Odštěpný závod z účetního a daňového pohledu

Odštěpný závod (stále je ovšem živé i dřívější pojmenování organizační složka) je označení pro pobočku zakládající společnosti – často mimo území ČR. Podle současné právní úpravy by se také dalo říct, že se jedná o organizační složku podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. V rámci školení Účtování organizačních složek (lektorka Ing. Lenka Kruntorádová, MBA zvolila pro název kurzu zažité pojmenování) si posluchači mohli připomenout účetní a daňové povinnosti odštěpného závodu zahraničního zakladatele v ČR.

Termín odštěpný závod odkazuje k organizační struktuře společnosti a občanský zákoník ho v § 503 označuje jako pobočku – část závodu vykazující hospodářskou a funkční samostatnost. V případě, že jste založili odštěpný závod ještě před změnou v pojmenování, není třeba název nijak měnit. Nyní už zapíšete pobočku společnosti do obchodního rejstříku jako odštěpný závod.

Podle platných zákonů se jedná se o majetkově a administrativně oddělenou část podniku, která ale nemá právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. Je ale samostatnou účetní jednotkou – má samostatné IČO, registraci na finančním úřadě, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. V čele odštěpného závodu stojí vedoucí, kterým může být i sám podnikatel, který tuto složku zřídil. Musí vést organizační složku osobně na základě pracovní nebo příkazní smlouvy.

Jaké výhody vedou společnosti k založení odštěpného závodu? Jeho založení i zrušení je mnohem jednodušší než u s.r.o., není třeba vkládat základní kapitál (dochází tedy k finanční a administrativní úlevě), nová účetní jednotka je stále úzce propojená se zřizující společností a může mít i jednotné vedení. Na druhou stranu si odštěpný závod udržuje i jistou dávku samostatnosti díky vedení samostatného účetnictví a odvodu daní.

Účtování odštěpného závodu

V tomto případě platí pravidla pro účetnictví právnických osob ziskového typu a neexistuje žádný předpis účtování odštěpných závodů, protože jsou brány jako vnitropodnikové útvary, které účetní předpisy neřeší. Účetnictví je vždy v kompetenci zřizovatele a lektorka doporučuje některé náležitosti zanést do vnitřní směrnice. Nejdůležitější je ale uvědomit si, že odštěpný závod zahraniční právnické osoby je českou účetní jednotkou a účetnictví musí vést podle českých předpisů. Způsob účtování provozoven si účetní jednotka stanoví sama na základě charakteru a rozsahu jejich činností. O odštěpném závodu je možné účtovat jako o zvláštním středisku v rámci účetnictví mateřské společnosti. Nebo je možné vést účetnictví odštěpného závodu zcela odděleně od mateřské společnosti a do jejího účetnictví ho začlenit. Zvolený způsob je ovšem nutné vždy uvést v příloze v účetní závěrce.

Chcete vědět, jak sestavit účetní závěrku pro odštěpný závod zahraniční právnické osoby? Zcela zdarma si můžete pustit video ze školení Účtování organizačních složek, v němž vás lektorka provede sestavením i zveřejněním účetní závěrky. Video je krátké, informace získáte ani ne za 13 minut. 

Odštěpný závod a jeho zdanění

Nejčastěji odštěpný závod odvádí daně v podobě DPH, daně z příjmů právnických osob, daně z mezd pokud má zaměstnance a daň silniční.

V situaci, kdy mezi sebou bude odštěpný závod a zřizovatel vzájemně fakturovat poskytované služby se jedná se o vnitropodnikové plnění, které v zásadě není předmětem daně. Kdyby se mělo jednat o “přemisťování” zboží nebo majetku zřizovateli do ČR a odštěpný závod bude plátcem daně podle českého zákona, bude zboží osvobozeno s tím, že zřizovatel vypořádá daň podle svého národního zákona. Zřizovatel provede ve svém daňovém přiznání reverse charge a přemístění zboží se objeví v jeho daňovém přiznání v podobě připočitatelné a odpočitatelné položky. Více o reverse charge najdete v tomto článku.

Odštěpný závod se zřizovatelem mimo ČR, který je v tuzemsku registrovaný k DPH může také uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Jelikož provádí ekonomickou činnost a má výnosové účty (nejen vůči svému zřizovateli, ale i třetím osobám), je na něj pohlíženo jako na běžného plátce a nic nebrání tomu nárok uplatnit. I nároku na odpočet DPH jsme se věnovali v jednom z nedávných článků – přečtěte si víc.

Za každé zdaňovací období je pak odštěpný závod povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob dvakrát – ve státě, kde je zřízen a pak ve státě, kde má daňový domicil. Musí si nechat vystavit potvrzení o zaplacené dani mimo území s daňovým domicilem a poté zpracovat druhé daňové přiznání z celosvětových příjmů společnosti. Na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění je možné příjmy již jednou zdaněné vyloučit nebo částečně snížit daňovou povinnost. Jedná se o velmi složitou situaci – je potřeba vést dvojí účetnictví a zpracovat dvakrát daň z příjmů právnických osob podle předpisů daných států. Právě tyto záležitosti bývají důvodem k tomu, že společnost nechce odštěpný závod vůbec založit.