické limity a je nutné používat ochranné pracovní prostředky, organizační a ochranná opatření. V těchto případech se také často objevují nemoci z povolání.

Kategorie 4 (práce vysoce rizikové):Zde jsou zařazeny všechny práce, jejichž zdravotní rizika není možné vyloučit ani s používáním dostupných ochranných opatření.


Lze použít jedno potvrzení ze vstupní lékařské prohlídky pro dva zaměstnavatele? Tak třeba takový dotaz zajímal účastníky online školení Stávám se zaměstnavatelem s lektorem Zdeňkem Křížkem.

A jak nakládat s osobními údaji potencionálního zaměstnance při výběrovém řízení? To si můžete přečíst ve článku Osobní údaje při výběrovém řízení

Je vstupní lékařská prohlídka nutná také při DPČ nebo DPP?

V případě uzavření dohody o provedení práce nebo o provedení pracovní činnosti není narozdíl od uzavření pracovní smlouvy lékařská prohlídka striktně povinná. Jako zaměstnavatel ji ale můžete požadovat v případě, že jde o rizikovou práci v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. A dále také v případě, že má zaměstnavatel pochyby o zdravotním stavu budoucího zaměstnance.

A také u dohod platí vstupní lékařskou prohlídku budoucí zaměstnavatel.

Víte, že… ?

Pokud by došlo ke změně pracovní pozice zaměstnance, původní lékařský posudek neplatí a musíte zaměstnance poslat na novou vstupní lékařskou prohlídku? Nejen v případě rizikových kategorií práce, ale také v rámci klasického pracovního poměru.