Co přinese eNeschopenka od 1.1.2020?

Novela zákona o nemocenském pojištění přinese od 1.1.2020 dlouho připravovaný projekt eNeschopenky. Její zavedení je součástí elektronizace státní správy a měla by zjednodušit administrativní náročnost v procesech dočasné pracovní neschopnosti.  eNeschopenka by nově měla zjednodušit tok informací mezi nemocným, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení.

Novinky spojené s eNeschopenkou i dalšími změnami v oblasti nemocenského pojištění jsme pro Vás připravili v kurzu Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2020 s JUDr. Františkem Vlasákem. Rovněž v kurzu najdete vysvětlení některých sporných či nejednoznačných otázek v této oblasti.

Co nás od ledna čeká?

Snížení počtu dokumentů ze stávajících pěti na tři

V souvislosti s rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) budou lékaři vystavovat pouze tři dokumenty, oproti původním pěti.

 • 1. díl eNeschopenky – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky),
 • 2. díl eNeschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce (pouze tisk),
 • 3. díl eNeschopenky – Hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky).

V den, kdy lékař rozhodne o DPN, vystaví tiskopis Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) musí hlášení odeslat nejpozději následující pracovní den a to výlučně elektronicky. Tento tiskopis bude také sloužit jako žádost o nemocenské dávky při DPN delší jak 14 dní.

Současně s vystavením 1. dílu eNeschopenky, musí lékař vytisknout  2. díl eNeschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento tiskopis dostane zaměstnanec a slouží pro záznamy kontrol ze strany ošetřujícího lékaře, ze strany OSSZ a také pro vyznačení potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a jejím ukončení. Zaměstnanec tiskopis nikam neodnáší, nechává si jej pro uvedené účely. Po skončení DPN do něj lékař vyznačí datum ukončení.

3. díl eNeschopenky – Hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti vystaví lékař, pokud při kontrole zaměstnance zjistí, že je již práce schopný v prvních 14 dnech neschopenky. Elektronicky jej zašle příslušné správě sociálního zabezpečení. Ukončení neschopnosti rovněž vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce. Stejný tiskopis vystaví lékař i po ukončení nemocenské delší než 14 dní. Zaměstnavatel má povinnost po návratu zaměstnance do zaměstnání zaslat elektronicky hlášení o případném výkonu práce zaměstnance v poslední den pracovní neschopnosti nebo v jejím průběhu.

Pozn.

Při trvání pracovní neschopnosti déle jak 14 dní vystaví lékař Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. A to povinně vždy ke 14. dni trvání DPN a poté dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. 

Zrychlení procesu výplaty dávek

V případě, že se zaměstnanec nachází v pracovní neschopnosti dále i po uplynutí prvních 14 dní, má zaměstnavatel povinnost odeslat elektronicky na příslušnou OSSZ Přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro výpočet nemocenské. Novinkou je, že na této příloze zaměstnavatel uvede i bankovní účet, na který zaměstnanci vyplácí mzdu. Pro zaměstnavatele lékař již nevystavuje žádné potvrzení (dříve tzv. lístek na peníze).

Online informace pro zaměstnavatele o jeho zaměstnancích

Dle zákoníku práce musí zaměstnanec zaměstnavateli neprodleně oznámit, že u něj nastala překážka v práci – pracovní neschopnost. Od 1. 1. 2020 však již k tomuto účelu nebude sloužit žádné potvrzení, které by mohl zaměstnavateli předat. Zaměstnavatelé by tedy měli stanovit např. interním předpisem, jakým způsobem má zaměstnanec svou pracovní neschopnost nahlásit.

O pracovní neschopnosti svých zaměstnanců bude moci zaměstnavatel získat informace dvěma způsoby:

 1. prostřednictvím informačních sdělení do datové schránky,
 2. prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.

Pro zasílání notifikací o dočasných neschopnostech svých zaměstnanců, musí zaměstnavatel nejprve podat žádost elektronicky přes službu ePortál ČSSZ. Tímto způsobem zvolí datovou schránku, kam chce elektronickou komunikaci zasílat. Prostřednictvím notifikací budou zaměstnavateli zasílány kvalifikované výpisy z 1. dílu, ze 3. dílu eNeschopenky, potvrzení o trvání neschopnosti a vybrané údaje z Hlášení ošetřujícího lékaře. Tyto a zevrubnější údaje pak zaměstnavatel zjistí i prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Využíváním služeb ePortálu ČSSZ může zaměstnavatel pověřit své zaměstnance nebo i jiné subjekty, např. účetní firmu, která mu zpracovává mzdovou agendu.

ČSSZ by podle zákona měla zaměstnavatelům sdělovat tyto údaje:

 • rozhodnutí o tom, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným,
 • číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
 • datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
 • rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance,
 • zda v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař vyznačil, že zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek,
 • místo pobytu zaměstnance a rozsah a dobu povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti,
 • jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který vydal rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, nebo jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který převzal dočasně práce neschopného zaměstnance do své péče.

 

Během prvních dvou týdnů vyplácí náhradu mzdy zaměstnanci jeho zaměstnavatel. Od 1.7.2019 mají zaměstnanci navíc opět nárok na náhradu mzdy již od prvního dne nemoci. Jak správně určit výši náhrady mzdy se můžete podívat na našich modelových příkladech v článku Náhrada mzdy při nemoci: 7 příkladů výpočtu