Zaměstnanec a ošetřovné – jak postupovat?

Nařízení vlády související s uzavřením základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol velkou měrou ovlivnilo život rodičů. Ti nyní využívají jednu z dávek nemocenského pojištění – tzv. ošetřovné. !Pravidelně tento článek aktualizujeme v souvislosti s vládními opatřeními proti dopadům pandemie Covid-19!

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí do věku 10 let. Počátek běhu podpůrčí doby si určí individuálně sám rodič po uzavření školy, poté ale podpůrčí dobu již nelze přerušit. Podle zákona lze ošetřovné čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (rodiče se mohou jednou v ošetřování vystřídat), samoživitelé mají nárok na 16 dní. V souvislostí s pandemií Covid-19 se ale podmínky pro získání této dávky nemocenského pojištění mění a upravují. Více informací níže.


Ošetřovné spojené s podzimní vlnou pandemie – kdo na něj bude mít nárok? 

Ošetřovné bude stejně jako na jaře vypláceno i po zákonem stanovených 9 dnech – po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. pokud je žádáno ošetřovné od 14. 10. 2020, jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později),
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým byla uzavřena školka z důvodu mimořádných opatření při epidemii.

Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby vzniká také nárok na ošetřovné a to bez věkového omezení hendikepované osoby. Ošetřovné tak mohou čerpat i rodiče dospělých osob, pokud splňují tyto podmínky: minimálně 1. stupeň postižení ošetřované osoby a nemožnost čerpat sociální služby (například pečovatelské služby).

Nárok na ošetřovné budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění (je třeba účast na nemocenském pojištění v měsíci sociální události anebo po tři měsíce předcházející měsíci vzniku sociální události).


Veškeré informace spojené s výplatou ošetřovného, s podáním žádosti a výčet všech podmínek pro získání ošetřovného najdete na informační stránce ČSSZ ZDE.

Jak o ošetřovné požádat?

Od podzimu existuje nový formulář žádosti o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Rodiče kvůli žádosti o tuto dávku nemusí chodit do dané školy osobně – to v nastalé situaci vláda striktně nedoporučuje. Vyplněný formulář jim škola zašle elektronicky, ten pak rodičům poslouží jako omluvenka z práce (doklad o překážce v práci).

Vyplněný tiskopis předá rodič elektronicky  svému zaměstnavateli (pokud rodič nemá elektronický podpis, postačí tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat nebo vyfotit a zaslat).

Jak má postupovat zaměstnavatel?

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ. Opět využije elektronickou možnost dodání na OSSZ – tedy s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Dávku poté vyplácí příslušná OSSZ (podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Průměrný denní příjem se poté ještě upravuje pomocí tří redukčních hranic (díky nim vzniká redukovaný denní vyměřovací základ).

Výše ošetřovného pro zaměstnance

Podle schválené právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky je možné spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ošetřovné i pro OSVČ

I v případě OSVČ bude ošetřovné vypláceno zpětně. Nejedná se ovšem o dávku nemocenského pojištění v pravém slova smyslu ale o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ tedy mohou o ošetřovné žádat přímo prostřednictvím formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Za každý den, kdy je rodič s dítětem mladším 10 let doma může od ministerstva požadovat kompenzaci v částce 400 Kč na den.