Zaměstnání „cizince“ z EU: Co a kdy nahlásit úřadům?

Zaměstnání „cizince“ z EU není nikterak složité, protože probíhá podle stejných právních předpisů (až na malé výjimky), jaké platí i pro občany daného státu. Zaměstnávání jiných občanů Evropské unie ale vždy vyvolává u zaměstnavatelů otázky. 

Povinnosti, které jsou sepsány níže jsou pro zaměstnavatele aktuální v tom případě, že jim občan EU nedoloží tiskopis A1. Tiskopisem stvrzuje, že platí příspěvky na sociální zabezpečení v jiné členské zemi EU (zpravidla ve své domovské zemi). Využívají jej například lidé, kteří pracují v několika státech zároveň.

Povinnosti, které má zaměstnavatel při zaměstnání občana z Evropské unie jsou tyto:

1. vůči úřadu práce

Zaměstnavatel musí na příslušný úřad práce nahlásit zaměstnání občana EU pomocí tiskopisu – „Informace o nástupu zaměstnání”, kde uvede tyto údaje:

a) identifikační údaje občana EU nebo jeho rodinného příslušníka

b) adresu v zemi trvalého bydliště

c) adresu pro doručování zásilek

d) nejvyšší dosažené vzdělání

e) místo výkonu práce

f) druh práce

g) zařazení podle OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností)

h) vzdělání požadované pro výkon práce

ch) identifikační údaje zaměstnavatele pro kterého bude vykonávána práce

i) zda se jedná o první výkon práce na území ČR

j) doklad o navázání pracovněprávního vztahu ( pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce )

Formulář je nutné dodat nejpozději v den nástupu občana EU do pracovně-právního vztahu. V případě, že dojde k ukončení pracovně-právního vztahu se zaměstnancem z EU nebo ukončí-li zaměstnanec pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, musí zaměstnavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost opět nahlásit. Tentokrát pomocí tiskopisu – „Informace o ukončení zaměstnání”.

2. vůči zdravotní pojišťovně

Při zaměstnání „cizince“ z EU je další důležitou povinností zaměstnavatele nejen placení pojistného, ale rovněž oznamovací povinnost přihlášení nového zaměstnance na místně příslušnou zdravotní pojišťovnu. A to za předpokladu, že nový zaměstnanec nedoloží tiskopis A1.

Lhůta pro přihlášení pojištěnce je nejpozději do 8 dnů od nástupu do pracovního procesu. Každý zaměstnanec z EU má právo na vlastní výběr zdravotní pojišťovny. Pokud toto právo neuplatní, plní zaměstnavatel oznamovací povinnost u organizačních jednotek Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Informace o přihlášení je možné provést v každém mzdovém programu prostřednictvím tiskových sestav a to na předepsaném tiskopise “Hromadné oznámení zaměstnavatele” podle předem určených kódů.

  • kód E – slouží pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu, občana EU. Do kolonky „číslo pojištěnce“ se uvede pohlaví – M, Z, a datum narození. V případě, že má zaměstnanec z EU nezaopatřené rodinné příslušníky, musí jej zaměstnavatel upozornit na povinnost jejich přihlášení ke zdravotnímu pojištění.
  • kód A – použije se v případech, kdy je jasné, že občan EU byl již v ČR zaměstnán (jedná se o druhé či dalším zaměstnání). Při každém dalším přihlašování se pak používá kód A a přidělené číslo pojištěnce.

3. vůči správě sociálního zabezpečení

Poslední podmínka, kterou musí zaměstnavatel při zaměstnání „cizince“ z EU splnit je přihlášení k sociálnímu zabezpečení s povinností odvádět za něj měsíční pojistnéPřihlášení zaměstnance provede zaměstnavatel pomocí tiskopisu ve mzdovém programu „Oznámení o nástupu do zaměstnání „, nejpozději do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

Zaměstnanecký poměr se pro přihlášení k nemocenskému pojištění označuje kódy, které představují druhy činnosti:

  • kód 1 – klasický zaměstnanecký poměr s občanem EU
  • kód A – dohoda o pracovní činnosti
  • kód T – dohoda o provedení práce

Při zaměstnání „cizince“ z EU nesmíte rovněž zapomenout, aby se při zahájení pracovně-právního vztahu podrobil vstupní lékařské prohlídce. A pokud by v ČR pracoval více jak 4 nebo 6 let, záleží na kategorizaci a rizikovosti pracovní činnosti, musí také zaměstnavatel takového zaměstnance z EU vysílat na pravidelné periodické lékařské prohlídky. Zároveň by měl nového zaměstnance proškolit v oblasti bezpečnosti práce tak, jak o tom hovoří Zákoník práce. A protože by v tomto případě mohl vzniknou problém s jazykovou bariérou, doporučuje se, aby každý zaměstnavatel, který zaměstnává občany EU měl dokumenty přeložené v jazycích těchto občanů.