Zrušení životního pojištění a dodanění

Zaměstnanec předčasně k 31.3.2018 zrušil životní pojištění (nedodržel podmínku 2 x 60 – alespoň 60 let věk při dožití, alespoň 60 měsíců trvání smlouvy). Bezprostředně po té uzavřel od 1.4.2018 novou smlouvu na životní pojištění, kde bude opět muset splňovat podmínku 2 x 60. Odkupné (odbytné) ze zrušené smlouvy činilo 0 Kč a rovněž kapitálová hodnota byla 0 Kč. Na novou smlouvu tudíž nemohlo být nic převedeno. Má tento zaměstnanec povinnost podat za rok 2018 daňové přiznání, nebo mu můžeme provést roční zúčtování?

V otázce dodanění při zrušení životního pojištění můžete postupovat podle § 15 a § 6 zákona o daních z příjmů. Dotaz je součástí kurzu Roční zúčtování daně za rok 2018 s lektorkou Mgr. Ing. Dagmar Christophovou. 

§ 15

Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká. Příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. Toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva. Kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

§ 6

Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká. A příjmem podle § 6 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny. Toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele. Tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl.

V případě, kdy je nutné dodanit snížený základ daně nebo osvobozené příjmy ve formě příspěvku na pojistné, musí zaměstnanec podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V tomto případě zrušení životního pojištění za něj daňovou záležitost nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně, zaměstnanci pouze vystaví roční potvrzení o zdanitelných příjmech.