Konsolidovaná účetní závěrka: Je sestavení náročné?

Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pohled na skupinu podniků, jako by byly jednou účetní jednotkou. Pro koho je to zajímavé? Zejména pro vlastníky, kteří tak mohou lehce zjistit finanční situaci a výkonnost celé skupiny a lépe tak vést strategii jejího řízení. Sestavení konsolidované účetní závěrky není složité. Přečtěte si rozdíly a drobné odchylky, kterým se na školení Konsolidovaná účetní závěrka věnoval lektor Ing. Daniel Horad.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv (konsolidující účetní jednotka). Naopak povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky má osoba, která je:

  1. ovládanou osobou, s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je vykonáván společný vliv (konsolidovaná účetní jednotka),
  2. osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný vliv (účetní jednotka pod společným vlivem), nebo
  3. osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv (účetní jednotka přidružená).

A jak rozpoznat, která účetní jednotka je ovládanou a která je ovládající osobou? Zákon na to pohlíží jednoduše. V § 74 zákona o obchodních korporacích  je uvedeno, že ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, a ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

Konsolidovaná účetní závěrka se vždy tváří tak, že se jedná o závěrku jednoho podniku. Struktura konsolidované účetní závěrky je tedy stejná jako v případě individuální nebo izolované účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce. Lektor Ing. Daniel Horad, ale rovněž doporučuje i další dva standardní výkazy – a to cash flow a přehled změn ve vlastním kapitálu.

Cash flow jako součást konsolidované účetní závěrky

Jelikož uživatelem konsolidované účetní závěrky je především investor, potenciální nebo reálný, který vyhodnocuje potřebu držet nebo naopak prodat společnost, potřebuje mít reálný přehled o tom, co se děje s penězi. Z toho důvodu by cash flow měla být samozřejmou součástí konsolidované účetní závěrky. Navíc pokud by účetní závěrka měla být v souladu s IFRS, tak by tam výkaz cash flow měl být, protože z pohledu mezinárodních účetních standardů se jedná o její nedílnou součást.

Problematice cash flow jsme se podrobně věnovali v jiném článku. Přečtěte si více.

Důležitá součást – přehled změn ve vlastním kapitálu

V rámci konsolidace může přehled změn ve vlastním kapitálu posloužit jako kontrolní prvek. Pokud si totiž uvědomíme, jakým způsobem vzniká každoročně konsolidovaná účetní závěrka, pochopíme, že je pro společnost přehled změn velmi důležitý. Na konci roku se totiž pro potřeby konsolidované účetní závěrky zpracují účetní závěrky všech společností a vytvoří se konsolidovaná rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Během roku už ale nedochází k průběžnému účtování, automatická vazba mezi minulým a běžným obdobím neexistuje. Může se tak lehce stát, že provedeme úpravu v konsolidaci, ale v následujícím roce na ni zapomeneme.  Například by mohlo dojít k vyloučení nějaké dlouhodobé vazby, kdy jedna firma v konsolidačním celku přeprodá svůj dlouhodobý majetek jiné firmě v konsolidačním celku. To je vazba, která se promítá do konsolidace po zbytek fungování toho přeprodávaného aktiva.

Jak vypadá sestavená rozvaha konsolidační účetní závěrky? Na to se můžete podívat na videu níže, v němž lektor Ing. Daniel Horad vysvětluje sestavení rozvahy podle poměrné metody sestavení.  (Pozn. – videoukázka pochází ze školení Konsolidovaná účetní závěrka 2)

Co je v konsolidované účetní závěrce navíc?

Obecně má konsolidovaná účetní závěrka stejnou strukturu jako individuální, ale v rozvaze a výkazu zisku a ztrát je doplněna o některé položky.

  • konsolidační rozdíl (goodwill) a jeho odpis
  • cenné papíry v ekvivalenci, výsledek hospodaření v ekvivalenci a konsolidační rezervní fond
  • podíl minoritních akcionářů na vlastním kapitálu a na výsledku hospodaření

Příloha konsolidované účetní závěrky navíc obsahuje informace o stanovení konsolidačního celku (informace o tom, kdo je jeho součástí), aplikaci metod (výše podílu a metoda konsolidace) a případných důvodů pro vyloučení konsolidace. Součástí bývá také postup sestavení konsolidace – popis toho, co je dlouhodobý majetek, závazek, jak ho oceňujeme, jak pracujeme se splatnou a odloženou daní apod.